Metoder til praksisundersøgelser

Ved en praksisundersøgelse indkalder Ankestyrelsen et antal konkrete sager og afgørelser fra kommunerne (en stikprøve).

Kvalitetssikring af afgørelser

Vi gennemgår sagerne med henblik på en vurdering og kvalitetssikring af afgørelserne.

Vi vurderer:

  • afgørelsernes korrekthed i forhold til lovgivningen (materiel vurdering)
  • om myndigheden har overholdt de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler (formalitetsvurdering)

Ankestyrelsen erklærer sig uenig i en afgørelse, hvis afgørelsen materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen erklærer sig også uenig i afgørelsen, hvis oplysningsgrundlaget for afgørelsen er så utilstrækkeligt, at afgørelsen ville være anset for ugyldig, hvis sagen var behandlet i Ankestyrelsen.

Det betyder, at det i sager, hvor oplysningsgrundlaget er utilstrækkeligt, ikke kan afgøres, hvorvidt borgeren er berettiget til en ansøgt ydelse om for eksempel førtidspension eller fleksjob førend de manglende oplysninger er tilvejebragt. Nogle vil herefter være berettiget til ydelsen eksempelvis førtidspension eller fleksjob andre ikke.

Materiel vurdering

Vurderingen af den materielle vurdering er kernen i praksisundersøgelser og er afgørende for, om Ankestyrelsen er enig eller uenig i de indsendte afgørelser.

Konkret vurderer vi, om en afgørelse er korrekt i forhold til lovgivningen. Dette gælder både reglerne, som de fremgår af love og bekendtgørelser, men også den praksis, der kan udledes af Ankestyrelsens Principafgørelser af retspraksis samt af vejledende udtalelser. Herunder udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og ministerier.

Formalitetsvurdering

I formalitetsvurderingen vurderer vi, om kommunen har overholdt de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler, herunder reglerne om partshøring, aktindsigt, notatpligt, krav til begrundelse, skriftlighed og hjemmelsgrundlag.

Ligeledes kan der indgå en vurdering af retssikkerhedslovens og særlovgivningens processuelle regler og sagsbehandling om opfølgning, regler om borgerens inddragelse, helhedsvurdering og vejledning.

Det er regler, der understøtter borgerens retssikkerhed og har fokus på, at borgeren skal have den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt - med borgerens involvering og accept.

Resultaterne offentliggøres

På baggrund af vurderingerne udarbejder vi en elektronisk publikation med resultaterne af praksisundersøgelsen. Publikationen er tilgængelig på Ankestyrelsens hjemmeside og sendes via en nyhedsmail til alle kommuner og interessenter.

Skal behandles politisk

Publikationen skal danne grundlag for en handlingsrettet vejledning og opfølgning - også politisk.

Kommunalbestyrelserne i de kommuner, der har deltaget i praksisundersøgelsen har pligt til at behandle undersøgelsens resultater på et møde.

Sidst opdateret 26.11.2013