Nyhedsbrev januar 2012

Ligebehandlingsnævnet har i januar måned truffet afgørelse i 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 27. januar om køn

J.nr. 7100147-12

Det var i strid med lov om ligestilling af mænd og kvinder, at et diskotek opkrævede 60 kr. i entré for mænd, mens kvinder kunne komme gratis ind. Klager fik derfor medhold, og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100148-12

Det var i strid med lov om ligestilling af mænd og kvinder, at et diskotek opkrævede 60 kr. i entré for mænd, mens kvinder kunne komme gratis ind. Klager fik derfor medhold, og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100161-12

En mandlig psykolog på et hospital havde af afdelingssygeplejersken fået besked på, at han ikke måtte bære shorts under kitlen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at dette var i strid med ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på, at hospitalets  generelle retningslinjer for påklædning, der var udarbejdet for begge køn, ikke indeholdt  nærmere retningslinjer for beklædningen under kitlen vedrørende ansatte af begge køn.  Det var ikke tilstrækkeligt begrundet, hvorfor det ikke fremstod som en professionel, troværdig og tillidsskabende påklædning, når mænd bar korte bukser i arbejdstiden, mens det samme ikke var gældende for kvinder. Klager fik derfor medhold i klagen. 

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100086-12

Klager blev opsagt fra sin stilling i en tøjbutik. Klager var på forældreorlov på opsigelsestidspunktet. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke tage stilling til, om klager var blevet forskelsbehandlet på grund af køn, da en afgøreæse heraf krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100167-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub opkrævede forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Nævnet konkluderede samtidig, at det ikke kan føre til et andet resultat, at det er kutyme i branchen at opkræve forskellige priser afhængig af køn. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100164-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et firma, som afholder forskellige former for sociale arrangementer, tilbød mænd at deltage gratis i deres arrangementer, mens kvinder skulle  betale for at deltage. Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100160-12

En ung mand ville søge en stilling i en taskeforretning men fik at vide, at forretningen kun var interesseret i at ansætte en pige. Indklagede afviste dog, at klager skulle have fået at vide, at de kun ønskede at ansætte piger. Afklaring af dette forhold havde afgørende betydning for sagens afgørelse, og Ligebehandlingsnævnet vurderede, at dette forhold bedst kunne afklares ved en egentlig bevisføreles i form af mundtlig parts- og vidneforklaringer, hvorfor sagen blev afvist af nævnet.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100112-12

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid kvinde blev afskediget fra sin stilling som sekretær i et center for fysioterapi og fitness. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at det forhold, at klager var gravid, ikke havde været en medvirkende årsag til, at klager blev afskediget. Samtidig havde indklagede ikke godtgjort, at der var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige sekretærer. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 160.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100145-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100082-12

Indklagede kunne godtgøre, at de havde truffet beslutning om at opsige klager, inden hun meddelte dem, at hun var gravid. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at klagers graviditet ikke havde haft nogen indflydelse på indklagedes beslutning om at afskedige hende. De havde derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100114-12

En marketingkoordinator blev varslet ændringer i vilkårene for hendes stilling. Såfremt hun ikke kunne acceptere ændringerne, skulle varslet betragtes som en opsigelse. Kvinden var gravid på varslingstidspunktet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår var så væsentlige, at de kunne sidestilles med en afskedigelse under graviditet. Nævnet fandt imidlertid, at der lå saglige grunde bag beslutningen om at ændre klagers arbejdsvilkår, og at ændringen hverken helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klager var gravid. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven. 

Læs hele afgørelsen 

Sidst opdateret 30.04.2014