Spørgsmål og svar - afsluttede udbud

Her kan man finde spørgsmål og svar til tidligere, afsluttede udbud fra Enheden for Antidiskrimination.

Udbud: Kortlægning om befolkningens holdninger og handlinger

Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd ønsker en kortlægning om befolkningens holdninger og handlinger i relation til handicap på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Læs udbudsmaterialet her (pdf) 

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

  • Dato 17-10-2014

Spørgsmål:

Hvor essentielt er det, at besvarelserne skal kunne kobles på registerdata? For at kunne overholde tidsplanen, som den er beskrevet i udbudsmaterialet, er vi nemlig nødt til at overveje alternativer til Danmarks Statistiks Interviewservice, som også kan sikre en repræsentativ, vægtet stikprøve af befolkningen, men som ikke kan levere data, der kan kobles på registerdata.

Svar:

Som det fremgår af tidsplanen for udbudsforretningen, jf. pkt. 2.3, skal resultater fra kortlægningen leveres senest d. 28. januar 2015. Denne tidsfrist er absolut.

Om kobling af datamaterialet til registerdata fremgår det af projektbeskrivelsen, at ”det er relevant, at individinformationer fra survey’en kan kobles sammen med individdata fra danske registre” (jf. side 16 i udbudsmaterialet), og at ”det er relevant at datamaterialet kan kobles til registerdata til fremtidige undersøgelser” (jf. side 18 i udbudsmaterialet.)

Heri ligger, at det er relevant at kunne koble resultaterne fra undersøgelsen med registeroplysninger, hvis det kan lade sig gøre.

Det kan i den forbindelse oplyses, at det for at tilgodese dette hensyn ikke er afgørende, at det er Danmarks Statistik, der laver selve spørgeskemaundersøgelsen. Hvis Danmarks Statistik udtager en repræsentativ stikprøve med cpr-numre for det ønskede antal respondenter, kan en anden udbyder godt stå for at indsamle spørgeskemadata, og denne udbyder vil efterfølgende med forudgående tilladelse kunne koble spørgeskemadata og registerdata. 

  • Dato 16-10-2014

Spørgsmål:

Er der nogle forventninger ift. omfanget af kortlægningsrapporten? Dvs. er der gjort nogle tanker om, hvorvidt den skal formidles som en powerpoint-rapport eller forventes der en word-rapport?
- Skal kortlægningsrapporten være en præsentation af de væsentligste resultater? Og/eller skal hele analysen, herunder også henvisninger og sammenkoblinger til de tidligere undersøgelser indgå i rapporten?

Svar:

Ifølge udbuddets pkt. 4 skal kortlægningen munde ud i en trykt rapport og en version af rapporten, der er tilgængelig på internettet. Kortlægningsrapporten skal være dybdegående og læsbar i både trykt og elektronisk form. Den bedes leveret i pdf-format.

Rapporten skal indeholde kortlægningens resultater baseret på empirisk materiale samt uddybning, tolkning og analyse af resultaterne. Med udgangspunkt i kortlægningens resultater skal kortlægningsrapporten endvidere indeholde anbefalinger til tiltag, der kan modvirke diskrimination samt mindske negative fordomme både på og uden for arbejdsmarkedet.

Tilbudsgiver skal i kortlægningen i relevant omfang inddrage og bygge videre på eksisterende viden indenfor feltet handicap, arbejdsmarked, holdninger og diskrimination. Der henvises særligt til projektbeskrivelsen vedr. kortlægningens indhold (udbudsmaterialet side 14 og 15). Således skal kortlægningsrapporten ligeledes i relevant omfang inddrage tidligere undersøgelser, der er væsentlige for feltet samt sammenstille undersøgelsens resultater med eksisterende viden, så kortlægningsrapporten bidrager til at udbygge eksisterende viden på området.

  • Dato 10-10-2014

Spørgsmål:

Kvalitet vægtes mellem evnen til at kunne levere en valid kortlægning af holdninger, handlinger og oplevelser; svarende til delkriterium 1, og formidlingen af undersøgelsens resultater; svarende til delkriterium 2.

Hvorledes er den faktiske vægtning er mellem delkriterium 1 og delkriterium 2? Er der tale om 50/50 vægtning eller 40 % på delkriterium 1 og 60 % på delkriterium 2 eller en helt anden vægtfordeling?

Svar:

Kortlægningens hovedformål, jf. projektbeskrivelsen, er at få viden om befolkningens holdninger og handlinger.

Kriterium 1 (kvalitet) vægtes 80 pct, mens kriterium 2 (pris) vægtes 20 pct, jf. udbuddets pkt. 2.6. om tildelingskriterier.

Kriterium 1 udgøres af delkriterium 1 (kortlægningens validitet) og delkriterium 2 (formidling), der vægtes henholdsvis 80 pct. og 20 pct.

Sidst opdateret 28.01.2015