Psykolognævnets tilsyn med autoriserede psykologer

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke, jf. § 17, stk. 4 i lov om psykologer m.v.

Psykolognævnet, som er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans, udøver sit tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke ved at behandle klager over autoriserede psykologers faglige virke.

Psykolognævnet kan desuden af egen drift rejse en tilsynssag.

Klager kan derfor fremsendes af sagens direkte part og af andre, f.eks. pårørende, kolleger eller af andre, som er bekendt med psykologens arbejde.

Klagen bør fremsættes skriftligt enten ved brev eller e-mail. Klagen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Psykolognævnet kan identificere den pågældende autoriserede psykolog og det arbejde, som den pågældende har udført.

Som tilsynsmyndighed kan Psykolognævnet alene tage stilling til, om en autoriseret psykolog under sit arbejde har udvist den omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som kræves efter §§ 12 og16 i lov om psykologer m.v.

I denne forbindelse kan nævnet tage stilling til, om psykologens arbejde kan anses for fyldestgørende set i forhold til den opgave, som psykologen har fået, og om der er tilstrækkeligt fagligt belæg for psykologens udtalelser og vurderinger, ud fra de samtaler, undersøgelser og test m.v., som psykologen har foretaget.

Psykolognævnet kan desuden tage stilling til, om psykologen har foretaget relevante og tilstrækkelige undersøgelser, set i forhold til den opgave, som psykologen har fået.

Der henvises herom til "Nævnets udtalelser og afgørelser i tilsynssager".

Lov om psykologer m.v.

Sidst opdateret 01.10.2015