Oplysningspligt og tilbagebetaling af boligstøtte

Udbetaling Danmark kan i nogle tilfælde kræve for meget udbetalt boligstøtte tilbagebetalt fra modtageren.

Der er fastlagt nogle regler for, hvad en borger skal oplyse, når borgeren modtager boligstøtte.

Oplysningspligt

Borgeren har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. 

En borger som har modtaget boligstøtte med urette, har ligeledes pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om dette. 

Tilbagebetaling af boligstøtte

I forbindelse med årlig omregning, omberegning og efterregulering kan der opstå et tilbagebetalingskrav. 


Når den faktiske husstandsindkomst overstiger den beregnede husstandsindkomst med et vist beløb, skal den for meget udbetalte boligstøtte tilbagebetales.

Boligstøtte som borgeren ikke har haft ret til kan også kræves tilbagebetalt, hvis modtageren af boligstøtte har tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt har modtaget boligstøtten mod bedre vidende.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om tilbagebetaling af boligstøtte.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling af boligstøtte.

Husstandens størrelse

Boligstøtten beregnes på baggrund af blandt andet den samlede husstandsindkomst. 

Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende.

Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at den samlede husstand er større end oplyst, kan modtageren af boligstøtte blive mødt af et tilbagebetalingskrav.

Sidst opdateret 20.12.2013