Din sag om magtanvendelse - voksne

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Har du en sag?

Hvis du har modtaget en afgørelse efter servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan du klage til Ankestyrelsen.

En klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om magtanvendelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen fra kommunen gælder og skal følges indtil vi har truffet en afgørelse.

Det er Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om det er nødvendigt at flytte en person uden pågældende har givet samtykke til et særligt botilbud, en plejebolig eller lignende. En klage over en sådan afgørelse betyder, at personen ikke skal flyttes straks, idet en klage over afgørelsen udsætter flytningen, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Pågældende kan blive boende i sin bolig mens sagen er i gang, medmindre der er særlige forhold, der gør det påkrævet, at flytte pågældende med det samme.

Det er gratis at klage til os.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over afgørelser efter serviceloven. Men du kan ikke klage over sagsbehandlingen, mens kommunen/statsforvaltningen behandler sagen. Det kan du først, når kommunen/statsforvaltningen har afgjort sagen.

Hvad har Ankestyrelsen kompetence til?

Ankestyrelsen kan alene behandle klager over afgørelser efter serviceloven. Vi kan ikke behandle klager over sagsbehandlingen under sagens behandling i kommunen/statsforvaltningen, eller efter der er truffet afgørelse.

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage til kommunen, som herefter vil vurdere din sag igen. Kommunen skal modtage din klage senest 4 uger efter du har modtaget kommunens afgørelse. 

Læs mere om klagevejledning og tidsfrister.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse sender den sagen videre til Ankestyrelsen sammen med alle sagens akter senest fire uger efter, at de har modtaget din klage.

Hvis det er Statsforvaltningen, som har truffet afgørelse, skal klagen sendes dertil. Statsforvaltningen skal ikke genvurdere, men straks sende klagen videre til Ankestyrelsen.

Det skal du sende

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af din klage. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage, men det er en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal dog meget gerne indeholde:

  • Dit navn, 
  • Adresse, tlf. nr. og mailadresse 
  • Dit CPR nr. 
  • Gerne sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over

Du er velkommen til at indsende kopier af relevant materiale, du selv har om sagen, men du får ikke disse kopier tilbage, når vi har behandlet din klagesag.

Fuldmagter

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1, kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig under sagens behandling i Ankestyrelsen.

Det betyder, at hvis du har en person - for eksempel fra et fagforbund eller en privat støtteperson - som skal hjælpe dig i din sag, er det nødvendigt, at du giver en skriftlig fuldmagt til denne person.

Hvis du har en advokat til at hjælpe dig i din sag, er det ikke nødvendigt med en fuldmagt.

Sådan forløber din sag

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, sender vi dig et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter.

I brevet står der, hvilket journalnummer din sag har fået i Ankestyrelsen. Dette nummer skal du henvise til, hvis du kontakter os.

Hvis du ønsker at bidrage med flere oplysninger til din sag, skal du som regel sende dem til os inden for 14 dage efter, at du har fået vores bekræftelsesbrev.

Sammen med din klage får vi normalt alle andre papirer i sagen. Mangler der yderligere oplysninger, fremskaffer vi dem så vidt muligt, så vi har det bedst mulige grundlag at behandle sagen på.

Hvis vi indhenter nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag, sender vi dig en kopi, så du har mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Herefter læser din sagsbehandler alt i gennem og overvejer Ankestyrelsens holdning til sagen og klagen.

Din sagsbehandler udarbejder et mødeoplæg, hvori alle relevante oplysninger er inddraget.
Mødeoplægget danner grundlag for den konkrete behandling af din klage. Selve afgørelsen i din sag bliver truffet på et ankemøde, der afholdes her i Ankestyrelsen.

Læs om ankemøder. 

Herefter sender vi afgørelsen til sagens parter.
Hvis der er tale om en afgørelse truffet af Statsforvaltningen, skal Ankestyrelsens afgørelse foreligge inden 8 uger.

Efter afgørelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil almindeligvis indeholde en af tre muligheder:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over
  • Vi er helt eller delvist uenig i den afgørelse, der er klaget over, og derfor ændrer afgørelsen 
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over, f.eks. fordi der mangler oplysninger. Dette kaldes at hjemvise en klage 

Du skal være opmærksom på, at vi både kan ændre en afgørelse til fordel og til skade for dig.
Ankestyrelsen er sidste administrative klageinstans. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan du gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

Endvidere kan Ankestyrelsens afgørelser om tilbageholdelse i boligen efter servicelovens § 127 og afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 indbringes for retten efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43a.

Sidst opdateret 20.01.2017