Journaloptegnelser og aktindsigt

Bestemmelser om psykologers journaloptegnelser og aktindsigt i journaloptegnelser fremgår af § 14, stk. 1-5 i lov om psykologer m.v.

En præcisering af bestemmelserne fremgår af bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994, samt Psykolognævnets vejledning fra september 1995, der er gengivet nedenfor.

En beskrivelse af reglerne for journaloptegnelser og aktindsigt og betydningen heraf for forældremyndighedsindehaveres adgang til at få aktindsigt i det råmateriale (testmateriale), som ligger til grund for en psykologerklæring udarbejdet i forbindelse med en sag om hjælpeforanstaltninger (børnesager), er indeholdt i Socialministeriets skrivelse nr. 207 af 28. november 1994 om psykologerklæringer i børnesager m.v. 

Journaler

Psykolognævnet kan endvidere oplyse følgende vedrørende journaler.

Anonym rådgivning

Anonym rådgivning, der føres i henhold til gældende bestemmelser i lov om social service, er undtaget journalpligt.

Hvem tilhører journalen?

En psykolog, der udfører en opgave for statsforvaltning, kommune, domstol eller anden offentlig myndighed, betragtes ikke som ansat på det pågældende sted, og psykologens journal tilhører derfor psykologen.

Indhold og opbevaring af journalen

Journaloptegnelser skal opbevares forsvarligt således, at uvedkommende ikke har adgang til journaloplysningerne.

Journaler, der føres på elektroniske medier, skal kunne udskrives på papir og skal opfylde de samme krav, som manuelt førte journaler.

Eventuelle rettelser af oplysninger i journalen

Såfremt det er nødvendigt på et senere tidspunkt at foretage rettelser i journalen, skal dette ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst klart fremgår, også efter rettelsen. Fuldstændig sletning ved overstregning, radering eller lignende er ikke tilladt. Almindelige skrivefejl må rettes i forbindelse med selve journalføringen.

Psykolognævnets vejledning om ordnede optegnelser

Aktindsigt

Psykolognævnet kan endvidere oplyse, at i henhold til psykologloven har den, om hvis personlige forhold, der er udarbejdet optegnelser, ret til aktindsigt i optegnelserne.

Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Klager over eventuelt nægtet aktindsigt rettes til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den sag, hvori den autoriserede psykolog har udtalt sig.

Klager over afslag på anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Patientombuddet, jf. § 14, stk. 5 i lov om psykologer m.v.

Sidst opdateret 01.10.2015