Nyhedsbrev februar 2015

Enheden for Antidiskrimination håber, alle er kommet godt ind i det nye år! I dette nyhedsbrev kan du læse om det vellykkede Diskriminationsdøgn i november, de nye kræfter i Enheden og ikke mindst vores forestående kampagne 'JA til etnisk ligebehandling'.

17.02.2015

Vellykket Diskriminationsdøgn i Vollsmose

Diskriminationsdøgnet afholdt i starten af november 2014 i Vollsmose Kulturhus, Odense, var intet mindre end en succes! I et helt døgn blev der sat fokus på etnisk diskrimination, og på spørgsmål om, hvordan det går ude i kommunerne, hvilke initiativer der findes, og hvad der virker for at modvirke etnisk diskrimination og fremme af lige muligheder i kommunen. Døgnet var tilrettelagt med input og dialog inden for 4 centrale forvaltningsområder, nemlig skole og uddannelse, ældre, beskæftigelse og kultur og fritid.

Evalueringen af Diskriminationsdøgnet fra deltagerne var positiv. Især det faktum, at der blev holdt et sådant døgn, var i sig selv positivt, lød det fra alle deltagere. Størstedelen af deltagerne tog noget med hjem fra oplæggene og tilkendegav samtidig, at de syntes det var et godt og relevant program Døgnet var bygget op omkring. For at bryde lidt med det klassiske konferenceformat, optrådte teatergruppen C:ntact mellem oplæggene med personlige og fiktive historier om etnisk diskrimination i relation til oplæggene, hvorefter salen blev inddraget i debat om emnet. Formålet med forumteater er at inddrage publikum og skabe et refleksionsrum, om hvordan man undgår at diskriminere. Næsten alle deltagere udtrykte, at dette var et meget vellykket indspark ved Døgnet – at få sat tingene i perspektiv på en ny og anderledes måde. Og det medførte mere aktivitet fra deltagerne og mange fortalte selv om deres oplevelse med diskrimination. Nogle få deltagere syntes, at der manglede en klarere rød tråd oplæggene imellem og at selve diskriminationstemaet skulle have været klarere defineret eller afgrænset i begyndelsen af Døgnet. Erfaringsudveksling, networking og ny inspiration og motivation til at arbejde med etnisk diskrimination, var noget af det deltagerne i høj grad fik med sig fra Døgnet, og som Enheden selvfølgelig håber deltagerne har fulgt op på også efter Døgnet.

Kommunestrategi

Som opfølgning på Diskriminationsdøgnet har EFA arbejdet på en kommunestrategi for ligebehandling i kommunerne. EFA vil gerne understøtte kommunerne i at modvirke etnisk diskrimination. Fokus er på at brede eksisterende erfaringer ud og fremme koordineringen af indsatser blandt kommunerne. Tanken er ikke, at kommunerne skal afsætte store budgetter til at modvirke diskrimination. Det handler i højere grad om at afsætte opmærksomhed og vilje til forandring.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal udarbejde og implementere en politik som understøtter etnisk ligebehandling. Men EFA vil gerne inspirere kommunerne til at formulere deres værdier og visioner i en samlet politik med konkrete mål og planer for en styrkelse af kommunens indsats til at modvirke diskrimination. Derfor vil EFA tilbyde følgende til kommunerne:

  1. EFA kan – f.eks. på bilaterale møder, ved brug af dialogmøder eller workshops (boot camps) - inspirere og bistå kommunerne med kontakter, gode erfaringer fra andre kommuner og redskaber til brug for konkrete projekter, gennemførelse af forandringsprocesser og politikudvikling med fokus på ligebehandling i kommunernes funktioner som såvel udøvende myndighed, som arbejdsgiver og som servicevirksomhed.
  2. EFA kan være med til at facilitere tværkommunale netværk med fokus på samarbejde og erfaringsudveksling og deltage med oplæg på møder i Erfa-grupper.
  3. EFA kortlægger diskrimination: Såfremt kommunerne har specifikke ønsker til mere viden om diskrimination (bevidst eller ubevidst, faktisk eller oplevet) hører EFA gerne om det. EFA igangsætter løbende kortlægninger, som er et fundament for effektive og vidensbaserede indsatser.

JA! til etnisk ligebehandling

I medio december 2014 indgik Enheden for Antidiskrimination og konsortiet Sascha Jespersen & Escabe kontrakt om en landsdækkende kampagne vedr. etnisk ligebehandling. Her vil de unge nydanskere være i fokus, da det ifølge det Nationale Integrationsbarometer især er gruppen af 18-29 årige der føler sig diskrimineret i det danske samfund. Centrale aktører, så som uddannelsesinstitutioner og virksomheder, vil også være en hovedmålgruppe. Ud over at skabe opmærksomhed omkring etnisk diskrimination generelt, har kampagnen til hensigt at oplyse om retten til etnisk ligebehandling samt opfordre ofre for etnisk diskrimination til at handle på dette ved at vise vejen og mulighederne for dette. Kampagnen vil især udfolde sig på de sociale medier og vil benytte (kendte) ambassadører og virksomheder til at hjælpe med at sprede budskabet om, at Danmark siger JA! til etnisk ligebehandling. Kampagnen vil kulminere med en event og gratis koncert i forbindelse med FN’s racismedag d. 21. marts 2015. Eventen til løbe af stablen i Nørrebrohallen og alle er yderst velkomne til at deltage!

Status på kortlægninger

Etnisk diskrimination på boligmarkedet

Kortlægningen om etnisk diskrimination på det private boligmarked er afsluttet, og resultaterne viser, at boligsøgende med mellemøstligt klingende navne skal sende cirka 20 pct. flere ansøgninger end boligsøgende med danskklingende navne, for at have de samme chancer for at opnå et positivt svar på en ansøgning. Især er det mænd og de yngre boligsøgende, forskelsbehandlingen er rettet mod, viser resultaterne. Interessant er det dog, at chancerne for at få et positivt svar på en ansøgning øges for både ansøgere med mellemøstligt og danskklingende navne, hvis der vedlægges en positiv personlig beskrivelse om uddannelse, job eller lign. Dette peger på, at forskelsbehandlingen af boligsøgende med mellemøstligt klingende navne i høj grad er forventningsbaseret – forudindtagede negative forventninger til denne gruppe kommer således hurtigt til at afgøre, hvordan boligerne fordeles. På den positive side kan man som boligsøgende i nogen grad påvirke dette ved at vedlægge en positiv beskrivelse af sig selv, og Enheden vil bruge disse resultater til at arbejde mere målrettet med at modvirke diskriminationen på området. Den endelige rapport indeholdende alle fund og resultater forventes at blive offentliggjort i marts 2015 og vil blive linket til på hjemmesiden.

Undersøgelse om holdninger og handlinger i relation til mennesker med handicap

Til DCH’s årsmøde d. 3. februar i år, blev de resultater fra forundersøgelsen til kortlægningen vedrørende befolkningens holdninger og handlinger i relation til mennesker med handicap præsenteret. Resultaterne peger især på, at kun få mener at personer med handicap vil kunne varetage deres job, mens kun få er skeptiske i forhold til at være kolleger med personer med handicap. Det er dog bemærkelsesværdigt at flest er skeptiske over for at arbejde sammen med personer med et psykisk handicap som ADHD. På den positive side viser undersøgelsens foreløbige resultater, at en styrket viden om, hvordan personer med handicap kan hjælpes i deres jobsituation gør folk mindre skeptiske og mere åbne over for mennesker med handicaps evne til at kunne varetage et job. Dataindsamlingen er nu i gang og vi forventer at 6-8000 respondenter vil besvare spørgeskemaet om befolkningens holdning og handlinger i relation til handicap. I dag er det en generel udfordring at få befolkningen til at besvare en spørgeskemaundersøgelse, og det er samtidigt en omkostningsfuld affære. Som noget ret nyt, foretager vi dataindsamlingen via e-post på de 85 pct. af befolkningen, som er med i e-post ordningen, og gennem traditionel brevpost til den resterende andel af befolkningen. Vi håber, at svarprocenten forøges ved at bruge denne metode. Konsulenthuset Incentive udfører kortlægningen.

Faktorer for indtræden på arbejdsmarked

I det sidste halve år har vi deltaget i mindre handicapkonferencer samt afholdt dialogmøder med relevante aktører. Fælles for møderne har været en efterspørgsel på at få udbredt gode erfaring omkring mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Enheden har derfor taget initiativ til en kvalitativ undersøgelse om Faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet. Konsulentfirmaet Socioskop skal lave undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er, at afdække om der er fællestræk blandt personer med handicap, som er i ordinær beskæftigelse. Fællestrækkene kan være opvækstvilkår, fokuseret vejledning under uddannelse, en god opstart på arbejdspladsen eller særlige samarbejdsformer i jobbet, eller det kan være helt andre faktorer, som medfører, at der er mennesker med handicap, trods den lave beskæftigelsesfrekvens, som er i ordinærbeskæftigelse. Resultaterne munder ud i anbefalinger, som primært er rettet mod mennesker med handicap, men også rettet mod arbejdsgivere og kollegaer. Socioskop er i kontakt med handicaporganisationer og virksomheder hvor de rekrutterer informanter til undersøgelsen.

Etnisk diskrimination på praktikpladsområdet

Etniske minoriteter har et stort frafald på de erhvervsfaglige uddannelser. Op mod 60 pct. af eleverne med etnisk minoritetsbaggrund falder fra deres uddannelse (Slot, 2008). For at få belyst om noget af dette høje frafald kan skyldes, at eleverne oplever direkte eller indirekte diskrimination i forbindelse med deres praktikforløb, har Enheden for Antidiskrimination igangsat et samarbejde med SFI om at tilrettelægge en undersøgelse af etnisk diskrimination ved formidling og tildeling af praktikpladser.

Turen går til Berlin

Sidst på måneden drager Enheden til Berlin for at besøge WZB Berlin Social Science Center og deltage i møder med Professor Dr. Ruud Koopmans og Ruta Yemane, Research Fellow at Berlin Social Science Center, for at hente inspiration til tilrettelæggelse af vores kortlægninger på bl.a. praktikpladsområdet. Hos WZB har de tidligere gennemført en stor undersøgelse om forskelsbehandling i forbindelse med tildeling af praktikpladser i Tyskland. Vi håber at kunne tage inspiration og gode erfaringer herfra med hjem.

Følgegruppemøde

D. 11. december afholdt Enhedens Følgegruppe sit andet møde – og her blev foreløbige resultater fra diverse kortlægninger fremlagt af Den fælles analyseenhed, Data og Analyse, for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Konsulentvirksomheden Incentive. Derudover blev følgegruppen informeret om status for Enhedens arbejde, som sidst foregik i juni 2014.

Praktikant(er)

I uge 6 har vi i EFA haft glæden af Iman Al Ayrot som erhvervspraktikant. Iman er elev i 8. klasse på Iqra privatskole, og ud over at have været en del af Enheden i en uges tid, har hun blandt andet været med til at skrive et blog-indlæg til den kampagne om etnisk ligebehandling, som om en måneds tid går i luften.

Nadja Glavas, sociologistuderende ved Københavns Universitet, er pr. 2. februar startet i praktik i Enheden. Nadja skal være en del af Enheden indtil juli måned i år. Hun kommer til at arbejde med diskrimination på både handicapområdet og det etniske område.

 

HUSK også at like vores Facebookside!

Sidst opdateret 17.02.2015