Konfrontationstimer

Hvordan forstås bestemmelserne vedrørende konfrontationstimer?

Hovedområderne udredning og intervention
I forbindelse med sit arbejde skal ansøgeren have gennemført mindst 500 konfrontationstimer med udredning og mindst 500 konfrontationstimer med intervention.
Ved konfrontationstimer forstås det antal timer, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienten.
Som udgangspunkt er der tale om udredning, når psykologen ved samtaler, testning, undersøgelser, m.v. arbejder sig henimod en forståelse af den præsenterede opgave (stiller spørgsmål til klienten). Og der er tale om intervention, når psykologen igangsætter en påvirknings-, ændrings- eller udviklingsproces ved hjælp af psykologiske metoder (psykologen stiller forslag til klienten).
Samtaler, som psykologen fører med klienten, kan bestå af en blanding af både udredning og intervention.
Den del af arbejdet, som omfatter indsamling af informationer om klienten fra andre personer eller myndigheder, at føre journal, at skrive rapport, at holde møder eller lignende, hvor klienten ikke selv er til stede, kan ikke medregnes som konfrontationstimer i forbindelse med autorisation.
For yderligere oplysninger vedrørende konfrontationstimer henvises til Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse, bilag I.
Målgrupperne individer, grupper, organisationer
Det praktiske arbejde, der udføres med henblik på at opnå autorisation som psykolog, skal omfatte konfrontationstimer både overfor individer og overfor grupper eller organisationer.

Ud af de 500 konfrontationstimer med udredning og de 500 konfrontationstimer med intervention skal mindst 200 konfrontationstimer have været i forhold til målgruppen individer og mindst 200 konfrontationstimer i forhold til målgruppen grupper eller 200 konfrontationstimer i forhold til organisationer. (Det er ikke tilstrækkeligt at dokumentere 100 konfrontationstimer i forhold til grupper og 100 konfrontationstimer i forhold til organisationer).

Det afgørende for, om der er tale om individ eller gruppe er, hvem der har været i fokus under det pågældende arbejde. Er der for eksempel tale om en samtale med én person, men hele familien eller arbejdspladsen har været i fokus for samtalen, kan målgruppen alligevel være "grupper" eller "organisationer".
Selv om personen er en del af målgruppen "grupper" eller "organisationer", kan samtalen med pågældende være fokuseret på vedkommendes specifikke rolle i "grupper" eller "organisationer". Er dette tilfældet, vil der være tale om konfrontationstimer inden for kategorien "individer".

For yderligere eksempler herpå henvises til Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse, bilag II.

Hvordan dokumenteres antallet af konfrontationstimer?

Konfrontationstimer dokumenteres på de blanketter, som Psykolognævnet har udarbejdet til formålet ("praktisk virke" og/eller "Privat Praktiserende").
Det anbefales, at der ved indledningen af det praktiske uddannelsesforløb træffes aftale mellem parterne om, hvad man forstår ved konfrontationstimer, hvor mange timer ansøgeren kan forvente, en periodevis status for og optælling af antallet af konfrontationstimer, og den endelig underskrivelse af blanketten.

Kan konsultationer, klientvejledninger eller lignende, der er foregået via telefon eller f.eks. skype, medregnes som konfrontationstimer?

Til konfrontationstimer kan kun medregnes den tid, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienten.
Konfrontationstimer, der er foregået via telefon eller f.eks. skype, kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse, der fører til autorisation.