Nyhedsbrev maj 2012

Ligebehandlingsnævnet har i maj måned truffet afgørelse i 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 9. maj 2012 om alder, handicap og køn.

J. nr. 7100101-12, 7100102-12, 7100103-12 og 7100104-12

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som fagchef hos en offentlig myndighed i forbindelse med en større organisationsændring. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, idet han og hans tre afskedigede kolleger var de fire ældste fagchefer, og da disse fire ikke blev indplaceret som vicedirektører eller blev tilbudt anden passende stilling. Nævnet lagde vægt på, at indklagede havde oplyst, at man havde anvendt kriterier, der ikke inddrog alder. Imidlertid havde indklagede ikke forelagt konkrete oplysninger, der gjorde det muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt alder havde eller ikke havde været anvendt som kriterium. Indklagede havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 250.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100121-12

Det var ikke forskelsbehandling på grund af handicap, at en klager blev afskediget fra sin stilling som dagplejer i en kommune. Klagers søn var blevet diagnosticeret med Aspergers syndrom, og klager havde holdt orlov for at pleje sønnen. Forbuddet mod forskelsbehandling er ikke begrænset til personer, der selv har et handicap, hvis det er bevist, at forskelsbehandlingen skyldes et handicap hos den pågældendes barn, og vedkommende yder hovedparten af den pleje, barnet har brug for. Nævnet lagde imidlertid til grund, at klagers søns eventuelle funktionsnedsættelse på langt sigt ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100117-12

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager ansat i fleksjob blev forflyttet til en anden by og siden opsagt på grund af sygefravær. Klager havde et handicap i form af en ryglidelse, som medførte, at hun ikke kunne klare den øgede transporttid mellem hjemmet og det nye arbejdssted. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede havde pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at give klager mulighed for forsat at udøve sin beskæftigelse, uanset hendes handicap. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde sandsynliggjort, at indklagede ville være blevet pålagt en uforholdsmæssig stor byrde, hvis klager skulle forsætte med at arbejde på hendes oprindelige arbejdssted. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 225.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100227-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde opkrævet forskellige priser på deres drikkevarer for mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede havde udsat klager for direkte forskelsbehandling ved ikke at have samme tilbud til mænd, som de havde til kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100096-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager, der var 65 år, blev afskediget fra sit arbejde som afsnitsleder. Nævnet fandt ikke, at klager var fremkommet med oplysninger, der understøttede, at hans alder indgik som et element i beslutningen om at opsige ham. Nævnet lagde til grund, at opsigelsen var begrundet i driftsøkonomiske hensyn. Klager havde således ikke løftet bevisbyrden for, at der havde fundet forskelsbehandling sted. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100150-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse fra stilling som Senior Specialist i et medicinalfirma. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling. Der var ikke holdepunkter for at antage, at klagers alder var indgået som kriterium ved beslutningen om afskedigelse. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100129-12

En 67-årig man blev opsagt fra sit job som servicemedarbejder på en skole. Ifølge klager havde skolelederen meddelt, at klager var blevet udvalgt til opsigelse, fordi han var den ældste. Indklagede kunne ikke afvise, at der lokalt på skolen var blevet snakket alder som kriterium, og indklagede havde i øvrigt ikke kommenteret klagers oplysninger om, at skoleledelsen meddelte, at klager blev afskediget på grund af sin alder. Nævner fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers alder ikke blev tillagt betydning i forbindelse med deres beslutning. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 230.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100158-12 og 7100159-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling som fysioterapeut på et hospital. Nævnet vurderede, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager ved afskedigelsen blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder, da indklagede afskedigede fire ergo- og fysioterapeuter, hvoraf de tre, herunder klager, på fratrædelsestidspunktet ville være fyldt 60 år. Indklagede henviste til, at klager ikke i lige så høj grad som de øvrige medarbejdere kunne varetage kravene fremover. Nævnet fandt herefter, at indklagede havde godtgjort, at klagers alder ikke helt eller delvist havde været en medvirkende årsag til afskedigelsen. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

Sidst opdateret 30.04.2014