Nyhedsbrev marts og april 2012

Ligebehandlingsnævnet har den 30. marts og i april måned truffet afgørelse i 27 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 30. marts 2012 om køn

J.nr. 7100131-12

Klagen drejede sig om påstået sexchikane af en kvindelig tjener i en sushirestaurant. Parterne havde modstridende opfattelser af, hvorvidt klager var blevet udsat for sexchikane under sin ansættelse. Begge parter havde fremlagt en række skriftlige vidneerklæringer til støtte for deres påstand. Ligebehandlingsnævnet fandt på grundlag af de modstridende oplysninger, at det var nødvendigt for at kunne afgøre sagen, at der blev foretaget en egentlig bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foretages af nævnet, hvorfor nævnet ikke kan behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100134-12

En gravid souschef klagede over, at hun blev afskediget, da den servicestation, som hun arbejdede på, blev ændret til at være en ubemandet station. Klager blev i modsætning til flere af sine kolleger ikke tilbudt ansættelse på en anden servicestation. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at det forhold, at klager var gravid, ikke helt eller delvist havde været årsag til, at hun blev opsagt fra sin stilling som souschef. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 215.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100206-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede direkte havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at opkræve forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100078-12

En regnskabschef klagede over, at hun blev opsagt under sin barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at klager var den eneste, der blev opsagt i foråret 2010. De øvrige medarbejdere, der blev henvist til i sagen, blev opsagt eller opsagde selv deres stilling i løbet af 2009. Derudover lagde nævnet vægt på, at der ikke var beskrevet væsentlige samarbejdsvanskeligheder eller uoverensstemmelser mellem indklagede og klager forud for klagers afholdelse af barselsorlov. På denne baggrund fandt nævnet ikke, at indklagede havde løftet sin bevisbyrde for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i det forhold, at hun afholdte barselsorlov. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 420.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100100-12

En fysioterapeut klagede over, at hun blev opsagt under sin barselsorlov. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klagers lange fravær som følge af graviditet og barselsorlov ikke havde haft betydning ved indklagedes vurdering af klagers kompetencer i forhold til de øvrige fysioterapeuters. Nævnet lagde også vægt på, at der var en del andre fysioterapeuter, som udførte samme type arbejde som klager, og at indklagede derfor havde en reel valgmulighed i forbindelse med beslutningen om, hvem der skulle afskediges. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 95.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100166-12

Klager, der havde været på forældreorlov, fik kun bonus i forhold til den løn, hun havde fået udbetalt i det år, hvor hun havde været på orlov. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en bonus, som beregnes som en procent af den udbetalte løn. Klagers bonus var således beregnet også på grundlag af den løn, hun modtog under den første del af sin orlov. Nævnet lagde også vægt på, at det gjaldt for alle medarbejderne hos indklagede, at bonus beregnes på grundlag af den optjente løn. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100289-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med udbetaling af børnefamilieydelse, når barnet skifter bopæl. Lovgivning vedrørende børnefamilieydelser henhører udelukkende under den danske lovgivningsmagt.  Den retlige regulering vedrørende forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med udbetaling af børnefamilieydelser faldt således udenfor nævnets kompetence. Ligebehandlingsnævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning af klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100081-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn og/eller etnisk oprindelse i forbindelse med, at en sygeplejerske af anden etnisk oprindelse end dansk blev afskediget, efter endt barselsorlov. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at de øvrige sygeplejersker var bedre kvalificerede end klager til at varetage arbejdet i den psykiatriske klinik. Nævnet fandt samtidig ikke, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Nævnet lagde vægt på, at der hverken i klagers eller indklagedes indlæg forelå oplysninger om forhold, der kunne underbygge klagers formodning om, at hendes etniske oprindelse havde været medvirkende til afskedigelsen. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100124-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn og handicap i forbindelse med afskedigelse af en ergoterapeut på et hospital. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Nævnet lagde til grund, at indklagede på baggrund af spareplan 2011 skulle reducere antallet af medarbejdere, herunder antallet af ergoterapeuter, fra ni til syv. På baggrund af sagens oplysninger fandt nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at de to andre medarbejdere var bedre egnet til at varetage de fremtidige opgaver. Indklagede havde på denne baggrund tillige godtgjort, at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i klagers barns forhold. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100241-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn som følge af, at det indklagede forbund har en dameklasse i bridgeturneringer.

Det fremgår af bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, der er udstedt som en generel undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn, og vejledningen hertil, at det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for sport og idræt, herunder svømning mv. Dette gælder både i private foreninger og inden for den offentlige forvaltning. Indklagede havde oplyst, at formålet med at have en særlig dameklasse bridgeturneringer, blandt andet var at fremme kvinders deltagelse i bridgeturneringer, og at dette er et fokusområde både på nationalt og på internationalt plan. Ligebehandlingsnævnet fandt herefter, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at det indklagede forbund havde oprettet en dameklasse i bridgeturneringer. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100239-12

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var i strid med ligestillingsloven, at et hotel har en særlig etage med værelser, der ikke kan lejes af mænd, blot fordi de er mænd.

Klager spurgte i sin klage, om det ikke ville være lige så åbenlys diskrimination at nægte mænd adgang, som det ville være at forbyde muslimer, homoseksuelle eller farvede personer at være på en del af hotellet. Manden klagede til nævnet efter, at han af hotellets direktør havde fået at vide, at han var uønsket på den etage, der er forbeholdt kvinder.

Nævnets medlemmer overvejede på ny, om det var et legitimt formål, at udelukke mænd fra den pågældende etage. Flertallet nåede ligesom i den tidligere sag frem til, at hotellet ikke havde godtgjort, at de strenge krav, der må stilles i den forbindelse, var opfyldt, og at hotellet derfor overtræder ligestillingsloven. Der blev i afgørelsen på ny gjort opmærksom på hotellets mulighed for at søge dispensation i Erhvervs- og Vækstministeriet. Dissens.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100210-12

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var i strid med ligestillingsloven, at et hotel har en særlig etage med værelser, der ikke kan lejes af mænd, blot fordi de er mænd. Flertallet af nævnets medlemmer mente, at hotellet ikke havde godtgjort, at indretningen af en sådan etage tjener et legitimt formål, idet der stilles strenge krav for at fravige ligestillingsprincippet. Nævnet fremhævede på ny, at hotellet ikke havde benyttet sig af muligheden for at søge dispensation fra ligestillingsloven. Dissens.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100235-12

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var i strid med ligestillingsloven, at et hotel har en særlig etage med værelser, der ikke kan lejes af mænd, blot fordi de er mænd. Flertallet af nævnets medlemmer mente, at hotellet ikke havde godtgjort, at indretningen af en sådan etage tjener et legitimt formål, idet der stilles strenge krav for at fravige ligestillingsprincippet. Nævnet fremhævede på ny, at hotellet ikke havde benyttet sig af muligheden for at søge dispensation fra ligestillingsloven. Dissens.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 11. april 2012 om etnicitet, alder, religion/tro og køn

J.nr. 7100083-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af religion i forbindelse med afslag på jobansøgning. Klager bar hovedtørklæde under jobsamtalen, hvor Assisting Store Manageren spurgte klager, om hun i forbindelse med arbejdet, ville tage tørklædet af. Nævnet lagde til grund, at spørgsmålet var foranlediget af managerens usikkerhed om indholdet af virksomhedens beklædningsreglement , og at der for virksomheden var udarbejdet et beklædningsreglement. Nævnet lagde vægt på, at Assisting Store Manageren havde været positiv over for klager under jobsamtalen,  og at spørgsmålet om hovedbeklædningen var foranlediget af hensynet til efterlevelsen af virksomhedens beklædningsreglement . Der var ikke i øvrigt noget i sagens oplysninger, der indicerede, at afslaget på klagers jobansøgning skulle være begrundet i hendes religion. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100126-12

En 62-årig adjunkt/lektor i psykologi blev afskediget fra sin stilling som vikar hos et voksenundervisningscenter. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var lagt vægt på klagers alder i forbindelse med afskedigelsen. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.  

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100152-12

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en klage om, hvorvidt en 63-årig mand var blevet forskelsbehandlet på grund af alder i forbindelse med, at han indgik en fratrædelsesordning med sin arbejdsgiver. En afklaring af de faktiske forhold omkring klagers fratræden og aftalens indgåelse ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet

Læs hele afgørelsen 

J.nr. 7100224-12

En psykolog fik afslag på sin ansøgning til en stilling på et børnecenter i en kommune. Ligebehandlingsnævnet vurderede ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers etniske oprindelse havde været afgørende for afslaget. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.  

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100179-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvinde fik afslag på en stilling som pædagog. Klager havde ved fremlæggelsen af en e-mail fra lederen fra den indklagede kommune, hvoraf fremgår, at man har brug for et par mænd til institutionen, påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers køn havde haft betydning for, at hun ikke kom i betragtning til stillingen. Indklagede havde derefter ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100125-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at klagers datter af kommunen blev henvist til et bestemt undervisningstilbud. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers datter havde været udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var nogen oplysninger i sagen, der tydede på, at indklagede ikke havde foretaget en objektiv vurdering af, hvilket skoletilbud der var mest hensigtsmæssig for klagers datter. Klager fik derfor ikke medhold.  

Læs hele afgørelsen

 J.nr. 7100228-12

En virksomhed havde i et stillingsopslag skrevet, at de søgte personer mellem 23 og 33 år.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at virksomheden havde overtrådt forbuddet mod i stillingsopslag at annoncere efter personer af en bestemt alder. Det havde ingen betydning for denne vurdering, om der blev indkaldt personer til samtale, som var ældre end det i annoncen angivne. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100116-12

En 28-årig kvinde fik afslag på en stilling som receptionist. Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagde søgte personer mellem 30 og 45 år. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede havde overtrådt forbuddet mod i stillingsopslag at annoncere efter personer af en bestemt alder. Indklagede havde oplyst, at indklagede ved at påføre ansøgningen et "Ja" internt tilkendegav, at klageren var en potentiel kandidat. Når hun ikke blev indkaldt til samtale, skyldes det, at der var mange kvalificerede ansøgninger, og at klageren ikke i sin ansøgning havde oplyst om sine sprogfærdigheder og erfaring med receptionistopgaver. Når henses til indholdet af stillingsopslaget, havde indklagede ikke alene ved disse oplysninger bevist, at klagers alder ikke helt eller delvist indgik i beslutningen om at undlade at tilbyde klager ansættelse. Indklagede havde derfor ikke løftet sin bevisbyrde. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100070-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af religion i forbindelse med, at en muslimsk mand angiveligt blev nægtet en praktikplads på et hospital, fordi han ikke ønskede at give hånd til kvinder. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af tro og religion i forbindelse med lægeprojektet. Nævnet lagde vægt på, at klager ikke havde kunnet fremlægge afslag eller andet, som bekræfter den angivelige forskelsbehandling. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100077-12

En mand med anden etnisk oprindelse end dansk, klagede til Ligebehandlingsnævnet over Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen. Nævnet fandt,at klageren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var lagt vægt på hans etniske oprindelse i behandlingen af hans sager. Klageren fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 20. april 2012 om køn og alder

J.nr. 7100119-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en gravid kvinde blev opsagt fra sin stilling som salgschef. To medlemmer fandt, at det var nødvendigt for at kunne afgøre, om afskedigelsen af klager var i strid med ligebehandlingsloven, at der blev foretaget en bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer for at få belyst forløbet, som førte frem til afskedigelsen. Et medlem fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at der forud for afskedigelsen forelå samarbejdsvanskeligheder af en sådan karakter, at det kunne begrunde afskedigelsen. Efter flertallets bestemmelse kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle klagen. Dissens.

Læs hele afgørelsen  

J.nr. 7100280-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek annoncerede med forskellige priser for kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling af mænd og kvinder ved at annoncere med forskellige priser op til åbningsdagen. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen  

J.nr. 7100094-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, national oprindelse og alder i forbindelse med, at klager søgte en stilling som chaufførelev hos den indklagede virksomhed. Det var nævnets vurdering, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at det forhold, at klager ikke er dansk, var blevet tillagt betydning i forbindelse med afslaget på stillingen. Derudover havde klager ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers alder havde haft betydning for afslaget på ansættelsen. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100111-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med behandling af en sag om fastsættelse af børnebidrag. På baggrund af statistiske oplysninger fremgik det, at mænd oftere end kvinder betalte underholdsbidrag. Nævnet fandt derfor, at der var en formodning for, at klager var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling i det tilfælde, hvor indklagede indhentede flere økonomiske oplysninger fra klager end fra moderen. Nævnet fandt dog, at indklagede havde godtgjort, at den foreliggende praksis var objektivt begrundet i et legitimt formål. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen  

Sidst opdateret 21.01.2015