Nyhedsbrev februar 2012

Ligebehandlingsnævnet har i februar måned truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 8. februar 2012 om etnicitet

J. nr. 7100066-12

En erhvervsskole handlede i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af religion, da de krævede, at en muslimsk elev skulle smage på mad lavet med svinekød for at gennemfører uddannelsen til ernæringsassistent. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 75. 000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100113-12

En mand med anden etnisk baggrund klagede over at han to gange var blevet afvist fra et diskotek. Klageren havde flere andre gange besøgt diskoteket uden problemer. Parterne var uenige om årsagen til, at klager blev afvist. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle sagen, da en afgørelse om, hvorvidt klager blev nægtet adgang til diskoteket på grund af sin etniske oprindelse, skulle afklares efter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100130-12

En klager med afrikansk baggrund klagede over, at en skole havde udsat ham og hans familie for repressalier i form af bortvisning af klagers børn fra skolen. Klageren havde klaget til skolen over, at en af lærerne havde diskrimineret hans søn. Ligebehandlingsnævnet fandt, at skolen ikke havde udsat klager eller dennes familie for ufordelagtige følger (repressalier) som reaktion på deres klage til skolen over diskrimination.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100172-12

En forfatter klagede over, at hun fik afslag på et arbejdslegat med den begrundelse, at hun ikke havde udgivet et værk på dansk. Klager skrev manuskriptet til bogen på sit modersmål russisk, hvorefter manuskriptet blev oversat til dansk. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den indklagede kunstfonds krav om, at et manuskript skulle være skrevet på dansk, ikke var hensigtsmæssigt eller nødvendigt i forhold til at opfylde fondens formål om at yde støtte til fremme af dansk skabende kunst. Indklagede havde derfor handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100132-12

En socialrådgiver klagede over, at en organisation i en stillingsannonce stillede krav om, at ansøgere til fem stillinger som medarbejdere i en døgnvarmestue skulle være medlem af den danske folkekirke. Klager var jøde, men ville ikke have noget problem med at arbejde ud fra organisationens kristne menneskesyn. Ligebehandlingsnævnet fandt, at arbejdet i en af indklagedes varmestuer indebærer arbejde, som ligger inden for den indklagede organisations kerneområde, og at kravet om medlemskab af den danske folkekirke i dette konkrete tilfælde derfor ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 22. februar 2012 om alder, handicap og etnicitet 

J. nr. 7100072-12 - forvaltningsretlig genoptagelse

Klager blev i forbindelse med en jobsamtale, spurgt om han var muslim. Ligebehandlingsnævnet traf i j.nr. 2500284-10 afgørelse om, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af religion. Sagen blev genoptaget, da den tidligere afgørelse blev truffet efter forskelsbehandlingslovens § 2, mens lovens § 4 ved en fejl ikke blev inddraget.

Nævnet traf herefter ny afgørelse og fandt på baggrund af sagens oplysninger, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede i forbindelse med en jobsamtale spurgte klager, om han var muslim. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100085-12

En mand havde fået afslag på at komme i betragtning til udsendelse som nødhjælpsarbejder for en organisation. Årsagen var organisationens forsikringsregler, som kun sikrede fuld dækning indtil det 67. år. Organisationen modtog derfor ikke ansøgninger fra personer over 65 år. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for, at han var blevet direkte forskelsbehandlet på grund af sin alder. Den indklagede organisation havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet fandt endvidere, at det ikke i denne konkrete sag kunne tillægges betydning, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder ikke gælder for anvendelse af et alderskriterium ved aktuarberegninger. Klager fik derfor medhold i sin klage. Klager blev ikke tilkendt godtgørelse.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100095-12

En arbejdsgiver havde afslået at udbetale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven til klager, der var gået på efterløn, med den begrundelse, at klager havde mulighed for at oppebære alderspension fra arbejdsgiveren. Nævnet havde ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det resultat EU-domstolen kom til i en dom af 12. oktober 2010 om alderspension, også vil gælde for fleksibel efterløn. Nævnet fandt derfor heller ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagedes afslag på at udbetale fratrædelsesgodtgørelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet havde endvidere ikke kompetence til at afgøre spørgsmålet, om klager var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100107-12

En arbejdsgiver havde afslået at udbetale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven til klager, der var gået på efterløn, med den begrundelse, at klager havde mulighed for at oppebære alderspension fra arbejdsgiveren. Nævnet havde ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det resultat EU-domstolen kom til i en dom af 12. oktober 2010 om alderspension, også vil gælde for fleksibel efterløn. Nævnet fandt derfor heller ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagedes afslag på at udbetale fratrædelsesgodtgørelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet havde endvidere ikke kompetence til at afgøre spørgsmålet, om klager var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100088-12

Klagen drejede sig om, hvorvidt afskedigelsen af en konsulent var begrundet i hans alder. Indklagede havde i en meddelelse til medarbejderne, i forbindelse med offentliggørelsen af beslutningen om, hvilke medarbejdere, der blev opsagt, anført klagers alder og alderen på en jævnaldrende kollega. Nævnet fandt, at klager herved, havde påvist faktisk omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Der var imidlertid ikke oplyst nærmere om baggrunden for, hvorfor disse oplysninger blev anført i meddelelsen, og indklagede havde bestridt klagers oplysninger om, at hans afdelingschef ikke ønskede medarbejdere over 67 år, og at dette var årsagen til, at han blev opsagt. Nævnet kunne ikke behandle klagen, da en afklaring af disse forhold krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100099-12

En kvinde, der var ansat i et fleksjob som administrativ medarbejder, klagede over at hun var blevet afskediget. Kvinden havde skånebehov i forhold til rygbelastende og stressende arbejde, ligesom klager skulle have mulighed for at skifte arbejdsstilling og i øvrigt have gode ergonomiske arbejdsforhold. Nævnet fandt, at klagers ryglidelse og smerter i kroppen måtte anses for at være  et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Klagers stress-symptomer var en del af sygdomsbilledet, men nævnet fandt, at disse symptomer ikke i sig selv udgjorde et handicap i lovens forstand. Begrundelsen for afskedigelsen var klagers omfattende sygefravær - klager var sygemeldt på grund af stress. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at beslutningen om afskedigelse ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100071-12

En jurastuderende klagede over, at den forening for romaer, som han repræsenterede, ikke fik lov til at deltage i et fællesseminar arrangeret af universitetet. Han klagede også over, at han ikke bestod sit bachelorprojekt. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at den forening, han repræsenterede eller han selv, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger, der tydede på, at indklagede i deres fravalg af klagers forening havde inddraget det forhold, at foreningens medlemmer var af en bestemt race eller etnisk oprindelse. I forbindelse med klagers bachelorprojekt lagde nævnet vægt på, at der ikke var noget der tydede på, at indklagede i forbindelse med vurderingen af projektet, havde taget hensyn til hans race eller etniske oprindelse, eller at det på nogen måde blev tillagt betydning, at han tidligere, som repræsentant for en forening for romaer, havde rettet henvendelse til indklagede i forbindelse med afholdelse af fællesseminaret. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100097-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling som socialpædagog ved handicapområdet i en kommune. Nævnet vurderede, at klager som følge af en blodprop i hjernen havde et varigt nedsat funktionsniveau, som medførte et kompensationsbehov for, at hun ville kunne fungere på lige fod med de øvrige socialpædagoger. Nævnet fandt derfor, at klager havde en funktionsnedsættelse, som måtte anses for at være handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at klager ikke var egnet til fortsat at varetage stillingen som socialpædagog ved handicapområdet. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, at det ikke var muligt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, som kunne gøre det muligt for klager fortsat at varetage stillingen som socialpædagog.

Ligebehandlingsnævnet fandt på denne baggrund, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100106-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med kravet om angivelse af alder i forbindelse med brugen af elektronisk jobansøgning. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på, at der ikke er forbud mod at indhente eller modtage oplysninger om alder. Nævnet fandt derudover ikke, at der i øvrigt var fremlagt oplysninger, der gav anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandlede ansøger på grund af alder i forbindelse med deres ansættelsesprocedure.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100136-12

En optiker klagede over, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med indgået fratrædelsesaftale i 2009. Indklagede gjorde gældende, at klager selv havde opsagt sin stilling. Eftersom klager i 2009 kvitterede for modtagelsen af indklagedes bekræftelse på, at klager efter eget ønske ønskede at fratræde sin stilling, var der ikke grundlag for at bestride indklagedes oplysning om, at klager selv havde opsagt sin stilling. Derudover kunne nævnet ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt klager kunne være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne i funktionærloven. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen  

Sidst opdateret 30.04.2014