Nyhedsbrev marts 2013

Ligebehandlingsnævnet har i februar måned truffet afgørelse i 25 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

 

Møde den 6. februar 2013 om køn, alder, handicap og etnisk oprindelse  

J. nr. 7100322-12

En journalist, som er født i 1941, fik ændret sine ansættelsesvilkår og blev efterfølgende afskediget. Nævnet fandt, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i klagers alder. Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at indklagede valgte at ændre det program, som klager var beskæftiget med. Ændringerne indebar, at der i højere grad skulle produceres indslag fra forskellige medarbejdere rundt om i Europa , og at der derfor var behov for færre af klagers journalisttimer. Der var ikke noget, der tydede på, at klagers alder havde haft betydning for beslutningen om at ændre programmet. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100401-12

En kvinde blev afskediget fra sit fleksjob som botræner/pædagog. Samtidig med klagers afskedigelse blev en yngre, mandlig kollega, som havde været barselsvikar, fastansat. Klager gjorde gældende, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn, alder og handicap. Nævnet vurderede, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, da indklagede afskedigede klager, der arbejdede i fleksjob og samtidig fastansatte en anden medarbejder. Klager havde derimod ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hendes alder og køn var blevet tillagt betydning ved afskedigelsen. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling af klager på grund af hendes handicap. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 290.000 kr. svarende til ca. ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100405-12

En kommunes børne- og ungdomsforvaltning sender alene breve om blandt andet pladsanvisning i vuggestue til en af forældrene, ofte moderen. Det er forældrene, der bestemmer, hvem der skal angives som betaler 1 og dermed være den forælder, der modtager besked fra indklagede omkring pladsanvisning mv. Nævnet fandt ikke, at ordningen er udtryk for kønsdiskrimination. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100379-12 

Klager, der er af egyptisk oprindelse, fik ikke lov til at gå op til køreprøve, da han var ved at tage buskørekort. Klager havde fået af vide af indklagede, at han ikke havde et tilstrækkeligt kørselsniveau til, at han kunne indstilles til den praktiske køreprøve. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke var fremlagt oplysninger i sagen, som gav grundlag for at antage, at indklagede skulle have afvist at indstille klager til den praktiske køreprøve på grund af hans etniske oprindelse. klager havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af hans etniske oprindelse. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100189-12 

Klager blev afskediget fra sit arbejde som pædagog under sin barselsorlov. Nævnet lagde til grund, at indklagede af personlige og priatøkonomiske årsager ikke så sig i stand til at fortsætte driften af de to opholdssteder. Derfor opsagde indklagede samtlige medarbejdere. Indklagede havde således godtgjort, at beslutningen om at opsige klager ikke helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klager var på barselsorlov. Nævnet lagde samtidig til grund, at indklagede i hele perioden havde været i drift, og at en væsentlig del af de opsagte medarbejdere blev genansat. Indklagede havde ikke godtgjort, at den manglende genansættelse af klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Klager fik derfor medhold i denne del af klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100249-12

Klager, som er døv, blev afskediget fra sin ansættelse som lærer ved en skole. Indklagede havde som begrundelse for afskedigelsen af klager oplyst, at der på sigt var brug for lærere, der kunne undervise hørende børn. På dette område var klager mindre fleksibel end de øvrige lærere, da hun ikke ville være i stand til at undervise hørende klasser uden særlig hjælp og støtte. Det måtte derfor lægges til grund, at klagers handicap indirekte havde været en del af årsagen til, at hun blev afskediget. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af klagers kompetencer i forhold til hørerende elever, ligesom nævnet heller ikke fandt grundlag for at tilsidesætte klagers vurdering af, hvilke foranstaltninger der var rimelige og hensigtsmæssige i betragtning af klagers konkrete behov. Nævnet fandt derfor, at indklagede havde godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket i forbindelse med afskedigelsen af klager. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100388-12

En hørehæmmet lærer, blev afskediget på grund af overtallighed. For så vidt angår afskedigelsen af klager fandt nævnet, at indklagede havde godtgjort, at denne var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt at afskedige klager. Nævnet vurderede, at indklagede i fornødent omfang havde overholdt forpligtelsen til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at klager kunne blive i stillingen som lærer. Afskedigelsen af klager var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, hvorfor klager ikke fik medhold i denne del af klagen. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at der var saglige grunde til ikke at behandle klager på samme måde som de øvrige overtallige lærere, der blev indstillet til at deltage i proceduren for omplacering. Nævnet fandt, at indklagedes efterfølgende forsøg på at omplacere klager var utilstrækkelige. Indklagede havde derfor handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved ikke at inddrage klager i omplaceringspolitikken på lige vilkår med de øvrige overtallige lærere. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 20. februar 2013 om køn

J. nr. 7100582-12

Et rejseselskab udbød en rejse til Nepal, hvor kun kvinder kunne deltage. Nævnet fandt, at dette ikke var i strid med ligestillingsloven. Princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser indebærer ikke, at der altid skal leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn. Nævnet lagde vægt på, at den primære grund til, at indklagede har lavet en rejse kun for kvinder, er, at det giver mulighed for langt større fortrolighed med de nepalesiske kvinder og dermed en større indsigt i at opleve kvindelivet i Nepal. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.   

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100528-12

En mand blev afskediget fra sin stilling som arbejdsmand, mens han holdte forældreorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke anledning til at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at det på grund af ordrenedgang var nødvendigt at foretage afskedigelser. Nævnet vurderede, at indklagede havde bevist, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i klagers afholdelse af forældreorlov. Klager var den eneste af de i alt fire ansatte, der var ansat som arbejdsmand, og det var driftsmæssigt velbegrundet, at indklagede fremover prioriterede kun at have faglærte smede. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100451-12 

En kvinde blev varslet afskediget fra sin stilling som fuldmægtig i en offentlig myndighed kort tid efter, at hun var vendt tilbage fra forældreorlov og ferie. Nævnet fandt, at det tidsmæssige sammenfald mellem tilbagevenden fra orlov og ferie og varslingen af afskedigelse ikke i den foreliggende situation var tilstrækkeligt til at skabe en formodning for forskelsbehandling. Nævnet fandt ikke i øvrigt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin graviditet og afholdelse af orlov. Nævnet lagde vægt på, at ændringerne i indklagedes forhold, der nødvendiggjorde nedskæringer på personaleområdet, opstod under klagers afholdelse af ferie, og på indklagedes oplysninger om, at der ud af i alt 30 medarbejdere, der var gravide, på barsel-, forældre-, eller fædreorlov eller lignende, alene blev afskediget klager og én yderligere medarbejder. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100619-12

En frisørsalon havde forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Nævnet fandt ikke, at det var sagligt begrundet, at indklagede havde forskellige vejledende priser for klipning af mænd og kvinder. Nævnet lagde vægt på, at der ved annonceringen af priserne som kriterium alene henvises til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100673-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om gratis Cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100686-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om gratis cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100687-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om gratis cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100695-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om gratis cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100676-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om gratis cava til alle, der mødte op i stiletter.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 27. februar 2013 om køn, etnicitet, alder og handicap

J. nr. 7100355-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling i form af chikane på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med kontrol i en lufthavn. Der var mellem parterne enighed om, at klager blev udtaget til kontrol den 11. februar 2012 i forbindelse med ankomsten til lufthavnen. Parterne var imidlertid ikke enige om forløbet i forbindelse med tilbageholdelsen, herunder årsagen til at klager blev tilbageholdt i to timer, og hvad parterne sagde til hinanden. Ligebehandlingsnævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt klager blev udsat for chikane på grund af sin etniske oprindelse, kun kan afklares efter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, men må ske ved domstolene, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100364-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med spørgsmålet om manglende ligeløn i ansættelsen som inspektørassistent i et boligadministrationsselskab. Nævnet lagde til grund, at klager, der er en kvinde, og medarbejder A, der er en mand, begge arbejdede som inspektørassistent for indklagede. Både klager og medarbejder A var uddannet murer og byggetekniker. Nævnet lagde også til grund, at klager fik en lavere løn end medarbejder A, da dette ikke var bestridt eller kommenteret af indklagede. Indklagede havde til sagen henvist til, at det ikke var relevant at sammenholde lønniveauet for klager og medarbejder A, da sidstnævnte havde væsentlig større erfaring indenfor området og til dels varetog andre arbejdsopgaver end klager, herunder udarbejdelse af tegningsmateriale og gennemførelse af byggesager. På baggrund heraf fandt nævnet ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at forskellen i lønudbetaling var begrundet i det forhold, at klager er en kvinde. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100509-12

Indklagede havde i et jobopslag søgt efter elever mellem 18 og 24 år, og havde afvist klagers ansøgning med henvisning til, at de prioriterede ansøgere, der var noget yngre end klager. Indklagede havde overtrådt annonceringsbestemmelsen i forskelsbehandlingsloven, hvorefter en arbejdsgiver ikke ved annoncering må angive, at der søges eller foretrækkes en person med en bestemt alder. Klager havde desuden påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100369-12

En kvinde født i 1963 klagede over, at hendes arbejdsgiver ikke ville imødekomme hendes ønske om at gå ned i tid. Klager gjorde gældende, at dette skyldtes hendes alder. Nævnet vurderede, at klager ikke havde fremført omstændigheder, der tydede på, at hendes alder var årsagen til, at hendes ønske om at gå ned i tid ikke blev imødekommet. Nævnet lagde blandt andet vægt på klagers egen oplysning om, at der var andre medarbejdere på hendes alder, der arbejdede på deltid, selvom de ikke havde små børn eller var tæt på pensionsalderen. Det forhold, at der siden januar 2010 var to medarbejdere med små børn, samt en medarbejder tæt på pensionsalderen, der havde fået lov til at arbejde på deltid, var  ikke en omstændighed, der i sig selv gav en formodning for, at indklagede ved at nægte klager at gå ned i tid har lagt vægt på hendes alder.  Nævnet kunne alene forholde sig til påstanden om aldersdiskrimination, og nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, hvorvidt indklagedes begrundelse for afslaget på nedsat tid i øvrigt var rimeligt og sagligt . Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100320-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med manglende udbetaling af tillæg samt meddelelse af påtale til klager. Nævnet vurderede, at klager blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af graviditet og fødsel, da hun som den eneste medarbejder ud af tre fik sit funktionstillæg bragt til ophør, ligesom klager var den eneste medarbejder, der ikke fik tildelt tillæg for almen apoteksvirksomhed fra den 1. maj 2009, hvor hun var på barselsorlov. På disse tidspunkter var klager henholdsvis gravid og under de første 14 ugers fravær efter fødslen. Indklagede havde herefter ikke løftet bevisbyrden for, at klager ikke var blevet udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde derudover til grund, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling, idet hun som den eneste medarbejder fik en påtale. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket ved påtalen. Klager fik derfor medhold i begge dele af klagen. Indklagede skulle herefter betale et forskelsbeløb på 70.000 kr., en godtgørelse efter ligelønsloven på 10.000 kr. og en godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 10.000 kr. til klager.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100376-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med bortvisning efter meddelelse til indklagede om afholdelse af forældreorlov. Nævnet lagde til grund, at klager blev bortvist efter at have meddelt indklagede, at han på et senere tidspunkt ønskede at holde 16 ugers forældreorlov. Nævnet fandt, at det var nødvendigt, at der blev foretaget bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer for at kunne afgøre, om bortvisningen alene var begrundet som anført af indklagede, eller om klagers afholdelse af forældreorlov helt eller delvis er indgået i indklagedes beslutningsgrundlag. En sådan bevisførelse kan ikke foretages for Ligebehandlingsnævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100372-12

En pædagog, der lider af epilepsi, blev opsagt efter ganske kort tids ansættelse i en SFO. Der var ikke fremlagt lægelige oplysninger vedrørende klagers epilepsi. Klager oplyste i forbindelse med ansættelsen, at hun ikke havde anfald og var i god medicinsk behandling. Under disse omstændigheder fandt nævnet ikke, at det var sandsynliggjort, at klagers epilepsi kunne karakteriseres som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100367-12

Klager, som har en anden etnisk oprindelse end dansk, blev nægtet adgang til et diskotek. Nævnet vurderede ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans etniske oprindelse helt eller delvist var blevet tillagt vægt ved indklagedes vurdering af, om han kunne komme ind på diskoteket. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100368-12

Klager, som har en anden etnisk oprindelse end dansk, blev nægtet adgang til et diskotek. Nævnet vurderede ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans etniske oprindelse helt eller delvist var blevet tillagt vægt ved indklagedes vurdering af, om han kunne komme ind på diskoteket. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen  

Sidst opdateret 21.01.2015