Nyhedsbrev februar 2013

Ligebehandlingsnævnet har i januar måned truffet afgørelse i 24 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 9. januar 2013 om køn, etnisk oprindelse, politisk anskuelse og alder

J. nr. 7100548-12

En mand blev afskediget efter, at han havde oplyst sin nærmeste leder, at han agtede at afholde forældreorlov. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede havde herefter ikke godtgjort, at det var nødvendigt at afskedige lige netop klager, og at ønsket om afholdelse af forældreorlov ikke havde været en medvirkende årsag til afskedigelsen af klager. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 310.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100466-12

Klager, som er etnisk kineser, påstod at være blevet forskelsbehandlet på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med tandbehandling og den efterfølgende behandling af klagesagen hos Tandlægeforeningens Patientforsikring og Tandskadeankenævnet. Nævnet fandt ikke, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med tandbehandling og den efterfølgende sagsbehandling af klagen over tandbehandlingen i Tandlægeforeningens Patientforsikring og i Tandskadeankenævnet.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100450-12

Klager, der er af anden etnisk oprindelse end dansk, blev afvist ved indgangen til en natklub. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der understøttede, at hun havde været udsat for  forskelsbehandling. 

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100542-12

Klager, der kommer fra Rumænien, klagede over forskelsbehandling og chikane på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med ansættelse som landbrugsmedhjælper hos indklagede. Klager havde sammen med sit fagforbund indgået forlig til fuld og endelig afgørelse. Der var ingen oplysninger i sagen, der begrundede, at klager herefter kunne rejse yderligere krav. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100344-12

Klager, der tilhører den yderste højrefløj, klagede over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse i forbindelse med afbrydelse af obligatorisk praktik under uddannelse som markedsføringsøkonom. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin politiske anskuelse. Nævnet lagde vægt på, at praktikforløbet blev afbrudt af indklagede efter få dages forløb. Indklagede havde i den forbindelse oplyst, at man valgte at afbryde praktikforholdet med klager på grund af de forhold, som klager havde været eksponeret for i medierne, ligesom indklagede havde oplyst, at man på tidspunktet for afbrydelsen af praktikken var bekendt med, at klager var stifter af et parti. Indklagede havde ikke dokumenteret, at der lå andre forhold til grund for beslutningen om at afslutte praktikforløbet end klagers politiske anskuelse. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100399-12

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle en klage over, om det er forskelsbehandling på grund af alder, at personer der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, og som deltager i almen voksen uddannelse eller enkeltfagsundervisning til HF eller studentereksamen, skal betale højere deltagerbetaling end andre kursister.  Deltagelse i fag som led i almen voksenuddannelse eller enkeltfagsundervisning til HF og studentereksamen har ikke en sådan tilknytning til erhvervsmæssig beskæftigelse eller til at fremme muligheden for at opnå erhvervsmæssig beskæftigelse, at det er omfattet af forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde. Klagen blev derfor afvist.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100398-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 24. januar 2013 om køn

J. nr. 7100348-12

En gravid kvinde blev afskediget fra sin stilling som skadekonsulent i et forsikringsselskab. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at der var afgørende saglige grunde til netop at afskedige klager frem for en af de øvrige medarejdere i alarmcentralen. Indklagede havde således ikke løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet ikke havde været helt eller delvist årsag til afskedigelsen. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 340.000 kr. svarende til omkring ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100365-12

En gravid socialpædagog blev afskediget fra sin stilling som pædagogisk medarbejder på et bosted for unge. Klager og indklagede havde i prøvetiden haft samtaler om problemer i forbindelse med klagers varetagelse af funktionen som kontaktperson for de unge. Samtalerne gav dog ikke indklagede anledning til at opsige ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb den 15. november 2011. Klager meddelte i begyndelsen af januar 2012, at hun var gravid. Klager fik efterfølgende en påtale og blev afskediget med den begrundelse, at hun ikke levede op til indklagedes forventninger for at kunne bestride funktionen som kontaktperson for de unge. Nævnet fandt på den baggrund, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i graviditeten. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr. svarende til seks måneders løn.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100347-12

Klager blev opsagt fra sin stilling som administrativ medarbejder under sin barselsorlov. Indklagede var på grund af den økonomiske situation nødsaget til at foretage væsentlige besparelser, herunder reducere i antallet af stillinger. Erhvervsrådgivningen, som klager arbejdede i, blev nedlagt i forbindelse med omorganiseringen, og kun en enkelt af afdelingens medarbejdere, som var psykolog, blev ikke afskediget. Nævnet fandt, at klagers stilling og arbejdsopgaver måtte anses for bortfaldet i forbindelse med nedlæggelsen af hendes afdeling. Nævnet fandt derefter, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet eller afholdelse af barselsorlov. Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100360-12

En fysioterapeut blev opsagt under afholdelse af barselsorlov. Nævnet lagde til grund, at indklagede på grund af økonomiske forhold var nødsaget til at afskedige et større antal medarbejdere, herunder én fysioterapeut ud af en gruppe på fire fysioterapeuter. Indklagede havde beskrevet, at indklagede forud for beslutningen om afskedigelse havde foretaget en konkret vurdering af klagers kvalifikationer i forhold til de øvrige fysioterapeuters kvalifikationer og de opgaver, der skulle løses fremover hos indklagede. Nævnet fandt, at indklagede herved havde godtgjort, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i hendes barselsorlov. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100361-12

En webmaster på barselsorlov fik opsagt sin aftale om fri mobiltelefon med tre måneders varsel samt ændret sine arbejdsopgaver efter tilbagevenden fra orlov, og hun blev efterfølgende afskediget. Nævnet lagde vægt på, at parterne ikke var enige om omfanget og indholdet af klagers arbejdsopgaver før og efter barselsorloven. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen, da en afgørelse af, om klager blev afskediget på grund af køn i forbindelse med, at hun vendte tilbage fra barselsorlov, krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100406-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et rengøringsfirma i en annonce tilbød rengøring udført af "rengøringspiger".

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100404-12

En mandlig advokat klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med udpegning af autoriserede bobehandlere til ægtefælleskifter. I den pågældende retskreds var alle fire udpegede advokater kvinder. Dette mente klager var i strid med ligebehandlingsprincippet. Nævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt det indklagede ministerium som offentlig myndighed havde overholdt forpligtelsen til kønsmainstreaming efter ligestillingsloven. Nævnet fandt i forhold til ligebehandlingsloven, at det indklagede ministerium som ansættelsesmyndighed, ikke er forpligtet til, ved indstilling og beskikkelse af bobehandlere, at udpege et ligeligt antal kvinder og mænd. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100402-12

Et universitet havde vedtaget en handleplan, der belønnede fakulteter økonomisk ved ansættelse af kvindelige professorer og lektorer. Universitetet havde med hjemmel i ligebehandlingsloven fået dispensation til at indføre ordningen. Klager gjorde dog gældende, at den faktiske udmøntning af modellen gik videre end forudsat i dispensationen. Nævnet fandt, at universitetet ikke gav kvindelige ansøgere til professorstillinger nogen fortrinsstilling frem for mandlige ansøgere, og at indklagede havde fulgt fremgangsmåden beskrevet i dispensationsansøgningen. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100391-12

En kvinde blev ikke indkaldt til jobsamtale til en stilling som kursuskoordinator, da indklagede ikke ønskede at ansætte flere kvinder. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 30. januar 2013 om køn og alder

J. nr. 7100461-12

En 70-årig kvinde blev afskediget fra sin stilling som økonomimedarbejder i en styrelse. Klager var den ældste af de afskedigede, og der var en vis overvægt af ældre medarbejdere blandt de afskedigede. Klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder. Uanset at indklagede som arbejdsgiver som udgangspunkt havde et frit skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes i forbindelse med besparelserne, havde indklagede pligt til at sikre, at der ikke i beslutningsgrundlaget indgik kriterier, der var ulovlige efter forskelsbehandlingsloven. Indklagede havde ikke nærmere redegjort for, hvorfor klagers faglige og personlige kvalifikationer gjorde, at hun ikke var kvalificeret til arbejdet. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at klagers alder ikke indgik ved beslutningen om at afskedige hende. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 250.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100510-12

En handicaphjælper blev afskediget, da hun var langtidssygemeldt grundet graviditet. Afskedigelsen var begrundet med, at det var utrygt for den bruger, som klager var tilknyttet, at klager var langtidssygemeldt. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 145.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100415-12

En mand mente, at det var forskelsbehandling på grund af køn, at en organisation, der blandt andet driver krisecentre for kvinder, havde et krav i deres vedtægter om, at alle bestyrelsesmedlemmer skulle være kvinder. Organisationen havde oplyst, at det ikke var et krav efter deres vedtægter, at bestyrelsesmedlemmer skulle være kvinder. Nævnet lagde vægt på, at bestyrelseshvervet efter det oplyste ikke var vederlagt og det kunne derfor ikke karakteriseres som en tjenesteydelse i ligestillingslovens forstand. Da det forhold, der blev klaget over, således ikke var omfattet af loven, kunne nævnet ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100475-12

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et diskotek afviste mandlige gæster, der var iført streetshorts eller badeshorts. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at indklagede handlede i strid med ligestillingsloven. Nævnet lagde vægt på, at indklagede som udgangspunkt ikke afviste mænd i shorts, men alene afviste gæster der var iført streetshorts eller badeshorts. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100492-12

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et diskotek uddelte goodiebags til deres kvindelige gæster i forbindelse med et arrangement. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet lagde vægt på indklagedes oplysning om, at de gratis goodiebags indeholdte, et gratis magasin, og at mænd også fik udleveret et gratis magasin af arrangøren. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100554-12

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde indrettet en cirkeltræningsafdeling kun for kvinder. Uanset forbuddet mod forskelsbehandling er loven ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede har brugt for at opnå dette mål, ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100574-12

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at et diskotek annoncerede efter bartender piger.

Læs hele afgørelsen 

Sidst opdateret 21.01.2015