Nyhedsbrev juli 2013 (I)

Ligebehandlingsnævnet har i juni 2013 truffet afgørelse i 27 sager, samt yderligere tre sager i slutningen af maj. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 29. maj 2013 om handicap og etnicitet

J. nr. 7100522-12

Klagen drejede sig om en polsk serviceassistent, der følte sig chikaneret på grund af sin oprindelse både i forbindelse med ansættelsesperioden og afskedigelsen. Klager blev afskediget under fravær på grund af sygdom. Chikanen drejede blandt andet sig om manglende rengøringsredskaber, at klager ikke gjorde sit arbejde ordentligt, samt at klager ikke kunne få fri til begravelse i hjemlandet. Indklagede gjorde gældende, at der ikke fandtes dokumentation for klagers påstande. Nævnet fandt, at klagers etnicitet ikke havde haft indflydelse på opsigelsen. Nævnet fandt heller ikke, at klager påvist faktiske omstændigheder, der skulle tyde på chikane.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100523-12

Klagen drejede sig om en polsk serviceassistent, der følte sig chikaneret på grund af sin oprindelse både i forbindelse med ansættelsesperioden og afskedigelsen. Klager blev afskediget under fravær på grund af sygdom. Chikanen drejede blandt andet sig om manglende rengøringsredskaber, at klager ikke gjorde sit arbejde ordentligt, samt at klager ikke kunne få fri til begravelse i hjemlandet. Indklagede gjorde gældende, at der ikke fandtes dokumentation for klagers påstande. Nævnet fandt, at klagers etnicitet ikke havde haft indflydelse på opsigelsen. Nævnet fandt heller ikke, at klager påvist faktiske omstændigheder, der skulle tyde på chikane.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100611-12

Klagen drejede sig om en dagplejemor, der blev afskediget på grund sygdom, der skyldtes barn med astmatisk bronkitis. Indklagede henviste til, at klager ikke opfyldte sin oplysningspligt, og derfor ikke var berettiget til godtgørelse. Indklagede indrømmede dog også, at afskedigelsen skyldtes det høje sygefravær. Nævnets vurdering var, at astmatisk bronkitis og dets følger ikke er et handicap i forskelsbehandlingens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 6. juni 2013 om køn, etnicitet, alder og andet

J. nr. 7100507-12

En socialpædagog blev afskediget under graviditet, da indklagede på grund af faldende elevtal var nødt til at afskedige 2 pædagoger. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at indklagede forud for afskedigelserne havde foretaget en grundig gennemgang af alle institutionens pædagoger og på den baggrund vurderet, hvem der besad de kvalifikationer, som bedst imødekom institutionens fremtidige behov. Ligebehandlingsnævnet fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, hvem der bedst kunne undværes i forhold til indklagedes fremtidige arbejde.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100521-12

En gravid bioanalytiker blev afskediget, da hendes konkursramte arbejdsplads blev overtaget af en anden virksomhed. Medarbejderne på klagers arbejdsplads var blevet varslet om, at fire ud af 19 medarbejdere ikke ville blive overdraget. Halvanden måned efter klager fik besked om afskedigelsen, blev en stilling som den klager havde bestredet slået op på ny sammen med to lignende stillinger. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjordt, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet.

Klager blev derfor tilkendt en godtgørelse på 440.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100175-13

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling i forbindelse med, at børnechecken som udgangspunkt udbetales til barnets mor. Nævnet tiltrådte sekretariatets afgørelse om, at klagen falder uden for nævnets kompetence, da den danske lovgivningsmagt er enekompetent, når det drejer sig om at fastsætte lovregler på dette område.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100494-12

En beskæftigelseskonsulent blev afskediget en måneds tid efter endt barselsorlov. Klager og indklagede var uenige om en række væsentlige forhold omkring nedlæggelsen af klagers stilling.

Nævnet afviste sagen, da den ville kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100508-12

En elev blev udskrevet af sin privatskole, efter at hans far havde klaget over, at en vikar efter hans mening havde ytret sig racistisk. Indklagede mente på baggrund af klagers adfærd i forbindelse med klagen ikke, at et fortsat samarbejde var muligt. Nævnet fandt, at klagen var den udløsende faktor for, at klagers søn blev udmeldt, og at der således var tale om repressalier i strid med lov om etnisk ligebehandling. 

Klager fik medhold i klagen samt en godtgørelse der skønsmæssigt blev fastsat til 10.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100496-12

En kvinde fratrådte sin stilling som fagkonsulent i en kommune. Klager mente, at indklagede krænkede forskelsbehandlingsloven ved at afvise at udbetale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a på trods af en dom fra Vestre Landsret. Indklagede udbetalte først godtgørelsen omkring tre måneder efter, at sagen var indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet fandt, at den sene udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, og klager blev tilkendt en godtgørelse på  5.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100639-12

Klagen handlede om, at et fitnesscenter havde etableret en særlig træningsafdeling for kvinder, men ikke for mænd. Klager mente ikke, at hensynet til kvinders blufærdighed var større end hensynet til mænds blufærdighed. Det følger af ligestillingsloven, at loven ikke hindrer forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100675-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling i forbindelse med, at et fitnesscenter afholdt et arrangement, der kun var for centrets "mandeklub". Det følger af ligestillingsloven, at loven ikke hindrer forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 12. juni 2013 om alder, handicap og etnicitet

J. nr. 7100073-13

Sagen er en forvaltningsretlig genoptagelse af j.nr. 7100461-12. En 70-årig kvinde blev afskediget som økonomimedarbejder i en offentlig styrelse. Klager var den ældste af de afskedigede, og der var en vis overvægt af ældre medarbejdere blandt de afskedigede. Efter nævnets tidligere afgørelse fremsatte indklagede indsigelse mod, at et indlæg fra indklagede ikke var indgået i nævnets vurdering af sagen. Sagen blev genoptaget forvaltningsretligt. Under genoptagelsen redegjorde indklagede nærmere for, at klager efter saglige kriterier var mindre kvalificeret end sin kollega til at varetage de opgaver, som klager hidtil havde varetaget. Nævnet fandt på denne baggrund, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers alder ikke indgik ved beslutningen om at afskedige hende. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, og nævnets tidligere afgørelse blev ophævet.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100309-12 

En chauffør blev afskediget fra sit job efter en arbejdsskade, hvor han fik en rulleport i hovedet. Indklagede henviste til, at virksomheden ikke var rentabel, og at det derfor kostede arbejdspladser. Indklagede vurderede at, klager var én af dem, der kunne undværes, da det gennem syv måneder ikke var lykkedes at få klager tilbage i arbejde, på trods af at indklagede havde tilbudt klager særligt tilpassede arbejdsopgaver. Nævnet vurderede, at klagers muligheder for at vende tilbage som chauffør var udtømte, da klager ikke længere kunne udføre de væsentligste funktioner i sin stilling.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100516-12

En farmakonom blev afskediget i forbindelse med, at indklagede på grund af svigtende omsætning var nødt til at afskedige halvanden medarbejder. Klager mente, at afskedigelsen bundede i hendes ønske om at gå på efterløn inden for halvandet år. Nævnet fandt, at klager ikke havde skabt en formodning for forskelsbehandling på grund af alder. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at det var nødvendigt at spare, og at dette nemmest kunne gøres ved personalenedskæringer. Det forhold, at klager var blandt de ældste medarbejdere, og at indklagede havde været i dialog med klager omkring hendes ønske om at gå på efterløn på et tidspunkt, kunne heller ikke skabe en formodning for forskelsbehandling. 

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100118-13

En kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk fik afslag på en jobansøgning på grund af manglende danske sprogkundskaber. Jobbet var et underviserjob på et sprogcenter. Nævnet fandt, at en arbejdsgiver har ret til at vurdere, om en ansøgers danskkundskaber er tilstrækkelige, hvis dette er relevant for stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100039-13

En kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk klagede over, at hun ikke fik et ansøgningsskema tilsendt, da hun kontaktede indklagede i eget navn. Dagen efter fik hun et ansøgningsskema ved at udgive sig for at være en kvinde med et danskklingende navn. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at klagers etniske oprindelse hverken helt eller delvist var tillagt betydning i forbindelse med, at indklagede ikke fremsendte et ansøgningsskema til klager, da hun skrev i eget navn.

Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse, der skønsmæssigt blev fastsat til 10.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100038-13

Et vikarbureau havde opslået en stillingsannonce, hvor de kun søgte kvinder. Indklagede anerkendte, at der var tale om kønsdiskrimination, og fjernede herefter annoncen fra hjemmesiden.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100025-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde billigere entrépriser for gæster i pigetøj.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100065-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek tilbød lavere entrépriser til personer i pigetøj. Indklagede ændrede efterfølgende konceptet for særlige arrangementer, så alle betaler samme entré.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100003-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at et værtshus holdt "Ladies Night" med fri entré og halv pris for gæster iført dametøj.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100688-12

Klagen omhandlede en jobdatabase, der havde oprettet en CV-database for kvindelige ledere. Dette blev gjort for at hjælpe virksomheder, der ønkede at arbejde for at få flere kvinder i ledelsen. Virksomheden bag jobdatabase havde underskrevet Ligestillingsministeriets Charter for flere kvinder i ledelse. Nævnet fandt, at oprettelsen af databasen ikke forhindrer virksomheder i at søge efter både mandlige og kvindelige emner, ligesom egnede emner kunne indkaldes til jobsamtale uanset om de var mænd eller kvinder.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 19. juni 2013 om køn, seksuel orientering og alder

J. nr. 7100005-13

En mand fik afslag på en jobansøgning med den begrundelse, at indklagede søgte en pige til stillingen som butiksmedhjælper. Nævnet fandt, at dette var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 25.000 kroner.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100070-13

En kvinde klagede over, at en frisør tog forskellige priser for henholdsvis dame- og herreklip. Indklagede gjorde gældende, at det tager længere tid at klippe kvinder end mænd. Nævnet fandt, at prisforskellen var i strid med ligestillingsloven, da priserne som kriterium alene henviste til kønnet.

Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100018-13

En mand klagede over, at mænd, der har sex med andre mænd, ikke kan være bloddonorer. Klager mente, at det var de homoseksuelles gode ret, da blodet stadig bliver screenet flere gange, før det når modtageren. Indklagede gjorde gældende, at der, statistisk set, er større chance for at mænd, der har sex med andre mænd kan være smittet med hiv end heteroseksuelle. Der blev lagt vægt på, at tidsrummet fra smitten kan ramme til den kan måles, kan variere fra dage til uger. Nævnet fandt på den baggrund, at reglerne for bloddonorer er objektivt begrundet i et legitimt mål, og at midlerne til at nå dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100261-12

En projektchef på 67 år blev afskediget fra sin arbejdsplads. Klager mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder. 

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at der var oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder helt eller delvist indgik i beslutningen om at afskedige ham. Klager var allerede ved ansættelsen og forlængelsen af ansættelsen den ældste medarbejder. 

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100011-13

En beværtning udbød et særligt venindekort, der medførte billigere entré. Nævnet fandt, at udtrykket "venindekort" måtte anses for at være rettet mod kvinder. Indklagede havde ikke godtgjort, at der var lige adgang for mænd og kvinder til at få kortet. 

Klager fik derfor medhold i klagen samt en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100518-12

En cand. polit. i slutningen af halvtredserne fik afslag på en ansøgning til en stilling som økonom i en offentlig styrelse. Klager gjorde gældende, at de tre ansøgerer, der blev indkaldt til jobsamtale, var dimittender fra 2011 og 2012, og at der derfor var tale om aldersdiskrimination. Indklagede gjorde gældende, at de havde lagt vægt på karaktergennemsnit, specialeemne og motiveret ansøgning. Alle tre, der blev indkaldt til samtale, var ud fra disse kriterier særdeles kvalificerede, mens klager ikke havde motiveret sin ansøgning. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klager ikke blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100703-12

Klager mente, at han var blevet afskediget fra sin stilling som pædagogisk medhjælper på grund af sin ægteskabelige stilling. Hans ægtefælle, der havde været ansat samme sted, var blevet afskediget en uges tid tidligere. Indklagede afskedigede klager, fordi de mente, at han var en del af den konflikt, som klagers ægtefællen havde optrappet med indklagede efter sin afskedigelse.

Nævnet afviste sagen, da den ville kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100555-12

En ernæringsassistent fik ændret stillingsvilkår, og blev senere afskediget under barsel. Indklagede gjorde gældende, at de ville udlicitere kostproduktionen. Klager blev tilbudt en væsentlig ændring af arbejdsvilkårene, hvilket hun afslog. Dette medførte at klager blev afskediget. På tidspunktet for afskedigelsen var der tre ledige stillinger som ernæringsassistent i kommunen, der blev besat af andre ernæringsassistenter. De tre, der blev tilbudt andre stillinger, havde alle ældre uddannelser end klager. Nævnet fandt, at indklagede hverken helt eller delvist løftede bevisbyrden for, at afskedigelsen af klagen var begrundet i klagers barselsorlov.

Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 190.000 kroner, svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100601-12

En kvinde blev afskediget under sin forældreorlov.  Afskediget  skete med henvisning til, at en  aftale om distribution af et mærke var blevet opsagt, og at indklagede derved mistede mere end halvdelen af sin omsætning og indtjening. Nævnet lagde vægt på, at  indklagede hverken i afskedigelsebrevet eller i forbindelse med efterfølgende forespørgsler havde oplyst om grunden til, at netop klager blev udvalgt til afskedigelse. Nævnet lagde også vægt på, at den vikar, der blev ansat under klagers barsel, blev ansat samme dag, som klagers barselsorlov udløb.

Klager fik derfor medhold i klagen samt en godtgørelse på 290.000 kroner, svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 08.09.2014