Nyhedsbrev april 2013

Ligebehandlingsnævnet har i marts måned truffet afgørelse i 23 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 6. marts 2013 om etnisk oprindelse, handicap og køn

J. nr. 7100480-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med undervisning i kristendom, hvor ordet "perker" blev brugt af læreren. Klager havde været elev på den indklagede efterskole. Han har en dansk mor og en indisk far. Nævnet lagde til grund, at anvendelsen af ordet "perker" ikke var rettet mod klager, men mod den rolle, som klager skulle spille i lignelser fra Det Nye Testamente. Anvendelse af ordet "perker" kunne i den konkrete sammenhæng ikke betegnes  som chikane. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100490-12

En socialpædagog blev afskediget fra sin stilling ved et daghjem i en kommune. Afskedigelsen af klager var begrundet i hendes handicap. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager som følge af funktionsnedsættelsen ikke var egnet til forsat at varetage stillingen som socialpædagog i fleksjob. Nævnet fandt derudover, at indklagede havde truffet de foranstaltninger, der var rimelige og hensigtsmæssige i betragtning af klagers konkrete behov i forhold til det pågældende arbejde, og at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100472-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med klagers lønvilkår under ansættelse i en kommune. Klager havde oplyst, at han var eneste ikke-etniske dansker, og den eneste, der ikke havde opnået løntillæg  under ansættelsen. Selvom dette kunne lægges til grund, fandt nævnet på baggrund af oplysninger om lønforhandlingsforløbet og organisationsforholdene, at der ikke var skabt den fornødne formodning for, at klagers etniske oprindelse helt eller delvist havde haft betydning for lønudviklingen. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100312-12

Klagen drejede sig om, hvorvidt en TV-station viste en ulige fordeling af sport med mandlige sportsudøvere i forhold til sport med kvindelige udøvere. Det var nævnets vurdering, at det forhold, at indklagede efter ligestillingslovens § 2 har en forpligtelse til at overholde princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, ikke indebærer, at de også har en forpligtelse til at vise en ligelig fordeling af sport med mandlige henholdsvis kvindelige sportsudøvere. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100080-13

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn og etnisk oprindelse i forbindelse med, at klager benyttede sig af indklagedes varmestuer. Klager havde ikke fremlagt oplysninger, der underbyggede hans påstand om, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn og etnisk oprindelse. Det var ikke tilstrækkeligt, at der var et flertal af kvindelige ansatte, eller at indklagede også modtog udlændinge på deres varmestuer. Ligebehandlingsnævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100629-12

Klager, der er far til en elev på et gymnasium, klagede over, at skolen kun sendte information til moderen, hvor sønnen har bopæl. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at gymnasiet havde udøvet forskelsbehandling. Nævnet havde lagt vægt på, at skolen primært informerede om arrangementer på skolens hjemmeside, der var tilgængelig for begge forældre. Skolen havde kun de oplysninger om eleven, som stammer fra elevens ansøgning om optagelse. Forældre, som den unge ikke har folkeregisteradresse hos, kunne, hvis de bad om det, få tilsendt de breve, skolen fremsender. Nævnet fandt herefter ikke, at skolen forskelsbehandler på grund af køn. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100551-12

En far klagede over, at en kommune havde udarbejdet en handleplan for hans datter uden at inddrage ham på samme måde som moderen. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at kommunen havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af køn.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 13. marts 2013 om etnisk oprindelse, handicap, alder og køn

J.nr. 7100445-12

Klager blev opsagt i prøvetiden som social- og sundhedshjælper på et plejehjem. Om årsagen til opsigelsen havde indklagede henvist til, at klagers adfærd og måde at agere på var præget af umodenhed og deraf følgende manglende påtagelse af ansvar. Der var ikke fremlagt dokumentation for, at disse forhold var blevet påtalt overfor klager forud for det tidspunkt, hvor hun oplyste indklagede om, at hun var gravid. Nævnet fandt derfor ikke, at indklagede havde godtgjort, at beslutningen om at opsige klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at opsigelsen skete i prøvetiden.

Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 80.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100457-12

Klager, som var ansat i en tidsbegrænset stilling, søgte om fastansættelse hos indklagede. Klager blev sammen med otte andre ansøgere indkaldt til samtale, hvorefter indklagede valgte to af de andre ansøgere til de opslåede fuldtidsstillinger. Klager var kort tid forud for, at hun var til jobsamtale, indlagt i tre dage i forbindelse med en spontan abort. Selvom jobsamtalen fandt sted kort tid efter, at klager aborterede, fandt nævnet ikke, at dette i sig selv kunne medføre, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede i forbindelse med deres beslutning om ikke at tilbyde klager en fuldtidsstilling, havde lagt vægt på aborten. Klager fik derfor ikke medhold i, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Læs hele afgørelsen 

J.nr. 7100433-12

Klager, som var ansat som lærer, modtog en påtænkt opsigelse få dage før hun overgik fra forældreorlov til ferie. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i klagers fravær på grund af graviditet og barselsorlov. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at indklagede ikke ved de fremlagte oplysninger om de øvrige læreres kompetencer havde godtgjort, at klager var den lærer, der mindst passede ind i den fremtidige fagfordeling på skolen. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 275.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100460-12

Klager som er uddannet dyrlæge, fik ikke tilbudt medejerskab af den indklagede virksomhed og blev efterfølgende afskediget under graviditet og barselsorlov. Nævnet vurderede, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i det forhold, at klager var på barselsorlov. Spørgsmålet var herefter, om indklagede havde en selvstændig pligt til at tilbyde klager kompagniskab under graviditet og barselsorlov. Nævnet fandt ikke, at dette spørgsmål var omfattet af ligebehandlingslovens anvendelsesområde. Klager fik således ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100458-12

Klager var ansat som postarbejder hos indklagede og blev opsagt kort tid efter, han vendte tilbage fra fædre- og forældreorlov. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var blevet krænket i forbindelse med beslutningen om at afskedige klager. Den kvalifikationsvurdering, der lå til grund for afskedigelsen, var efter nævnets opfattelse ikke tilstrækkelig til at løfte bevisbyrden. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 220.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100418-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med gennemført kontrolbesøg af indklagede på klagers arbejdsplads. Der var mellem parterne ikke enighed om, hvilke spørgsmål, der blev stillet til klager, og hvordan spørgsmålene blev stillet, ligesom der heller ikke i øvrigt var enighed om, hvordan kontrollen forløb. Nævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt klager blev udsat for chikane på grund af sin etniske oprindelse, kun kan afklares efter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, men må ske ved domstolene, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100607-12

Klager, som er muslim, blev afskediget fra sin stilling som omsorgsmedhjælper på et bosted for udviklingshæmmede. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn efter ligebehandlingsloven eller etnisk/national oprindelse samt handicap efter forskelsbehandlingsloven. Det forhold, at klager mente, at han ikke havde fået en tilstrækkelig begrundelse for afskedigelsen, og at indklagede efter hans mening ikke havde haft sagligt grundlag for at afskedige ham, havde nævnet ikke kompetence til at tage stilling til. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100520-12

En kommune accepterede ikke, at en aflastningsperson, som et forældrepar ansatte i medfør af serviceloven, var under 18 år. Klager havde udnyttet den administrative klagemulighed, idet kommunens afgørelse om, at aflasteren skulle være fyldt 18 år, blev indbragt for det sociale nævn. Det Sociale Nævn ophævede og hjemviste afgørelsen. Indklagede havde herefter truffet afgørelse om, at klager kunne få tilskud efter serviceloven til ansættelse af en aflaster under 18 år. Klager havde således fået medhold i, at kommunen ikke kunne kræve, at aflasteren skulle være fyldt 18 år. Indklagede måtte således anses for at have opfyldt klagers krav. Ligebehandlingsnævnet anså derfor sagen for at være bortfaldet og kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 20. marts 2013 om etnisk oprindelse, handicap, alder og køn

J.nr. 7100408-12

Klager blev opsagt fra sin stilling som fysioterapeut en måned efter, at hun var vendt tilbage fra barsel- og forældreorlov. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Den omstændighed, at der forløb forholdsvis kort tid mellem, at klager vendte tilbage fra barsel- og forældreorlov, og indtil hun blev opsagt, skabte ikke i sig selv en formodning for forskelsbehandling. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100497-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med ophøret af klagers ansættelse med løntilskud i en SFO. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han under sin ansættelse blev udsat for aldersdiskrimination. Nævnet lagde vægt på, at klager blev indkaldt til samtale, fordi ledelsen fandt, at han havde faglige og sociale mangler i forhold til arbejdet, hvilket ledelsen ønskede, at han skulle rette op på. Klager valgte herefter selv at stoppe ansættelsesforholdet. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100482-12

Klager blev afskediget fra sin ansættelse som social- og sundhedsassistent i fast nattevagt ved indklagede. Klager havde fået stillet diagnosen fejlstilling af højre lillefinger, som følge af en brækket hånd. Det fremgik af sagens oplysninger, at klager blev afskediget på grund af funktionsnedsættelsen/sygefraværet og et samarbejde med kollegaerne, der var præget af deres utryghed over klager. Utrygheden skyldtes primært det forhold, at klager ikke kunne bruge hånden fuldt ud, eksempelvis ved fastholdelse af patienter. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde opfyldt deres forpligtelse til at træffe de foranstaltninger, der var rimelige og hensigtsmæssige i forhold til klagers konkrete behov forud for beslutningen om afskedigelse. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 245.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100538-12

En 55-årig sygeplejerske blev ikke indkaldt til samtale om en ledig stilling i en psykiatrisk akut modtagelse. Nævnet lagde til grund, at der var flere ansøgere, der i højere grad end klager opfyldte indklagedes krav til kompetencer. Hertil kommer, at klager var 55 år, da hun søgte stillingen, og at den ansøger, der blev ansat i stillingen, var 50 år, det vil sige ikke væsentligt yngre end klager. Der var heller ikke andre forhold i sagen, der kunne underbygge klagers påstand om, at hun blev fravalgt på grund af alder. Klager havde således ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun blev udsat for aldersdiskrimination. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100434-12

Klager, der oprindeligt kommer fra Iran, arbejdede som tjener på et hotel. Hun blev opsagt på grund af samarbejdsproblemer. Klager mente, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Det fremgik af sagens oplysninger, at klager og indklagede ikke var enige om, hvad der var foregået under klagers ansættelse som tjener hos indklagede, herunder hvem der havde sagt og gjort hvad. Der var fra begge parter indsendt udtalelser fra tidligere eller nuværende medarbejdere hos indklagede. Disse udtalelser var heller ikke i overensstemmelse med hinanden. Nævnet fandt herefter, at det var nødvendigt for at kunne afgøre sagen, at der blev foretaget bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foretages for Ligebehandlingsnævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100491-12

Klager, som var ansat som designer, blev opsagt, mens hun var på forældreorlov. Alle indklagedes medarbejdere modtog en varsling om flytningen af indklagedes aktiviteter til en ny by. Hvis de ikke ønskede at flytte med, skulle varslingen betragtes som en påtænkt opsigelse. Eftersom klager ikke reagerede på varslingen, modtog klager en opsigelse. Da klager reagerede på opsigelsen, fik hun tilbudt en stilling som designer hos indklagede i den nye by, hvilket klager dog afslog. Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund, at indklagede havde godtgjort, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i, at hun afholdt forældreorlov, men alene i at klager ikke ønskede at flytte med indklagede til den nye by. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100573-12

En kvinde, der var ansat som pædagogmedhjælper i en tidsbegrænset stilling, blev ikke inddraget vedrørende ansættelsen i en ledig stilling som pædagogmedhjælper. Indklagede slog ikke den ledige stilling op, og klager havde derfor ikke mulighed for at søge stillingen. Den ledige stilling blev besat af en mand. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers køn ikke havde haft betydning ved beslutningen om ikke at ansætte klager i den ledige stilling. Nævnet lagde herved vægt på indklagedes oplysninger til klager om, at valget faldt på ansøgeren, fordi han var en mand, sammenholdt med, at indklagede i den udtalelse, de lavede til klager, gav udtryk for, at klager var en meget kompetent medarbejder. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100481-12

Klager blev afskediget fra ansættelsen som inkassosekretær ved indklagede under afholdelse af barselsorlov. Nævnet vurderede, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var den af de to medarbejdere, der efter en vurdering af deres kvalifikationer bedst kunne undværes i afdelingen. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 10.02.2015