Supervision

Ved dokumentation af supervision skal man være opmærksom på følgende:

Krav til supervisor

 • Supervision skal være modtaget af en autoriseret psykolog, der har arbejdet i mindst tre år efter sin kandidateksamen
 • Supervision modtaget af en psykolog, der ikke er autoriseret, kan ikke medregnes til autorisation
 • Supervision ved andre akademiske faggrupper end psykologer kan efter en konkret vurdering godkendes, hvis supervisionen er givet inden for den pågældendes fagområde, og supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet 
 • Supervision ved andre faggrupper end psykologer kan dog højst udgøre 25 timer ud af det samlede dokumenterede antal supervisionstimer på minimum 160 timer, jf. Psykolognævnets retningslinjer
 • Supervision modtaget fra nærtstående familiemedlemmer, herunder ægtefælle, kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation.

Arbejdsforløb og orlovsperioder

 • Kun supervision, der er modtaget i forbindelse med det praktiske arbejde, som dokumenteres, kan medregnes til autorisation
 • Perioden, hvor man har modtaget supervision, skal oplyses fra dag/måned/år til dag/måned/år
 • Hvis ansøgeren har haft en orlovs- eller sygdomsperiode på mere end 8 sammenhængende uger i forbindelse med et dokumenteret ansættelsesforløb, skal man sikre sig, at den supervision, man dokumenterer på blanketten, ikke ligger inden for orlovs- eller sygdomsperioden.

Gruppesupervision

 • Hvis supervisionen er foregået i gruppe, skal antal supervisander i gruppen og gruppens faglige sammensætning oplyses. Dvs. hvor mange psykologer og hvor mange fra eventuelt andre faggrupper har deltaget i gruppesupervisionen. Hvis alle deltagere har været psykologer skrives psykologer i rubrikken 
   
 • Som udgangspunkt kan der kun medregnes forløb, hvor flertallet af supervisander har været psykologer. Supervision i grupper, hvor flertallet af supervisanderne har en anden akademisk uddannelse, f.eks. læger, vil dog efter en konkret vurdering kunne medregnes, hvis supervisionen har været nødvendig og faglig relevant.  Der skal i så fald vedlægges en beskrivelse/begrundelse herfor.

Hvornår dateres og underskrives blanketten?

Først, når supervisionsforløbet er endeligt afsluttet, dateres og underskrives blanketten af supervisor samt af supervisanden.

Det kan være hensigtsmæssigt at få udfyldt og underskrevet supervisionsblanketterne løbende, f.eks. efter 5 eller 10 timers supervision, selv om man forventer at modtage flere supervisionstimer på et senere tidspunkt hos den samme supervisor.

Det anbefales, at man gennemgår om alle relevante felter er udfyldt, inden blanketten vedlægges ansøgningsskemaet.

Dokumentation til specialistuddannelsen

Specialistuddannelsen hører ikke under Psykolognævnet, men under Dansk Psykolog Forening. Psykolognævnet skal bemærke, at der til Psykolognævnet kun skal fremsendes dokumentation for supervisionstimer, man ønsker medregnet til autorisation. Dvs. at supervisionstimer, som man forventer at anvende i forbindelse med en senere specialistuddannelse under Dansk Psykolog Forening ikke skal indgå i autorisationsansøgningen. 

Blanket supervision

Sidst opdateret 21.11.2016