Dokumentation for den praktiske uddannelse

Ansøgere skal kunne dokumentere praktisk arbejde svarende til mindst 2 års arbejde på fuld tid efter bestået kandidatuddannelse.

Kravet om mindst 2 års praktisk virke kan opfyldes ved mere end ét ansættelsesforhold. Et arbejdsforløb skal dog være af mindst 5 måneders varighed og med mindst 15 timers arbejde om ugen for at det kan medregnes til autorisation.

Har man arbejdet mellem 15-29 timer om ugen medregnes forløbet kun med halvdelen af perioden. Dvs. har man i et arbejdsforløb arbejdet 15 timer om ugen i 6 måneder medregnes forløbet med 3 måneder.

Konfrontationstimer

Arbejdsforløbet skal indeholde konfrontationstimer med udredning og intervention, og der skal være modtaget supervision på de psykologfaglige opgaver, jf. nævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse.

Udredningsopgaver

Udredning karakteriserer det forløb, hvor psykologen arbejder sig frem til en forståelse af den præsenterede opgave, problemet eller konflikten. Dette kan foregå via indsamling af informationer, samtaler med klienter, interviews, testning, undersøgelser samt vurderinger og analyser.

Interventionsopgaver

Intervention karakteriserer det forløb, hvor psykologen på baggrund af en erhvervet viden om opgaven (via egen eller andres udredning, et indledende samtaleforløb eller lignende) igangsætter en påvirknings-, ændrings- eller udviklingsproces ved hjælp af psykologiske metoder.

Det bemærkes, at kun den del af udrednings- og interventionsopgaverne, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienter, vil kunne medregnes som konfrontationstimer til autorisation. 

Kravene til ansøgerens dokumentation for den praktiske uddannelse er nærmere beskrevet i Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse, kapitel 4.

Blanketter

Ved dokumentationen anvendes Psykolognævnets blanketter "Praktisk Arbejde" , og/eller "Privatpraktiserende" samt "Supervision" og eventuelt "Egenterapi".

Ved anvendelse af blanketten "Praktisk Arbejde" skal der endvidere vedlægges en stillingsbeskrivelse, hvoraf fremgår, hvilke faktiske arbejdsopgaver, man har været beskæftiget med under de dokumenterede arbejdsforløb.

Har man ikke mulighed for at printe blanketterne fra hjemmesiden, kan de rekvireres ved henvendelse til Psykolognævnet.

Blanketterne indsendes sammen med det af nævnet udarbejdede ansøgningsskema.

Bilag, der vedlægges ansøgningen, skal som udgangspunkt være i kopi og ikke originaldokumenter.

 

Praktisk arbejde i mindst 20 år

Psykologer, som har haft praktisk psykologarbejde gennem en periode på mindst 20 år, kan opnå autorisation efter en konkret vurdering, uanset det ikke er muligt for dem at fremskaffe fyldestgørende dokumentation for uddannelsen, f.eks. på grund af supervisors død, arbejdspladsens ophør eller andre særlige forhold.

Ansøgeren skal indsende dokumentation for de dele af den praktiske uddannelse, som det er muligt at få dokumenteret, samt en beskrivelse af de dele af uddannelsen, der ikke kan dokumenteres med de relevante underskrifter. Ved dokumentationen skal Psykolognævnets blanketter til ansøgning om autorisation benyttes.

Oplysningerne indsendes sammen med ansøgningsskema, og ud fra den foreliggende dokumentation og ansøgerens beskrivelse vurderer Psykolognævnet, om ansøgerens praktiske uddannelse kan danne grundlag for autorisation.

Sidst opdateret 24.05.2016