FAQ - Psykologens praktiske arbejde

Hvilke krav stilles der til omfanget af det praktiske arbejde, som kan danne grundlaget for autorisation?

Man skal have arbejdet mindst 2 år på fuld tid for at opfylde kravet til omfanget af det praktiske arbejde.
Man kan enten have arbejdet samme sted i de 2 år, eller man kan have haft flere forskellige ansættelser. For at det enkelte ansættelsesforløb kan medregnes skal det dog være af mindst 5 måneders varighed og mindst 15 timers arbejde om ugen.
Ansættelse i løntilskud medregnes på lige fod med andre ansættelser forudsat, at man opfylder de øvrige betingelser i forhold til varighed, konfrontations-timer, supervision m.v.

Jeg har haft en stilling, hvor jeg ikke modtog supervision. Kan jeg bruge stillingen i forbindelse med min autorisationsuddannelse?

Supervision på egne sager er en væsentlig del af den praktiske uddannelse. Ansættelser, hvor man ikke har fået løbende supervision på sine opgaver, kan derfor ikke medregnes til autorisation.

Hvilke stillingstyper (f.eks. forskning, skoleundervisning, administration) kan medregnes til den praktiske uddannelse?

For at en stilling kan medregnes til autorisation skal stillingen indeholde konfrontationstimer, hvor psykologen sidder ansigt til ansigt med klienter. For nogle stillinger vil det kun være i mindre eller begrænset omfang, at dette vil være tilfældet. Det vil dog oftest være muligt at medregne sådanne stillinger til autorisation med det antal (begrænsede) konfrontationstimer, der er i stillingen.
Forskningsstillinger kan medregnes, såfremt der f.eks. er foretaget testning og interviews, der vil kunne medregnes til konfrontationstimer. De timer, der anvendes til administration eller ren undervisning vil ikke kunne medregnes.

Jeg skal på orlov fra mit arbejde. Hvordan medregnes dette i den praktiske uddannelse (barselsorlov, sygeorlov el.lign.)?

Almindelige fraværsperioder under ferie, sygdom m.v. fratrækkes ikke i forhold til kravet om 2 års arbejde. Men har man arbejdet i 2 år og i den periode haft et fravær af mere end 8 ugers sammenhængende varighed skal man arbejde 2 år + det antal sammenhængende uger, man har været fraværende for at opfylde kravet om 2 års arbejde.
Den sammenhængende fraværsperiode på mere end 8 uger skrives ind i en særlig rubrik på blanketten "Praktisk Arbejde".
Der skelnes ikke mellem fraværsårsager, som kan være barselsorlov, sygeorlov, forældreorlov, længere varende ferie eller andet.

Nærmere oplysninger om fraværsperioder fremgår af kapitel 2 i Retningslinjer for den praktiske uddannelse.

Kan frivilligt, ulønnet arbejde medregnes til den praktiske uddannelse? Hvad med supervisionen?

Frivilligt, ulønnet arbejde med psykologfaglige opgaver kan medregnes til autorisation, hvis arbejdet har et omfang af mindst 5 måneders varighed og mindst 15 arbejdstimer om ugen, og det indeholder konfrontationstimer, som der modtages supervision på.
Hvis et frivilligt, ulønnet arbejde har et sådant omfang og indhold, at det ikke kan medregnes til autorisation, kan evt. supervision på dette arbejde heller ikke medregnes til autorisation.

Jeg har to sideløbende stillinger. Kan de medregnes til den praktiske uddannelse? Hvad med supervisionen?

To sideløbende stillinger kan medregnes til den praktiske uddannelse forudsat, at hver stilling har et omfang af mindst 5 måneders varighed og mindst 15 arbejdstimer om ugen, og man skal have modtaget supervision på sit arbejde i begge stillinger. På den måde kan man f.eks. være privatpraktiserende og samtidig have en deltidsansættelse.
Hvis kun den ene stilling opfylder kravene til den praktiske uddannelse, vil kun supervision, der er modtaget i den stilling, der kan godkendes, kunne medregnes til autorisation.