Ankestyrelsens behandling af de kommunale revisionsberetninger

Ankestyrelsen skal behandle kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til revisionsbemærkninger med videre.

Ankestyrelsen meddeler kommunalbestyrelsen og revisionen afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud og yder den vejledning, som gennemgangen har givet anledning til på Social- og Indenrigsministeriets område. Ankestyrelsens afgørelse sendes til kommunerne i form af en decisionsskrivelse. Kopi af afgørelsen sendes samtidigt til kommunens revisor og Tilsynet.

Frist for Ankestyrelsens afsendelse af decisionsskrivelse

Ankestyrelsen afsender samtlige decisionsskrivelser senest med udgangen af februar måned året efter at kommunernes revisionsberetninger er modtaget.

Ankestyrelsens indhentelse af redegørelser

Ankestyrelsen har mulighed for at indhente en redegørelse fra de kommuner, hvor det vurderes nødvendigt at føre et tættere tilsyn.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, skal kommunerne indsende eventuelle redegørelser senest en måned efter Ankestyrelsens afsendelse af decisionsskrivelsen. Ankestyrelsen skal have færdigbehandlet de indhentede redegørelser med frist senest den 1. juni året efter modtagelsen af kommunernes revisionsberetning.

Revisionen

Ankestyrelsen afholder minimum et møde med hver revisionsfirma inden decisionsskrivelserne fremsendes til kommunerne. På mødet drøftes de spørgsmål, som behandlingen af de relevante kommuners revisionsberetninger har givet anledning til, og Ankestyrelsen samt revisor får lejlighed til at stille opklarende spørgsmål.

Sidst opdateret 01.09.2015