Nyhedsbrev december 2012

Ligebehandlingsnævnet har i december måned truffet afgørelse i 17 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 5. december 2012 om etnicitet, alder og køn

J. nr. 7100302-12

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse ved check-in på et hotel.

Klagen vedrørte reelt forskelsbehandling derved, at klager ikke fik tilbudt at stille sikkerhed i form af pasdeponering. Pas udstedes på grundlag af nationalitet/statsborgerskab og uden hensyn til race eller etnisk oprindelse. Det forhold, at udenlandske gæster efter indklagedes praksis har mulighed for i modsætning til danske gæster at stille sikkerhed for betalingen for opholdet ved at deponere deres pas, er således ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100303-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at en mand fra Kenya blev pålagt en kontrolafgift, da han ikke havde gyldig rejsehjemmel til en rejse med S-tog. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klagers etniske oprindelse havde været afgørende for eller havde haft betydning for, at han blev pålagt kontrolafgiften. Det forhold, at en anden passager, der tilsyneladende ikke var af anden etnisk oprindelse end dansk, efter det af klager oplyste ikke fik en kontrolafgift, var ikke i sig selv tilstrækkeligt til at formode, at klager blev forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse. Nævnet fandt det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der var tale om to sammenlignelige tilfælde af manglende eller mangelfuld rejselegitimation. Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100321-12

Klager, der var 58 år, blev opsagt fra sin stilling som områdeansvarlig i et varehus. Nævnet fandt, at det ikke var tilstrækkeligt til, at anse klager for at have løftet sin del af bevisbyrden, at han var den ældste eller den næstældste i sin afdeling, eller at han var noget ældre end gennemsnitsalderen på de 13 opsagte medarbejde. Der var således en stor aldersspredning i den samlede gruppe af opsagte medarbejdere hos indklagede, og den største andel af de opsagte var under 50 år. Samtidig var der hos indklagede en del medarbejdere, som var på samme alder eller ældre end klager. Disse medarbejdere blev ikke opsagt. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100412-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med besøg i indklagedes butik. Parterne i sagen var enige om, at klager blev bedt om at aflevere sin taske i forbindelse med besøget hos indklagede. Parterne var også enige om, at ikke alle øvrige tilstedeværende kunder blev bedt om at aflevere deres taske. Parterne var dog uenige om årsagen til, at klager var den eneste, der blev bedt om at aflevere tasken. Nævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt det skyldtes etnisk oprindelse, at klager blev bedt om at aflevere tasken i forbindelse med besøget hos indklagede, kun kunne afklares ved bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen. Klagen blev derfor afvist.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100446-12

Klager, der var 51 år, blev afskediget fra sin stilling som lærer på den indklagede efterskole. Der blev afskediget fem ud af 14 medarbejdere. Fire ud af de fem afskedigede var blandt de fem ældste medarbejdere. Klager havde derved påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede havde ikke redegjort for, hvilke kompetence man havde tillagt vægt, herunder hvorfor de tilbageblevne medarbejderes kompetencer var af større værdi for indklagede, end klagers. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 320.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100447-12

Klager, der var 55 år, blev afskediget fra sin stilling som lærer på den indklagede efterskole. Der blev afskediget fem ud af 14 medarbejdere. Fire ud af de fem afskedigede var blandt de fem ældste medarbejdere. Klager havde derved påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede havde ikke redegjort for, hvilke kompetence man havde tillagt vægt, herunder hvorfor de tilbageblevne medarbejderes kompetencer var af større værdi for indklagede, end klagers. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 330.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100448-12

Klager, der var 58 år, blev afskediget fra sin stilling som lærer på den indklagede efterskole. Der blev afskediget fem ud af 14 medarbejdere. Fire ud af de fem afskedigede var blandt de fem ældste medarbejdere. Klager havde derved påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede havde ikke redegjort for, hvilke kompetence man havde tillagt vægt, herunder hvorfor de tilbageblevne medarbejderes kompetencer var af større værdi for indklagede, end klagers. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 280.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100449-12

Klager, der var 63 år, blev afskediget fra sin stilling som lærer på den indklagede efterskole. Der blev afskediget fem ud af 14 medarbejdere. Fire ud af de fem afskedigede var blandt de fem ældste medarbejdere. Klager havde derved påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede havde ikke redegjort for, hvilke kompetence man havde tillagt vægt, herunder hvorfor de tilbageblevne medarbejderes kompetencer var af større værdi for indklagede, end klagers. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 280.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100445-12

En social- og sundhedshjælper fik afslag på fastansættelse efter endt prøvetid. Det var usikkert, om indklagede havde kendskab til, at klager var gravid på det tidspunkt, hvor man traf afgørelse om ikke at fastansætte hende. Derudover var parterne uenige om årsagen til, at klager ikke blev fastansat efter udløbet af prøvetiden på 3 måneder. Indklagede vurderede, at klagers adfærd og måde at agere på var præget af umodenhed og deraf følgende manglende ansvarspåtagelse. Klager var derimod af den overbevisning, at indklagedes forskellige begrundelser for ikke at fastansætte hende reelt dækkede over, at klager var gravid. Nævnet fandt, at det var nødvendigt for at kunne afgøre sagen, at der blev foretaget bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foretages for Ligebehandlingsnævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen  

 

Møde den 13. december 2012 om handicap og køn

J. nr. 7100258-12

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afskedigelse fra ansættelse som lægesekretær og afslag på anmodning om fleksjob. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager fremadrettet ikke kunne varetage arbejdet som lægesekretær, og at man derfor var nødsaget til at afskedige hende. Nævnet fandt heller ikke, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved at meddele klager, at man ikke kunne give hende endeligt tilsagn om ansættelse i fleksjob, hvis dette måtte blive bevilliget hende. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100251-12

Klager blev ikke indkaldt til kvalifikationssamtale under sin barsel. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at indklagede hvert forår gennemførte en kvalifikationsvurdering af den enkelte medarbejder, og at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtale i foråret 2007, 2008, 2009 og 2010, hvor hun var fraværende på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov. På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun blev udsat for direkte forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at den manglende indkaldelse af klager til kvalifikationsvurdering ikke var begrundet i hendes fravær på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100262-12

Klager blev opsagt efter endt barsel- og forældreorlov med henvisning til manglende fleksibilitet i forhold til de daglige arbejdsprocesser. Nævnet fandt ikke, at der var forhold, der taler for, at klagers graviditet, afholdelse af barsel- og fædreorlov eller hendes familiemæssige stilling havde haft betydning for, at indklagede bad hende påtage sig lukkevagter, eller for at hun blev opsagt. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100313-12

Klager blev opsagt fra sit job som pædagog under sin graviditet. Hun havde desuden i året forud for opsigelsen haft to aborter. Klager blev ikke tilbudt genansættelse efter sin opsigelse, da der opstod ledige stillinger hos indklagede.  Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at beslutningen om at opsige klager blev truffet, før de havde kendskab til klagers graviditet, og at opsigelsen derfor ikke helt eller delvist var begrundet i graviditeten. Nævnet fandt heller ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers aborter havde haft betydning for opsigelsen, eller at den manglende genansættelse var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100346-12

En frisørsalon havde forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Nævnet fandt ikke, at det var sagligt begrundet, at indklagede havde forskellige vejledende priser for klipning af mænd og kvinder. Nævnet lagde vægt på, at der ved annonceringen af priserne som kriterium alene henvises til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100395-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en sexklub opkrævede betaling for entré for mænd, mens det var gratis for kvinder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100323-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser og VIP-medlemsskabspriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100396-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen  

Sidst opdateret 30.04.2014