Nyhedsbrev oktober 2013

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 28 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 4. september om køn, alder og politisk anskuelse

J. nr. 7100589-12

Under sin graviditet blev en sales manager varslet, at hun skulle gå væsentligt ned i løn, og give afkald på fri bil  på grund af en omorganisering af virksomheden. Hvis klager ikke ville acceptere disse vilkår, skulle hun betragte sig som opsagt. Klager gjorde gældende, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn, idet de varslede ændringer var forskellige fra og mere byrdefulde end de andre medarbejderes vilkår, og at dette skyldtes hendes graviditet. Indklagede gjorde gældende, at omstruktureringerne var nødvendige efter flere år med negativ egenkapital, og at varslingen derfor ikke var begrundet i det forhold, at klager var gravid. Da flere medarbejdere i salgsafdelingen blev varslet vilkårsændringer på forskellig vis, fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at de ikke havde udsat klager for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100600-12

Under barselsorlov blev en sales manager varslet, at hun skulle gå væsentligt ned i løn, og give afkald på fri bil på grund af en omorganisering af virksomheden. Hvis klager ikke ville acceptere disse vilkår, skulle hun betragte sig som opsagt. Klager gjorde gældende, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn, idet de varslede vilkårs ændringer var forskellige fra og mere byrdefulde end de andre medarbejderes vilkår, og at dette skyldtes hendes barselsorlov. Indklagede gjorde gældende, at omstruktureringerne var nødvendige efter flere år med negativ egenkapital, og at varslingen derfor ikke var begrundet i det forhold, at klager var på orlov. Da flere medarbejdere i salgsafdelingen blev varslet vilkårsændringer på forskellig vis, fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at de ikke havde udsat klager for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100576-12

En dagplejer blev opsagt efter forældreorlov på grund af faldende børnetal. Begrundelsen for at klager blev opsagt var blandt andet, at klager på afskedigelsestidspunktet kun havde indskrevet sit eget barn i sin dagpleje samtidig med, at klager modtog løn for fire indskrevede børn. Nævnet fandt, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100409-12

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en lærer, født i 1947, blev afskediget. Indklagede gjorde gældende, at afskedigelsen af klager og en kollega skyldtes arbejdsmangel. De to afskedigede lærere var, bortset fra tjenestemanden, blandt de to ældste tilbageblevne medarbejdere i børneteamet. Nævnet fandt, at det faktum, at indklagede lagde vægt på den aldersmæssige spredning i gruppen i forbindelse med afskedigelserne, var udslagsgivende i klagers favør.

Klager får derfor medhold og en godtgørelse på 360.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100410-12 

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at en lærer, født i 1951, blev afskediget. Indklagede gjorde gældende, at afskedigelsen af klager og en kollega skyldtes arbejdsmangel. De to afskedigede lærere var, bortset fra tjenestemanden, blandt de to ældste tilbageblevne medarbejdere i børneteamet. Nævnet fandt, at det faktum, at indklagede lagde vægt på den aldersmæssige spredning i gruppen i forbindelse med afskedigelserne, var udslagsgivende i klagers favør.

Klager får derfor medhold og en godtgørelse på 285.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100052-13

En social- og sundhedshjælper fik afslag på sin ansøgning om et job som personlig hjælper hos en handicappet mand. Indklagede havde skrevet til klager, at hun var meget ung, og at det forhåbentlig lykkedes hende at få børn. Han valgte en anden ansøger end klager. Nævnet lagde vægt på, at indklagede på trods af sin bemærkning til klager valgte at sende orientering om jobbet, og han skrev, at han gerne ville høre fra hende. Indklagedes begrundelse for ikke at indkalde klager til samtale var, at der herefter gik 10 dage, før han hørte fra klager.

Klager fik ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100146-13

En ung mand fik afslag på en ansøgning om et job som handicaphjælper hos en handicappet pige på grund af sit køn. Social- og Integrationsministeriet gav i 2012 dispensation til, at der ved stillingsopslag til BPA-hjælper (borgerstyret personlig assistance) kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. 

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100584-12

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en kvindelig sygeplejerske i et fængsel blev anmodet om, at bruge kittel. Indklagede gjorde gældende, at klager bar kjoler så korte, at der var opstået en direkte sikkerhedsrisiko. Nævnet fandt, at indklagedes anmodning over for klager derfor var begrundet i et legitimt formål, og at pålægget om at bære kittel, ikke gik længere end hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100086-13

En telefonsælger blev afskediget uden begrundelse. Klager mente, at afskedigelsen bundede i hans politiske anskuelse som nationalist. Klager havde leveret gode resultater hos indklagede, og samarbejdet var velfungerende indtil klagers chef, fandt ud af klagers politiske overbevisning. Indklagede kunne ikke dokumentere, at der lå andre forhold til grund for beslutningen om at afskedige klager, end hans politiske anskuelse. Nævnet fandt, at klager ikke havde tilsidesat sine forpligtelser overfor indklagede, da klager var opmærksom på, at skille politik og arbejde ad og derfor ikke skiltede med sin politiske anskuelse på arbejde.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 150.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 11. september om etnisk oprindelse, køn, alder og handicap

J. nr. 7100133-13

Klager, en egyptisk mand på ferie i Danmark, kom til skade i en motocrossulykke. Klager opholdt sig i Danmark på et turistvisum, hvilket betød, at han skulle rejse hjem kort tid efter operationen. Klager følte sig forskelsbehandlet under sit ophold på hospitalet. Blandt andet blev klagers operation udskudt, og han kom først til at tale med den læge, der havde opereret ham efter flere anmodninger. Klager blev desuden først efter operationen informeret om, at risikoen for at få en blodprop kort tid efter operationen var 80 procent. Da klager spurgte lægen, om han ville fraråde klager at rejse hjem, svarede lægen ifølge klager, at han ikke ville fraråde klager at rejse hjem, da klager jo ikke kunne blive udover sit visum. Dette fik klager til at føle sig forskelsbehandlet, da det ikke ligger inden for en læges kompetenceområde at forholde sig til visumregler. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at den ifølge klager, utilfredsstillende behandling var begrundet i klagers etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100583-12

Klager, en dansk statsborger med argentinsk oprindelse, anmodede indklagede 2 (et finansieringsfirma) om et lån i forbindelse med bilkøb hos indklagede 1 (en bilforhandler). I ansøgningsskemaet anførte klager, at han var dansk statsborger. På trods af dette bad finansieringsfirmaet bilforhandleren om klagers opholdstilladelse, da det fremgik af klagers kørekort, at han var fra Argentina. Da indklagede fastholdt sine yderligere dokumentationskrav efter, at klager havde forklaret, at han var dansk statsborger, fandt nævnet, at klager var blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse.

Nævnet fandt derudover, at indklagede 1 ikke havde nogen rolle, og at derfor kun indklagede 2 var involveret.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100618-12

En mand af anden etnisk oprindelse end dansk, forsøgte, at melde sig som frivillig brandmand. På trods af flere forsøg på at kontakte indklagede, modtog klager ikke noget svar. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at antage, at det var klagers etniske oprindelse, der var årsag til de manglende svar fra indklagede.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100697-12 

En selvstændig fysioterapeut fik opsagt sin indlejekontrakt med en klinik, mens hun var gravid og på barselsorlov. Hun blev ikke tilbudt at indgå en ny kontrakt med klinikken, og hun blev indkaldt til individuel samtale med ejeren af klinikken, før de andre fysioterapeuter. Klager mente, at dette var begrundet i det forhold, at hun var gravid og på barselsorlov. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for, at indklagede i forbindelse med processen havde udsat klager for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100010-13

En gravid kostansvarlig blev afskediget fra en børnehave, da børnehavens bestyrelse havde besluttet, at de ville oprette et madværksted for børnene. De ønskede derfor en medarbejder med pædagogfaglig baggrund, frem for en medarbejder med køkkenfaglig baggrund. Nævnet fandt derfor, at der var saglige grunde til, at klager blev afskediget, og at der ikke var sammenhæng mellem klagers graviditet og afskedigelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100128-13

En børnehaveklasseleder, født i 1953, blev afskediget sammen med 42 andre ansatte, på grund af besparelser i den indklagede kommune. Udover klagers alder, mente klager også, at afskedigelsen skyldtes et hørehandicap. Indklagedes besparelser medførte, at klagers skole blev slået sammen med naboskolen, og at den ene af de to børnehaveklasseledere skulle afskediges. Indklagede havde sammenlignet klager og den anden børnehaveklasseleder ud fra en række saglige kriterier. Nævnet fandt, at klager ikke havde peget på noget, der tydede på, at indklagede ved afskedigelsen lagde vægt på klagers alder og/eller handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100588-12

En hørehæmmet forsikringsmæglerassistent med gigt og lungeproblemer, født i 1957, blev afskediget på grund af indklagede økonomiske situation. Klagen drejede sig både om forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjordt, at afskedigelsen ikke skyldtes klagers alder, da andre ældre medarbejdere fortsat var ansat. Samtidig fandt nævnet, at klager ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da hun ikke var forhindret i at deltage i at arbejde på lige fod med andre som følge af sine sygdomme.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100605-12

Klager led af bodily distress syndrome. Hun arbejdede 30 timer om ugen som pædagog hos indklagede, men meddelte på et tidspunkt, at hun ikke længere kunne klare dette og fremsatte ønske om, at få afprøvet om der var grundlag for tilkendelse af et fleksjob. Klager blev herefter genansat i fleksjob, hvor det væsentligste skånehensyn var nedsættelse af arbejdstiden.

Klager arbejdede i fleksjobbet i ca. en måned, hvorefter hun blev sygemeldt for en længere periode. Umiddelbart efter sygemeldingen blev klager afskediget igen.

Nævnet vurderede, at klagers sygdom og deraf følgende funktionsnedsættelse var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. På grund af parternes aftale om klagers fremtidige ansættelsesforhold hos indklagede, fandt nævnet ikke anledning til at forholde sig til situationen forud for klagers ansættelse i fleksjobbet. I relation til afskedigelse fra fleksjobbet fandt nævnet, at indklagede ikke havde truffet nogen foranstaltninger for at give klager som handicappet adgang til at udøve beskæftigelse. Indklagede havde heller ikke godtgjort, at sådanne foranstaltninger ville påføre indklagede en uforholdsmæssig stor byrde.

Nævnet fandt herefter, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 270.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Der var også klaget over, at det var anført i fleksjobkontrakten, at ansættelsesforholdet ophørte, når klager nåede folkepensionsalderen. Det følger af artikel 6 i beskæftigelsesdirektivet, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis det er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret. Af § 69 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at et jobcenter skal sørge for, at personer under folkepensionsalderen skal have mulighed for en fleksjobordning. Nævnet fandt ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at fastslå, at aldersbestemmelsen i kontrakten ikke lever op til kravene omkring ulige behandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100044-13

En 40-årig stud.jur. blev afskediget under en sygemelding.  Klager mente, at afskedigelsen skyldtes hans alder, fordi der var en anden medarbejdere, der var yngre og havde mere sygefravær end klager, men som ikke var blevet afskediget. Nævnet fandt, at klager ikke havde peget på omstændigheder, der skabte en formodning for, at klagers alder var årsagen til afskedigelsen. Nævnet lagde vægt på indklagedes oplysning om, at der ikke var medarbejdere, der havde højere sygefravær end klager, og at to andre stud.jur. var henholdsvis 43 og 51 år, og dermed ældre end klager .

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 25. september om køn, alder, handicap og seksuel orientering

J. nr. 7100698-12

En socialpædagog blev afskediget, efter afholdt barsel- og forældreorlov på grund af faldende børnetal. I løbet af opsigelsesperioden lykkedes det klager at finde et nyt job efter kort tid, således at afskedigelsen blev fastholdt. De børn klager arbejdede med led af psykosociale problemer, og valget faldt på klager, på grund af et kriterium om manglende børnekontakt. Afskedigelsen var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100632-12

En salgs- og marketingskoordinator i en smykkevirksomhed blev afskediget efter barselsorlov på grund af indklagedes forværrede økonomi. I en situation, hvor indklagede var en lille familievirksomhed, og hvor afskedigelsen af klager, i store træk, måtte anses for at være eneste reelle mulighed for at varetage virksomhedens økonomiske interesser, fandt nævnet, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100666-12

En dagplejer blev afskediget mindre end en måned efter hun vendte tilbage fra barselsorlov. Årsagen til afskedigelsen var faldende børnetal i kommunen. Indklagede tilbød i høringsperioden at omplacerer klager, hvilket hun afslog. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100159-13

Klagen omhandlede, hvorvidt det var i strid med ligestillingsloven, at Skat kalder deres Twitter-konto for "skattefar". Da klager var mand, fandt nævnet, at han ikke havde nogen retlig interesse i forhold til spørgsmålet om forskelsbehandling af kvinder.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100143-13

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, da en frisørsalon kun klippede mænd. Indklagede gjorde gældende, at salonen var specialiseret i herreklip. Nævnet fandt derfor, at denne forskelsbehandlingen var begrundet i et legitimt formål som følge af saglige og objektive forhold.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100592-12

Klager havde arbejdet hos indklagede som advokatsekretær i mange år. Efter to færdselsuheld havde hun pådraget sig skader som medførte hovedpine og nakkesmerter samt nedsat koncentration og hukommelse. Hun blev i 2004 bevilliget fleksjob med nedsat ugentligt timetal, og hun overgik til fleksjob i sin ansættelse hos indklagede. Klager overgik fra en funktion som sekretær til at være medarbejder i indklagedes bibliotek.

Efter overgangen til fleksjob blev klagers løn ikke reguleret. Hun modtog årligt en tilkendegivelse fra indklagede om, at hendes løn blev fastholdt på grund af hendes særlige ansættelsesforhold. Nævnet fandt, at den manglende lønregulering var udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagede forklarede, at klager ved overgangen til fleksjob bevarede den løn, hun havde haft i ordinær beskæftigelse, og at denne løn lå væsentligt over lønnen som indklagedes løntilskud blev beregnet efter, ligesom den lå over lønniveauet for de opgaver, som klager varetog efter overgangen til fleksjob. Nævnet fandt det på den baggrund godtgjort, at den manglende lønregulering var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at nå målet havde været hensigtsmæssige og nødvendige.

Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven og klager fik ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100679-12

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, da et supermarked på et skilt i butikken søgte en elev. Klager mente at huske, at der i stillingsopslaget stod "voksenelev", og at man derfor skulle være over 25 år for at få jobbet. Da der var usikkerhed omkring ordlyden på skiltet, og at selve stillingsopslaget ikke indeholdt noget alderskrav, fandt nævnet ikke grundlag for at give klager medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100693-12

I forbindelse med en større afskedigelsesrunde hos en virksomhed, blev klager, der var født i 1950, tilbudt en aftale om frivillig fratrædelse. Klager underskrev denne aftale, men mente selv, at det var sket under pres fra hans chef, da han, i modsætning til de øvrige medarbejdere, var blevet kontaktet af chefen. Indklagede anfægtede klagers påstand om, at aftalen var kommet i stand under pres, herunder at alternativet til at underskrive aftalen ville være, at klager blev afskediget. Nævnet fandt, at afgørelsen af, hvorvidt tilbuddet om frivillig fratrædelse skyldtes klagers alder, og hvorvidt klager var blevet presset til at underskrive fratrædelsesaftalen, krævede parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100004-13

En kvinde blev sammen med tre veninder ikke lukket ind på indklagede natklub for homoseksuelle. Hun mente, at dette var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn, idet dørmanden havde sagt, at indklagede hverken var interesseret i heteroseksuelle eller piger inde på klubben. Indklagede bestred, at klager blev afvist, fordi hun var kvinde. Indklagede oplyste, at klager blev afvist, fordi der var mange mennesker i natklubben, og de resterende pladser var reserveret til kunder (mænd og kvinder) med VIP kort. Nævnet fandt, at en afgørelse af sagen krævede parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne der for ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100057-13

En kvinde blev afvist i døren på en bar for homoseksuelle. Flere mænd, herunder resten af hendes selskab, fik lov til at komme ind. Klager gjorde gældende, at dørmanden havde sagt til klagers ven, at "der er for mange af DEM derinde" og henviste til hende. Indklagede gjorde gældende, at adgang til klubben krævede, at der var tilstrækkelig plads under hensyntagen til, at der hele tiden blev reserveret plads til gæster med VIP kort. Nævnet fandt, at en afgørelse af sagen krævede parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne der for ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 10.02.2015