Gå til indhold

Særligt om journalføring af undersøgelsesopgaver

Autoriserede psykologer skal også føre journaloptegnelser i forbindelse med undersøgelsesopgaver, uanset om arbejdet resulterer i en erklæring, der også journaliseres.

I forhold til de oplysninger, f.eks. sagsakter, som den autoriserede psykolog modtager eller indhenter til brug for undersøgelsen, fremgår det af bekendtgørelsen, at journalen skal indeholde de oplysninger, som den autoriserede psykolog har modtaget, indhentet eller videregivet i forbindelse med bl.a. den psykologiske undersøgelse.

Den autoriserede psykolog skal ikke nødvendigvis journalisere samtlige sagsakter, hvis psykologen har fået et omfattende antal sagsakter fra opdragsgiver, og de samme akter vil 

kunne rekvireres fra opdragsgiver. Det skal desuden fremgå af journalen, hvilke oplysninger der er modtaget, indhentet og videregivet.

Det opdrag, den autoriserede psykolog har fået, skal altid journaliseres separat og i sin helhed i journalen om undersøgelsesopgaven. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt til at opfylde journaliseringspligten, at opdraget fremgår af erklæringen, der er en del af journalen.

Har den autoriserede psykolog fået et mundtligt opdrag, skal psykologen notere opdraget og journalisere notatet om opdraget.

Eventuelt samtykke, som den autoriserede psykolog har indhentet, f.eks. fra klientens forældremyndighedsindehaver, i forbindelse med den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling, skal også journaliseres.

Den autoriserede psykolog skal også journalisere eventuel korrespondance med opdragsgiver og undersøgte, som er af betydning for undersøgelsen.

Hvis undersøgelsen resulterer i en erklæring, skal erklæringen også journaliseres.

Derudover skal den autoriserede psykolog journalisere eventuelle notater fra samtaler og observationer m.v. samt eventuelle testresultater (råmateriale), som psykologen har udarbejdet undervejs i undersøgelsen til brug for udfærdigelsen af erklæringen, medmindre oplysningerne er gengivet i sin helhed i erklæringen.

Offentligt ansatte autoriserede psykologer er omfattet af de bestemmelser om offentlige ansættelsessteders journalføring, opbevaring og kassation m.v., som følger af anden lovgivning.

Ovenstående afsnit er baseret på bekendtgørelsens § 3, nr. 7 og nr. 9 og § 10.

Den nye databeskyttelsesforordning

Autoriserede psykologer skal være opmærksomme på den nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018 og erstatter persondataloven. Forordningen gælder for såvel offentlige myndigheder, som virksomheder, og kan derfor have betydning for privatpraktiserende autoriserede psykologers behandling af personoplysninger og journalføring. For vejledning herom henvises til Datatilsynet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring