Førtidspension

Førtidspension er som udgangspunkt til personer over 40 år. Borgerens arbejdsevne skal være varigt nedsat og være af et sådant omfang, at borgeren ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et arbejde fremover.

 

Kommunen tilkender førtidspension til personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at modtage førtidspension, hvis man er under 40 år.

Kommunen kan dog tilkende førtidspension til personer i alderen fra 18 til 39 år, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde.

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003

Personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er omfattet af reglerne i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Hvis kommunen har tilkendt en person førtidspension før 1. januar 2003 gælder reglerne i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Ankestyrelsen behandler alle klager over kommunens afgørelser om førtidspension.

Beregning af førtidspension

Udbetaling Danmark vejledere og træffer afgørelse om beregning af pension efter pensionsloven

Som udgangspunkt skal man være dansk statsborger, have fast bopæl i Danmark og have boet i Danmark i mindst 3 år, for at være berettiget til førtidspension.

Der gælder særlige regler for EU-statsborgere, flygtninge samt statsborgere, som har boet i et land, der har lavet overenskomst med Danmark.

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, hvis betingelserne er opfyldt.

Beregning og udbetaling af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark, som også yder vejledning.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om beregning og udbetaling af førtidspension.

 

Sidst opdateret 11.10.2018