Supervision

Hvordan dokumenterer man den supervision, man har modtaget?

Supervision dokumenteres på den blanket, som Psykolognævnet har udarbejdet til formålet.

Det er af væsentlig betydning i forbindelse med Psykolognævnets vurdering, at alle de relevante rubrikker er udfyldt, og at blanketten er dateret og underskrevet af både ansøger og supervisor.
Det er endvidere væsentligt, at blanketten først er dateret og underskrevet af supervisor og supervisand efter at supervisionsforløbet er endeligt afsluttet, da det er en bekræftelse på, at alle de dokumenterede timer er gennemført.

Hvordan foretages beregningen af supervisionstimer ved gruppesupervision?

I forbindelse med supervision modtaget i gruppe reduceres antallet af modtagne timer ved følgende omregning:
Grupper Timer
Grupper på 2 Det fulde timetal medregnes
Grupper på 3-5 2/3 af det fulde timetal medregnes
Grupper på 6-12 1/2 af det fulde timetal medregnes
Supervision i grupper på mere end 12 supervisander medregnes ikke til autorisation.

Det er det fulde timetal for supervisionen, som skal oplyses på blanketten. Psykolognævnet omregner herefter timerne, og det er de omregnede timetal, der lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt kravene til supervisionens omfang er opfyldt.

Ved dokumentation er det vigtigt af hensyn til korrekt beregning af supervisionstimer, at supervision modtaget i grupper af forskellig størrelse hos en og samme supervisor, opdeles på blanketten, således at det fremgår, hvor mange timer supervisanden har haft i de respektive grupper. Det kan evt. være nødvendigt at dokumentere forløbene på flere blanketter, selv om der er tale om samme supervisor.
Rubrikken “Gruppens faglige sammensætning”, skal udfyldes så nøjagtig som muligt. Hvis der har været supervisander med andre uddannelser end som psykolog i gruppen, skal det fremgå, hvor mange psykologer og hvor mange fra hver af de andre faggrupper, der har været i gruppen.

Hvornår skal man påbegynde udfyldelse af blanketterne, der dokumenterer supervision?

For at sikre en korrekt dokumentation, er det en fordel, hvis man løbende får udfyldt og underskrevet blanketterne.
Selv om man regner med at skulle have flere supervisionsforløb med samme supervisor anbefales det, at man efter f.eks. 5-10 timers supervision får udfyldt og underskrevet blanketten af supervisor.
Derved undgår man en situation, hvor det f.eks. kan være svært at huske det præcise forløb eller at en opstået uenighed mellem supervisor og supervisand medfører, at det ikke er muligt for supervisanden at få dokumentation for de modtagne supervisionstimer.
Psykolognævnet har ikke mulighed for at gå ind i en sag, hvor supervisanden ikke kan få bekræftet et supervisionsforløb af supervisor. Uden den krævede dokumentation vil forløbet ikke kunne medregnes til autorisation.

Jeg har deltidsarbejde. Sker der en reduktion i mine supervisionstimer af denne grund?

Supervision, som man modtager, mens man er ansat i en deltidsstilling, dvs. fra 15 til og med 29 arbejdstimer pr. uge, medregnes til den praktiske uddannelse, som al anden supervision.
Er man ansat til at arbejde mindre end 15 timer om ugen vil arbejdsforløbet ikke kunne medregnes til autorisation og dermed vil eventuel modtaget supervision heller ikke kunne medregnes til autorisation.

Min interne supervisor har fået arbejde i en anden virksomhed i en anden by. Kan jeg fortsat modtage supervision hos den pågældende, men nu som ekstern supervision?

Hvis din supervisor skifter arbejdsplads skal der gå 6 måneder før supervision ved den pågældende kan betragtes som ekstern supervision.
Hvis det derimod er dig, der skifter til en anden arbejdsplads, så vil den pågældende kunne betragtes som ekstern supervisor fra den dag, hvor du påbegynder arbejdet på en ny arbejdsplads.

Jeg arbejder som psykolog på et hospital og har fået tilbudt supervision af en autoriseret psykolog, der arbejder på en anden afdeling og indenfor et helt andet område. Denne afdeling har sin egen ledelse og ligger i en anden bygning, men vi har samme adresse. Den øverste hospitalsledelse er den samme. Der er fælles kantine og fælles faglige møder 1 gang om måneden. Kan jeg medregne supervisionen som ekstern supervision?

Nævnet har i forbindelse med behandling af konkrete sager udtalt, at formålet med ekstern supervision er at tilføre den praktiske uddannelse en dimension og bredde, som ikke kan forventes opnået ved et internt supervisionsforløb.
Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på følgende forhold ved vurdering af ekstern supervision:
at supervisanden gennem den eksterne supervisor får mulighed for at komme i kontakt med andre faglige synspunkter, andre faglige arbejdsmetoder og et andet fagligt arbejdsmiljø end det, som findes på supervisandens egen arbejdsplads,
at der er administrativ og faglig adskillelse mellem de to arbejdspladser,
at hver af de to arbejdspladser har selvstændig faglig ledelse,
at der mellem arbejdspladserne er en vis geografisk afstand,
at der mellem arbejdspladserne ikke findes fælles fagligt miljø,
at der mellem supervisorens og supervisandens arbejdspladser ikke findes et arbejdsmæssigt/kollegialt fællesskab, for eksempel deltagelse i fælles undervisning, supervision, konferencer m.v.,
at der ikke afholdes fælles faglige møder med deltagelse af psykologer fra både supervisors og supervisandens arbejdsplads, og
at der mellem psykologer fra de to arbejdspladser ikke er den tætte kontakt, som man ellers ville forvente at finde mellem faglige arbejdspladser.
På baggrund af ovenstående vil vurderingen i det konkrete tilfælde umiddelbart være, at der er ikke er tale om ekstern supervision.

Jeg kan ikke få dokumentation for et supervisionsforløb, da supervisor ikke længere er til at få fat på, og måske er død. Kan jeg alligevel bruge supervisionen til autorisation?

Du kan altid slå den pågældende supervisor op i Psykolognævnets oversigt over autoriserede psykologer, som er tilgængelig på nævnets hjemmeside.
Hvis det viser sig, at den pågældende supervisor er afgået ved døden, vil nævnet efter en konkret vurdering i et vist omfang kunne medregne den supervision, du har modtaget. Så vidt det er muligt attesteres forløbet af en anden med kendskab til forløbet, f.eks. en kollega til supervisor eller en evt. medsupervisand.
Hvis det ikke fremgår af nævnets oversigt, at supervisor er afgået ved døden, men det af andre årsager ikke er muligt for ansøgeren at få supervisors underskrift på blanketten, vil forløbet ikke kunne medregnes til autorisation.

Vedrørende supervision ved andre akademiske faggrupper end psykologer. Hvilke uddannelser tænkes der specielt på her?

Andre akademiske faggrupper, som man kan modtage nødvendig og faglig relevant supervision hos, varierer efter psykologens arbejdsområde.
Psykologer, som arbejder på hospitaler, kan modtage nødvendig og faglig relevant supervision fra læger med speciale i psykiatri eller lignende.
Psykologer, som arbejder inden for arbejds- og organisationspsykologiske områder, kan modtage nødvendig og faglig relevant supervision fra en cand.merc.'er eller lignende.
Supervision ved andre akademiske faggrupper end autoriserede psykologer kan medregnes med op til 25 timer ud af de samlede 160 timers supervision, som man som minimum skal dokumentere til autorisation.
Der skal indsendes supplerende dokumentation for de pågældendes uddannelse og faglige kvalifikationer i form af enten autorisationsnr. eller eksamensbevis samt CV.
Det bemærkes, at f.eks. socialrådgiver- og pædagoguddannelserne ikke er akademiske uddannelser.

Hvornår er der tale om ekstern supervision?

Det er en forudsætning, at ekstern supervision modtages hos en supervisor, som kommer fra et andet psykologfagligt arbejdsmiljø end supervisandens.
I konkrete sager om vurderingen af supervision har Psykolognævnet særligt set på, om der er forskellige daglige ledelser og forskellige kollegagrupper.
Nævnet har også lagt vægt på, at supervisor og supervisand ikke har den kontakt, som man ville forvente at finde mellem faglige arbejdskolleger. Nævnet finder således som udgangspunkt ikke afholdelsen af fælles faglige møder med deltagelse fra supervisorens og supervisandens arbejdsplads forenelig med opretholdelsen af forskellige faglige arbejdsmiljøer. Nævnet vil som oftest også se på, hvor stor geografisk afstand, der er mellem supervisors og supervisandens arbejdsplads, da man forventer, at også dette vil indvirke på udviklingen af forskellige arbejdskulturer.
I de tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt supervisor reelt er ekstern i forhold til supervisanden, indsendes beskrivelse af forholdene mellem de to arbejdspladser sammen med ansøgningen om autorisation. Beskrivelserne bør være bekræftet med underskrifter fra lederne på begge arbejdspladser.
Man skal endvidere være forberedt på at skulle redegøre yderligere for de faktorer, som kan gøre sig gældende i forhold til nævnets vurdering af spørgsmålet.

Er det stadig ekstern supervision, når flere supervisander fra samme arbejdsplads deltager samtidigt i gruppesupervision hos samme eksterne supervisor?

Ja, der er stadig tale om ekstern supervision, når flere kolleger fra samme arbejdsplads samtidigt deltager i gruppesupervision hos samme eksterne supervisor.

Kan supervision, der modtages telefonisk eller ved f.eks. skype, medregnes til autorisation?

Supervision skal som udgangspunkt foretages i et forløb, hvor supervisand og supervisor begge er til stede.
Psykolognævnet har dog i maj 2014 besluttet, at fjernsupervision kan medregnes med op til 40 timer i autorisationsgrundlaget.
Ved ”fjernsupervision” forstås supervision via elektronisk medie fx skype eller video eller andet tilsvarende medie, hvor supervisand og supervisor kan se og høre hinanden uden at være til stede i samme lokale.
For at fjernsupervision kan medregnes i autorisationsgrundlaget, skal fjernsupervision være modtaget i et supervisionsforløb af mindst 10 timers varighed, som omfatter både fjernsupervision og ansigt til ansigt supervision ved samme supervisor.
Ved fjernsupervision i gruppe foretages der timereduktion som ved anden supervision i grupper, jf. oven for.
Fjernsupervision i grupper på mere end 4 supervisander medregnes ikke i forbindelse med autorisation.

Kan supervision modtaget i forbindelse med deltagelse i kurser medregnes til den praktiske uddannelse?

Supervision modtaget i forbindelse med deltagelse i kurser kan medregnes til den praktiske uddannelse, men kun i det omfang, at der på kursus har været tale om supervision på ansøgerens og de øvrige kursisters egne sager, og kun for det antal timer, som supervisionen har udgjort af det samlede kursusforløb. Supervision på kurser skal dokumenteres af supervisor på nævnets blanket.
I forbindelse med supervision forstås "egne sager" som klienter, som ansøgeren har fået tildelt i arbejdsmæssig sammenhæng, og som vedkommende herigennem helt eller delvist er ansvarlig for.
Som udgangspunkt opfattes klienter, som ansøgeren eventuelt har fået tildelt i forbindelse med kurser eller lignende ikke som "egne klienter". Et sådant forløb betegnes Live-supervision og kan medregnes til det samlede supervisionsforløb med indtil 20 timer. Der er et særligt felt på supervisionsblanketten til dokumentation af Live-supervision.

Hvad er Live-supervision?

Live-supervision sker i direkte forbindelse med supervisorens direkte observationer af psykologens samtale med klienten. Observationerne kan f.eks. finde sted ved, at supervisoren er i samme rum som psykologen og klienten, eller bag envejs spejle, eller i et andet rum ved en videoovervågningsskærm.
I nogle kursusforløb kan det være hensigtsmæssigt, at der foretages live-supervision af kursusdeltagernes virke med klienter.
I forhold til autorisation kan live-supervision foregå med klienter, som den enkelte psykolog har med sig til kurset, eller med klienter, som kursusledelsen har fremskaffet til formålet.
Klienter, som psykologen har haft med sig fra arbejdspladsen til kurset, indgår i supervisionen som psykologens "egne sager".
Live-supervision af psykolog/klient forhold, hvor supervisionen finder sted på kursus, og hvor klienten tildeles psykologen som led i kurset, kan medregnes med højest 20 timer til psykologens samlede antal supervisionstimer. Der er et særligt felt på supervisionsblanketten til dokumentation af Live-supervision.

Kan jeg benytte overskydende supervisionstimer i forbindelse med en specialistuddannelse?

Kun supervisionstimer som skal medregnes til autorisation skal indsendes til Psykolognævnet.
Alle spørgsmål vedrørende specialistuddannelse rettes til Dansk Psykolog Forening:
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Tlf.: 35 26 99 55
E-mail: dp@dp.dk
www.dp.dk