Artikel:Kort nyt fra Ankestyrelsen nr 1 marts 2014

Kort nyt fra Ankestyrelsen er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2014.

Markant fald i antallet af klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn

Klagenævnet for Specialundervisning kan i sin nye årsrapport konstatere et markant fald i antallet af modtagne klager på folkeskoleområdet i 2013. Samtidig er der sket en stigning af formelle fejl i kommunens sagsbehandling. Fx begrunder kommunerne oftest ikke deres afgørelser ordentligt. 

Af chefkonsulent Cathrine Due Billing

Nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2014.

Der er et stort fokus på inklusion af børn med særlige undervisningsbehov i folkeskolen. Det indebærer, at et stort antal elever, som tidligere er blevet undervist i specialklasser eller specialskoler, nu søges inkluderet i almenskolemiljøet. Inklusion i folkeskolerne er understøttet med en lovændring af folkeskolen, som trådte i kraft den 1. maj 2012.

Klagenævnets nye årsrapport viser nu et markant fald i antallet af klagersager. Nævnet oplevede allerede i 2012 et (mindre) fald i antallet af klagesager på folkeskoleområdet, men faldet er blevet tydeligere i 2013, hvor klagenævnet har modtaget 38 pct. færre klagesager på området i forhold til 2012.

Samtidig må klagenævnet konstatere, at der er sket en stigning i antallet af klagesager, hvor nævnet påtaler formelle fejl i kommunernes sagsbehandling. Det er ikke kun på folkeskoleområdet, men også på klagenævnets andet store sagsområde, nemlig den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Kommunerne glemmer oftest i sager om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse at forklare, hvorfor den unge ikke kan gå på en specifik uddannelsesinstitution, som den unge selv har ønsket, men i stedet skal tage sin uddannelse på et af kommunens eget ungdomsuddannelsestilbud. 

Klagenævnets kompetence på folkeskoleområdet

Nævnet kan tage stilling til afgørelser truffet efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. § 3, stk. 2. Det kan være afgørelser om

  • Specialklasse
  • Specialskole
  • Støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer á 60 minutter i almenklassen
  • Det nærmere indhold af et specialundervisningstilbud
  • Specialpædagogisk bistand (fx it-tekniske hjælpemidler eller praktisk medhjælp) til elever, der i forvejen modtager specialundervisning

En klage over specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal gives til den kommune eller skoleleder, som har truffet afgørelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Kommunen eller skolelederen skal inden for 4 uger fra klagen er modtaget, genvurdere afgørelsen og sende klagen videre til klagenævnet, hvis afgørelsen ikke ændres.

Læs klagenævnets årsrapport for 2013 samt tidligere årsrapporter

Nyt nyhedsbrev: Tal og tendenser

Nyhedsbrevet Tal og tendenser indeholder talbaserede nyheder og analyser om sociale forhold, børn og integration. Nyhedsbrevet præsenterer også nøgletal samt oversigter over aktuelle rapporter og ny statistik på social-, børne- og integrationsområdet.

Den 17. december 2013 blev den første udgave af nyhedsbrevet offentliggjort:
Tal og tendenser 1 – 17. december 2013

Her kan du læse analyserne:
• Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde
• Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem
• Mange familier med udsatte børn har forældre på overførselsindkomst

Tal og tendenser vil fremover blive offentliggjort hvert kvartal. Nyhedsbrevet udarbejdes og udgives af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forholds fælles analyseenhed, Data og Analyse. 

Nyhedsbrevet Tal og tendenser bliver ikke udgivet længere.

Underretningskampagnen ”Del din bekymring” er godt i gang

Ankestyrelsen lancerede i december 2013 den nationale oplysningskampagne Del Din Bekymring Nu.

Formålet med kampagnen er at sikre, at mistrivsel hos børn og unge opdages tidligt og håndteres kvalificeret.

Kampagnens platform er www.deldinbekymring.nu som samler relevant information om rettidig underretning til både fagfolk og privatpersoner.

Derudover har der gennem de sidste tre måneder været intensivt fokus på at få kampagnens budskaber ud i den brede offentlighed via pressen, fagmedier, sociale medier og diverse andre aktiviteter. Kampagnen og dens aktiviteter vil løbe til og med marts 2014.

Læs mere om kampagnen og hent materiale på 
www.deldinbekymring.nu

Du kan også besøge os på 
Facebook

 

Sidst opdateret 14.11.2016