Nyhedsbrev juli 2013 (II)

Ligebehandlingsnævnet har den 26. juni truffet afgørelse i yderligere ni sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 26. juni 2013 om alder og køn 

J. nr. 7100043-13 

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Baren oplyste efterfølgende, at de havde ændret deres markedsføring, således at der nu gælder samme priser for begge køn.

Klager fik medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100060-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100570-12 

En sognepræst mente, at manglende oprykning til en lønramme 34 skyldtes hendes alder, og at hun ikke kunne nægtes opnormering, når ancienniteten var fyldestgørende. Indklagede henviste til, at den manglende opnormering til lønramme 34 skyldtes, at der var indledt en afskedigelsessag. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af sin alder.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100564-12

En fuldmægtig blev afskediget fra sit job i en styrelse. Klager mente, at hans afskedigelse var aldersbetinget, da samtlige akademiske medarbejdere i alderen 57 - 66 år var blevet varslet. Indklagede påviste, at indklagede på tidspunktet for afskedigelserne havde en forholdsvis ligelig aldersfordeling af medarbejdere fra 35 - 60 år. Der blev afskediget seks medarbejdere i aldersgruppen 35 - 49 år og seks medarbejdere i aldersgruppen 50 - 60 år. Nævnet fandt dermed, at der ikke var anledning til at formode, at klager var udsat var forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100575-12

En agronom blev afskediget fra sit job i en styrelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Klager gjorde gældende, at hans alder havde betydning ved beslutningen om at afskedige ham. Da der var en forholdsvis stor andel af ældre medarbejdere blandt de opsagte, fandt Ligebehandlingsnævnet, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling. På baggrund af indklagedes oplysninger, fandt nævnet imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var en af dem, der bedst kunne undværes i en situation, hvor indklagede måtte afskedige 54 medarbejdere.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100683-12

En fuldmægtig blev afskediget fra sit job i en styrelse. Klager mente, at han blev afskediget på grund af alder, da en større andel af de ældre medarbejdere blev afskediget end af de yngre, ligesom der blev afskediget seks medarbejdere i hans kontor, hvoraf de fire var de ældste medarbejdere i kontoret.

Indklagede gjorde gældende, at styrelsen på grund af økonomiske forhold var nødsaget til at afskedige 38 ansatte. Ved udvælgelsen var der foretaget en konkret og individuel vurdering af de ansattes kvalifikationer sammenholdt med styrelsens behov for kompetencer.

Sagen blev afgjort med dissens i nævnet.

To medlemmer udtalte, at afskedigelserne var sket ud fra en vurdering på tværs af kontorer og afdelinger og, at der var stor alderspredning hos de afskedigede medarbejdere. Klager havde således ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet.

Ét medlem udtalte, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at alder var indgået i grundlaget for beslutningen om at afskedige klager. Medlemmet lagde vægt på, at de fire ud af de seks afskedigede medarbejdere i klagers kontor var de ældste, og at indklagede ikke havde bevist, at beslutningen om at afskedige klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers alder.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet, og klager fik ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100456-12

En brandmand (f. 1957) blev i forbindelse med en omstrukturering flyttet fra at gøre tjeneste på én brandstation til et erstatningshold. Klager mente, at her var tale om aldersdiskrimination, da kun de ældste medarbejdere blev overført til erstatningsholdet. Nævnet fandt på baggrund af indklagedes oplysninger om alderfordelingen på medarbejderne før og efter omstruktureringen, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers alder var tillagt vægt ved beslutningen om at flytte ham til erstatningsholdet. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100455-12

En brandmand (f. 1953) blev i forbindelse med en omstrukturering flyttet fra at gøre tjeneste på én brandstation til et erstatningshold. Klager mente, at her var tale om aldersdiskrimination, da kun de ældste medarbejdere blev overført til erstatningsholdet. Klager anførte, at hans ledere havde udtalt, at alder var udslagsgivende ved beslutningen af, hvilke medarbejdere, der skulle overføres til erstatningsholdet. En afgørelse af dette spørgsmål, krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Dette kunne ikke finde sted ved nævnet, og Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100393-12

En brandmand (f. 1955) blev i forbindelse med en omstrukturering flyttet fra at gøre tjeneste på én brandstation til et erstatningshold. Klager mente, at her var tale om aldersdiskrimination, da kun de ældste medarbejdere blev overført til erstatningsholdet. Nævnet fandt på baggrund af indklagedes oplysninger om alderfordelingen på medarbejderne før og efter omstruktureringen, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers alder var tillagt vægt ved beslutningen om at flytte ham til erstatningsholdet. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 08.09.2014