Nyhedsbrev september 2012

Ligebehandlingsnævnet har i september måned truffet afgørelse i 32 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 26. september 2012 om køn, alder og seksuel orientering

J.nr. 7100276-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde afdelinger, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100250-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde afdelinger, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100238-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde afdelinger, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100237-12 

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde afdelinger, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100234-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde afdelinger, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100271-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kæde af fitnesscentre havde holdtræning, der var forbeholdt kvinder. Forskelsbehandling kan være lovlig, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensynet til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at de midler, som indklagede havde brugt for at opnå dette mål, ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet fandt herefter, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100269-12

En landmålingstekniker blev opsagt fra sin stilling hos et landinspektørfirma. Klager var på tidspunktet for afskedigelsen 63 år. Det forhold, at klager på afskedigelsestidspunktet var 63 år, og at han var den ældste af landmålingsteknikerne, var ikke i sig selv en faktisk omstændighed, der gav anledning til en formodning for forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet fandt herefter, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Det forhold, at klager var blevet spurgt til, hvornår han påtænkte at gå på efterløn, kunne ikke føre til et andet resultat. Da klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, fik klager ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100242-12 

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med opsigelsen af en agentkontrakt under klagers graviditet. Nævnet bemærkede indledningsvis, at værnetingsaftalen i kontrakten ikke var til hinder for, at Ligebehandlingsnævnet vurderede klagen, idet værnetingsaftalen vedrørte spørgsmålet om, hvilken domstol der skulle behandle eventuelle tvister. Aftalen forudsatte derfor, at der ville blive anlagt retssag. Nævnet vurderede, at klager var at betragte som lønmodtager i ligebehandlingslovens forstand, og derfor var beskyttet af lovens forbud mod forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet. Nævnet lagde vægt på, at indklagede i en række mails havde udtrykt stor tilfredshed med klagers arbejde. Efter klagers graviditet var der ikke fremlagt dokumentation for, at klager ikke opfyldte de stillede krav i agentkontrakten, eller at klager ikke skulle være kvalificeret til at forsætte i stillingen. Klager blev tilkendt en godtgørelse op 300.000 kr. svarende til ni måneders nettoindtægt.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100213-12

En fysioterapeuts lejemål hos indklagede blev opsagt, mens hun afholdt forældreorlov. Nævnet fandt, at klager var selvstændig erhvervsdrivende, og at hun ikke var omfattet af ligebehandlingslovens regler. Nævnet fandt, at sagen var omfattet af ligestillingsloven. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem opsigelsen af lejeaftalen og klagers tilbagevenden fra forældreorlov sammenholdt med, at barselsvikaren efter lejekontraktens ophør fortsatte på klinikken, gjorde at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers afholdelse af forældreorlov ingen betydning havde haft for hans beslutning om at opsige lejeaftalen. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100221-12 

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i forbindelse med, at klagers samarbejdsaftale som konsulent hos indklagede blev ophævet. Flertallet af nævnets medlemmer fandt, at klager var beskyttet af lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af blandt andet seksuel orientering. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling til, hvorvidt indklagede havde udsat klager for ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse af samarbejdsaftalen. Nævnet lagde vægt på, at klager og indklagede var uenige om sagens faktiske omstændigheder. Nævnet fandt, at en afklaring af de faktiske omstændigheder ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet, men i givet fald må ske ved domstolene.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100220-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i forbindelse med, at klagers samarbejdsaftale som konsulent hos indklagede blev ophævet. Flertallet af nævnets medlemmer fandt, at klager var beskyttet af lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af blandt andet seksuel orientering. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling til, hvorvidt indklagede havde udsat klager for ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse af samarbejdsaftalen. Nævnet lagde vægt på, at klager og indklagede var uenige om sagens faktiske omstændigheder. Nævnet fandt, at en afklaring af de faktiske omstændigheder ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet, men i givet fald må ske ved domstolene.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100219-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i forbindelse med, at klagers samarbejdsaftale som konsulent hos indklagede blev ophævet. Flertallet af nævnets medlemmer fandt, at klager var beskyttet af lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af blandt andet seksuel orientering. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling til, hvorvidt indklagede havde udsat klager for ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse af samarbejdsaftalen. Nævnet lagde vægt på, at klager og indklagede var uenige om sagens faktiske omstændigheder. Nævnet fandt, at en afklaring af de faktiske omstændigheder ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet, men i givet fald må ske ved domstolene.

Læs hele afgørelsen

  

Møde den 13. september 2012 om køn, social oprindelse, alder, handicap

J.nr. 7100184-12

En socialpædagog blev opsagt fra sit job, mens hun holdt barselsorlov. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at indklagede havde foretaget en grundig gennemgang af de pædagogiske medarbejdere og på den baggrund vurderet, hvem der besad de kvalifikationer, som bedst imødekom institutionens fremtidige behov, og hvem der herefter bedst kunne undværes i det fremtidige arbejde. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var en af dem, der bedst kunne undværes. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100325-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Nævnet fandt, at indklagede havde handlet i strid med ligestillingsloven, ved at give kvinder gratis adgang til swingerklubben, mens mænd skulle betale for entréen. Klager fik derfor medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100459-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af social oprindelse i forbindelse med omklassificering af en række polititjenestemænd til en anden lønramme. Det var nævnets vurdering, at det forhold, at klager var en del af en gruppe medarbejdere, som tidligere var rykket ned i charge og derfor ikke i forbindelse med den konkrete aftale mellem Rigspolitiet og Politiforbundet kunne omklassificeres, ikke kunne betragtes som forskelsbehandling på grund af social oprindelse i forskelsbehandlingslovens forstand. Klager havde ikke givet oplysninger, der gav grundlag for at antage, at han eller den gruppe medarbejdere, han var en del af, var omfattet af andre af de grunde, der er beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100294-12

En kommune havde ikke overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder ved at lade det fremgå af en jobannonce, at ansøgerne til en stilling gerne måtte være nyuddannede eller have få års erfaring. Det forhold, at det af annoncen fremgik, at ansøgerne gerne måtte være nyuddannede eller have få års erfaring, var ikke i sig selv tilstrækkeligt til at anse annoncen for at være udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, da annoncen også indeholdte oplysninger om, at kommunen ønskede ansøgere med en vis erfaring, idet der blev stillet en række krav til kvalifikationer. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100231-12

En gravid socialpædagog blev opsagt fra sin fuldtidsstilling og genansat i en deltidsstilling. Afskedigelsen var begrundet med, at der var bortfaldet i alt 15 støttetimer for tre af de borgere, som klager hidtil havde været støttepædagog for, således at der kun var behov for klagers arbejdskraft i 22 timer om ugen. Nævnet lagde til grund, at indklagede havde flere medarbejdere med samme kompetencer og funktioner som klager, og indklagede havde ikke godtgjort, at der var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige ansatte. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. svarende til lønforskellen i cirka ni måneder.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100295-12

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med forskellige priser for mænd og kvinder for medlemskab af en klub. Mænd skulle betale mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. for medlemskab afhængig af, hvor mange klubber manden ønskede at være medlem af. Kvinderne skulle betale mellem 50 kr. og 250 kr. om året for medlemskab afhængig af den rating, kvinderne fik. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at opkræve forskellige priser for medlemskab for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100187-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med opsigelse af en farmakonom efter afsluttet barsel- og forældreorlov. Nævnet kunne ikke behandle spørgsmålet om, hvorvidt klager efter sin barselsorlov vendte tilbage til et arbejde af tilsvarende karakter, som det hun bestred før orloven, da en afklaring af dette spørgsmål efter nævnets opfattelse kun kan ske ved bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foretages for nævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Nævnet fandt ikke, at klager i forbindelse med opsigelsen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100208-12

En kommune havde hverken overtrådt ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven, da en pædagog i en skolefritidsordning nogle måneder efter sin barselsorlov blev omplaceret til en anden institution og efterfølgende afskediget. Klager var efter barselsorloven sygemeldt på grund af en gigtsygdom, som medførte en ryglidelse. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede ved omplaceringen eller den efterfølgende afskedigelse havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet. Omplaceringen medførte ikke ændringer i klagers løn- eller ansættelsesvilkår og afskedigelsen skete først ca. 3/4 år efter klagers barselsorlov. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at det ville være muligt at tage de fornødne skånehensyn, således at klager ville kunne fungere som pædagog i den anden institution, og sammenholdt med klagers omfattende sygefravær, fandt nævnet, at beslutningen om at afskedige klager, ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100194-12

Klager blev afskediget fra sin stillings hos indklagede kort tid efter tilbagevenden fra forældreorlov. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af afholdelse af forældreorlov. Nævnet lagde vægt på, at afskedigelsen skete ca. 3,5 måned efter, at klager var vendt tilbage på arbejde, og at der var tale om organisatorisk og budgetmæssigt nødvendige ændringer. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100118-12

En Divisionsdirektør blev opsagt umiddelbart før, han fyldte 50 år. Klager blev bedt om at gå væsentlig ned i løn. Da han afslog dette, blev han opsagt. Nævnet lagde vægt på, at den afdeling, klager var beskæftiget i, blev lukket og stillingen nedlagt, og at også den anden medarbejder i afdelingen blev afskediget. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 5. september 2012 om etnicitet, køn og alder

J.nr. 7100252-12

En studentermedhjælper havde ikke påvist faktisk omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han under sin ansættelse i en IT support funktion, blev udsat for forskelsbehandling som følge af en eller flere af de diskriminationsgrunde, der er omfattet af forskelsbehandlingsloven. Det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til spørgsmål om løn, når det ikke er sandsynliggjort, at eventuelle forskelle i løn skyldes en af de diskriminationsgrunde, der er omfattet af loven. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100315-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnicitet i forbindelse med adgang til en bar. Der var enighed om, at klager blev afvist ved indgangen til baren. Parterne var dog uenige om årsagen til afvisningen. Nævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt klager blev nægtet adgang til baren på grund af sin etniske oprindelse, kun kan afklares efter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100338-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde et tilbud om gratis entré til alle, der i et bestemt tidsrum mødte op i stiletter. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt loven ved at tilbyde gratis entré til gæster, der mødte op i stiletter. Der var utvivlsomt tale om et tilbud, der i al væsentlighed var rettet mod kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100254-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling hos den indklagede virksomhed. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers køn var årsag til, at han blevet tildelt en advarsel og senere blev opsagt. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100229-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn som følge af, at Politiet har og Forsvaret i 2011 havde forskellige fysiske optagelseskrav for mænd og kvinder. Politiet oplyste, at baggrunden for de forskellige krav er at give kvinder mulighed for at kunne søge optagelse på lige vilkår med mænd. De forskellige fysiske krav bunder i de generelle fysiologiske forskelle mellem mænd og kvinder og har til hensigt at forsøge at udligne disse forskelle. Forsvaret oplyste, at man indtil 1. januar 2012 stillede forskellige krav til mænd og kvinder for at øge optaget af kvinder. Nævnet fandt ikke grundlag for, at tilsidesætte Politiets vurdering af, at det var saglige krav, der begrundede de forskellige fysiske krav til mænd og kvinder ved optagelsen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte Forsvarets tidligere vurdering heraf. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100201-12

Klager blev afskediget fra sin stilling som ansvars-underwriter hos det indklagede forsikringsselskab da hun var gravid. Det var på baggrund af parternes bemærkninger usikkert, om indklagede havde haft kendskab til, at klager var gravid på opsigelsestidspunktet. Indklagede begrundede afskedigelsen med samarbejdsvanskeligheder, men havde ikke nærmere anført, hvori disse samarbejdsvanskeligheder bestod, og hvorfor det var nødvendigt at afskedige klager. Derudover blev klager forud for afskedigelsen tildelt en ekstraordinær bonus. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i graviditet. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 415.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100255-12

En kvinde, der var ansat i flexjob som økonomi-/administrationskonsulent, blev afskediget, efter at hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Indklagede havde ikke godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Afskedigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr., svarende til cirka seks måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100444-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at en forfatter ansøgte om at få oprette en forfatterprofil på den indklagede hjemmeside. Det var ligebehandlingsnævnets vurdering, at ansøgning om at få oprettet en forfatterprofil, kan have betydning for klagerens erhvervsmæssige beskæftigelse, og ansøgningen var derfor omfattet af forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde. Klager havde dog ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100230-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at klager var til ansættelsessamtale i den indklagede virksomhed. Det fremgik af parternes indlæg, at der var uenighed om, hvad der var blevet sagt under ansættelsessamtalen, herunder om indklagede havde spurgt til klagers etniske oprindelse eller gjort brug af klagers eventuelle egne oplysninger om hendes etniske oprindelse. Nævnet kunne ikke behandle klagen, da en afgørelse af, om indklagede havde handlet i strid med loven forudsatte bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Disse kan ikke findes sted for nævnet, men må i givet fald ske ved domstolene.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100178-12

En konsulent blev afskediget med den begrundelse, at han til sin næste fødselsdag fyldte 67 år. Klager havde dermed påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet opsagt på grund af sin alder. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde bevist, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i klagers alder. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 220.000 kr., svarende til cirka ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015