Retningslinjer for den praktiske uddannelse

I medfør af § 2, stk. 1, nr. 2 i lov om psykologer m.v. har Psykolognævnet fastsat retningslinjer for den praktiske uddannelse, der udføres efter kandidateksamen med henblik på autorisation. Retningslinjerne beskriver kravene til autorisationsuddannelsen. Psykolognævnets gældende retningslinjer er fra december 2002 med ændring af maj 2014.

Retningslinjer for den praktiske uddannelse

Tillæg vedrørende ekstern supervision med anledning i den kommunalreform, der trådte i kraft den 1. januar 2007:

Baggrunden for tilægget
Kommunalreformen betyder, at en del kommuner fra 1. januar 2007 er blevet lagt sammen.

Med kommunalreformen kan en del af de supervisionsforløb, der er blevet aftalt eller er påbegyndt som eksterne, kunne blive interne, fordi supervisor og supervisand efter kommunalreformen er blevet del af samme forvaltning.

Tillæggets indhold
Med udgangspunkt i de ændringer, som kommunalreformen har skabt, og som et tillæg til de gældende retningslinjer for autorisation, har Psykolognævnet besluttet at etablere en overgangsordning for 2007 vedrørende vurderingen af længerevarende supervisionsforløb hos eksterne supervisorer.

Bliver et eksternt supervisionsforløb, der er aftalt og påbegyndt forud for kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, som led i sammenlægning af kommuner, til et ikke-eksternt forløb, vil forløbet fortsat kunne vurderes som eksternt, hvis mindst 20 af de aftalte supervisionstimer blev afholdt inden udgangen af december 2006, og under den forudsætning, at det samlede, aftalte forløb på mindst 40 timers eksterne supervision afsluttes senest den 31. december 2007.

Dokumentation
Ønsker man det eksterne supervisionsforløb på mindst 40 timer ved én og samme supervisor vurderet i forhold til overgangsordningen som led i kommunalreformen, skal det dokumenteres, at der før kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, har foreligget en aftale om et supervisionsforløb på mindst 40 timers ekstern supervision, og at mindst 20 timer af det aftalte forløb blev gennemført, inden kommunesammenlægning den 1. januar 2007.

Supervisionsforløbet skal dokumenteres som andre supervisionsforløb på de blanketter, som Psykolognævnet har udarbejdet til dokumentation af supervision. Dokumentationen på de pågældende blanketter skal indeholde særskilte oplysninger om det antal supervisionstimer, der blev afviklet inden udgangen af december 2006.

Beslutningen om tillægget blev truffet på Psykolognævnets møde den 30. november 2006.

Sidst opdateret 24.05.2016