Nyhedsbrev juni 2013

Ligebehandlingsnævnet har i maj truffet afgørelse i 26 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 3. maj om køn og etnicitet

J. nr. 7100469-12

En børnehaveklasseleder blev afskediget, efter hun var tilbagevendt fra orlov efter en spontan abort. Det var klagers opfattelse, at indklagede ved opsigelsen havde lagt vægt på, at hun ønskede at blive gravid igen med deraf følgende orlov og risiko for graviditetsbetinget sygefravær. Indklagede bestred, at klager blev opsagt på grund af forhold vedrørende køn eller barsel, men at hun blev opsagt, fordi der ikke var nok elever til at have to lærere i børnehaveklassen. Nævnet vurderede, at det forholdsvis korte forløb mellem, at klager vendte tilbage til arbejdet, og til selve opsigelsen, ikke i sig selv skabte anledning til at formode, at indklagede havde udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af klagers køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100692-12

En kvindelig arkitekt fik afslag på at komme med i en task-force om rum for vækst, hvor syv ud af otte af deltagere var mænd. Indklagede indgik hverken under begrebet "offentlig forvaltning" eller begrebet "almen virksomhed", og nævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle sagen.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100527-12

Klagen omhandlede en polsk mand, der efter en arbejdsskade følte sig mobbet af indklagede, der er en kommune. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etnicitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100626-12

Klagen omhandlede en udenlandsk mand, der efter en arbejdsulykke oplevede, at han ikke fik tilstrækkelig tolkehjælp  og assistance fra sit fagforbund, som han ellers var lovet ved indmeldelsen. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnicitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100530-12

Klagen omhandlede en kvinde, der under sin forældreorlov blev afskediget og i stedet blev tilbudt at være indlejer hos indklagede. Klager mente, at afskedigelsen var begrundet i hendes orlov. Indklagede gjorde gældende, at klager tidligere var gjort opmærksom på, at der ikke var kundegrundlag i klinikken til, at klager kunne have en fast ansættelse. Derudover gjorde indklagede gældende, at opsigelsen af klager skyldtes, at klager havde meddelt, at hun søgte andet arbejde, og dermed klart havde tilkendegivet, ikke at være interesseret i at genoptage sit arbejde hos indklagede.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100463-12

Klagen omhandlede en revisorassistent, der blev afskediget under fertilitetsbehandling og graviditet. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klagers graviditet var indgået i beslutningsgrundlaget for at afskedige hende. Nævnet fandt det derimod godtgjort, at indklagede kendte til fertilitetsbehandlingen, og at klager derfor var omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingsloven. Klager havde påvist faktiske omstændigheder, da indklagede i deres begrundelse for afskedigelsen af klager henviste til, at hendes effektivitetsprocent var lavere end de andre medarbejdere uden at tage højde for klagers fravær i forbindelse med fertilitetsbehandlingerne. Indklagede havde ikke løftede bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket i forbindelse med afskedigelsen af klager, blandt andet fordi klager ikke havde modtaget kritik for sit arbejde, og fordi indklagede ikke havde dokumenteret, hvorfor man bedre kunne undvære klager frem for de øvrige medarbejdere i klagers gruppe. 

Klager fik medhold og en godtgørelse på 270.000 kroner.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100026-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100512-12

Det var i strid med loven, at det var gratis for kvinder at sende mails på en datingportal, hvorimod mænd skulle betale.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100535-12

En ung kvinde, der arbejdede på en restaurant, følte sig seksuelt chikaneret af indklagedes mand. Parterne gav modstridende oplysninger om, hvorvidt klager havde været udsat for krænkelser. Ligebehandlingsnævnet fandt, at sagen kun kunne afgøres efter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, hvilket kun kan finde sted ved domstolene.

Sagen blev derfor afvist.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 8. maj om køn, alder og andet

J. nr. 7100562-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift. 

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100569-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift.

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100616-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift. 

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100524-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift.

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100565-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift.

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100602-12

Klager blev opsagt fra sit job i et ministerium i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. Klager indbragte sagen for faglig voldgift, for at undgå at tidsfristen herfor blev overskredet. Indklagede havde i sit svarskrift til voldgiftssagen accepteret, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder blev behandlet under voldgiftssagen. Klager stillede herefter voldgiftssagen i bero og indbragte spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder for Ligebehandlingsnævnet. Der var enighed mellem sagens parter om at forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven ikke var omfattet af overenskomstens voldgiftsbestemmelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at den voldgiftsaftale, der var indgået mellem parterne, var fuldt betryggende, idet voldgiftsrettens sammensætning og nedsættelse fulgte bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Nævnet fandt også, at der var indgået en bindende aftale om, at spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder skulle behandles ved faglig voldgift. 

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen 

J.nr. 7100668-12 

En kvinde klagede over, at hun ikke måtte amme sit barn i en restaurant. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forskelsbehandling kan kun accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Et legitimt mål kan for eksempel være hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden. Da de anvendte midler, ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at varetage hensynet til andre kunders blufærdighed, fandt nævnet, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100371-12

En dansk far, bosiddende i Sverige, klagede over en afgørelse, om at hans datter ikke fik midlertidig bopæl hos ham. Efter samlivets ophør, flyttede moderen til Danmark. Det samme gjorde klager siden hen. Indklagede 1, statsforvaltningen, oplyste at deres afgørelse om, at klagers datter skulle bo hos sin mor var truffet ud fra en skønsmæssig vurdering af, hvad der var bedst for barnet. Indklagede 2, den administrative klageinstans, var enig med Statsforvaltningens oprindelige afgørelse. Nævnet fandt ikke bevis for, at der var sket forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs afgørelsen her 

J. nr. 7100357-12

En far klagede over en afgørelse, om at hans datter ikke fik midlertidig bopæl hos ham. Barnets mor flyttede til den anden ende af landet, og klager gjorde derfor gældende, at det var bedst for barnets trivsel, hvis han fik forældremyndigheden. Indklagede 1, statsforvaltningen, gjorde gældende, at datteren midlertidigt skulle have bopæl hos moderen på grund af datterens alder og tilknytning til børnehaven. Indklagede 2, den administrative klageinstans, afviste at behandle klagen, da en midlertidig afgørelse om et barns bopæl bortfalder, hvis sagen bringes for retten. Nævnet fandt ikke bevis for at der var sket forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100552-12

En bøssecafé havde afvist kvinder. Nævnet fandt, at klagen reelt angik et spørgsmål om diskrimination på grund af seksuel orientering, hvilket ikke er omfattet i nævnets kompetence.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100537-12

Klagen drejede sig om en mand født i 1936, der blev afskediget fra sit job. Da klager blev afskediget, blev en anden yngre person fastansat. Indklagede gjorde dog gældende, at klagers stilling udelukkende blev nedlagt på grund af økonomiske forhold og nødvendige besparelser. Ydermere var der uenighed mellem parterne omkring indholdet af klagers arbejdsopgaver. Nævnet fandt, at en afklaring af disse faktiske forhold ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske for nævnet. 

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs afgørelsen her

 

Møde den 29. maj om etnicitet, handicap og køn

J. nr. 7100467-12

Klagen drejede sig en civilingeniør, af anden etnisk herkomst end dansk, der i en tidsbegrænset periode var ansat som pakkerioperatør hos selskab A igennem et vikarbureau. Efter at have søgt andre stillinger hos selskab A, påpegede klager over for indklagede, at det var påfaldende, at selskab A havde afskediget så mange udlændinge. Dette fik indklagede til at bortvise klager dagen efter, selvom der var tre uger tilbage af ansættelsesforholdet. Indklagede gjorde gældende, at bortvisningen skyldtes samarbejdsproblemer. Nævnet fandt dog, at samarbejdsproblemerne ikke tidligere var tillagt en sådan betydning, at indklagede ville bringe ansættelsesforholdet til ophør.

Klager fik derfor medhold i sagen samt en godtgørelse på 40.000 kroner.

Læs afgørelsen her

J.nr. 7100489-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse og religion i forbindelse med, at klagers vikariat hos indklagede blev stoppet før tid. Indklagede gjorde gældende, at klager blev sendt hjem, fordi indklagede manglede ressourcer. Klager fandt det dog påfaldende, at han var den eneste, der blev sendt hjem. Klager gjorde gældende, at medarbejderen, der sendte ham hjem, ikke var klar over klagers kvalifikationer, der blandt andet bestod af en ph.d., undervisning og forskning. Indklagede gjorde gældende, at det ville tage for lang tid at lære klager opgaven, og at samarbejdet derfor måtte afbrydes. Nævnet fandt, at klager ikke havde peget på omstændigheder, der skabte en formodning for, at klagers etniske oprindelse eller religion var årsagen til, at han blev sendt hjem.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100245-12

Klager blev opsagt fra sit job som ejendomsadministrator under graviditet. Indklagede virksomhed stod overfor en opsplitning, der ville betyde et fald i omsætning og arbejdsopgaver på ca. 2/3. Indklagede gik derfor i 2010 fra 12 til 5 medarbejdere inklusive direktøren og en administrativ medarbejder. Der var efter opsigelserne 3 ud af oprindeligt 8 ejendomsadministratorer tilbage. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at de valgte at beholde de tre medarbejdere, der allerede arbejdede på de tilbageværende opgaver, og som på saglig baggrund vurderedes at være bedst egnet til det fremtidige arbejde hos indklagede. Indklagede havde godtgjort, at klagers graviditet ikke var tillagt betydning i forbindelse med opsigelsen af hende.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100627-12

Et universitet havde en handlingsplan for, at få flere kvinder til at søge professorstillinger ved at give en økonomisk belønning til fakulteter, der ansatte kvindelige professorer. Indklagede havde fået dispensation efter ligebehandlingsloven.

Da der ikke var grundlag for at antage, at ordningen ikke blev administreret efter sit formål, fik klager ikke medhold i sin klage.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100068-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at en natklub havde et tilbud om entré til halv pris til alle, der mødte op i stiletter.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs afgørelsen her

J. nr. 7100023-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde et tilbud om fri bar i Mokai og billigere entré til alle, der mødte op i stilletter.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs afgørelsen her

Sidst opdateret 08.09.2014