Nyhedsbrev september 2013

Ligebehandlingsnævnet har i august 2013 truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 21. august 2013 om handicap, religion og køn

J. nr. 7100610-12

En speditør med en stofskiftesygdom, der medførte en påvirkning af øjnene, blev afskediget. Indklagede lagde i begrundelsen vægt på, at klager var den, der bedst kunne undværes, da hun som følge af sygdommen arbejdede hjemme tre dage om ugen. Nævnet fandt, at klagers sygdom var et handicap, og at klager havde  påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for, at hun havde været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sit handicap i forbindelse med afskedigelsen. Nævnet lagde vægt på, at indklagede havde oplyst, at valget faldt på klager, fordi hun som følge af nedsat arbejdstid og hjemmearbejdsdage var mindre fleksibel end andre medarbejdere. Den nedsatte arbejdstid og hjemmearbejdsdagene skyldtes klagers handicap. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at klager ikke var udsat for ulovlig forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at indklagede ikke var utilfreds med klagers arbejdsindsats, og at afskedigelsen alene skyldtes klagers manglende fleksibilitet. Nævnet fandt, at afskedigelsen af klager ikke kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Indklagede havde heller ikke dokumenteret, at ønsket om fleksibilitet fra klagers side ikke kunne opnås ved andre tilpasningsforpligtelser. Klager fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 290.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Derimod kunne nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt klager kunne have en yderligere krav efter funktionærlovens regler som følge af, at hun efterfølgende blev opsagt med forkortet varsel, da hendes sygefravær oversteg 120 dage inden for 12 måneder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100201-13

Klagen drejede sig om, at en supermarkedskoncern tillod kvindelige muslimske ansatte at bære tørklæde, mens jøder og sikher ikke måtte bære henholdsvis kalot og turban.

Da klager ikke selv var blevet forskelsbehandlet, og dermed ikke havde nogen retlig interesse, tiltrådte nævnet sekretariatets afvisning af klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100613-12

Under en stor afskedigelsesrunde i en kommune, blev en pædagogmedhjælper, der var under fertilitetsbehandling, opsagt. Klager var ansat i en børnehave, og hun var den eneste i børnehaven, der blev opsagt. I forbindelse med afskedigelserne, oprettede kommunen en jobbank med henblik på at få de afskedigede omplaceret. Det lykkedes dog ikke for kommunen at omplacere klager.

Indklagede lagde ved udvælgelsen af afskedigede i kommunen vægt på uddannelse. Klager var uuddannet. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav en formodning om, at der ved udvælgelsen af klager blev lagt vægt på, at klager var under fertilitetsbehandling på afskedigelsestidspunktet.

Klager fik ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100567-12

En skole skulle på grund af arbejdsmangel opsige en lærer og tre pædagoger. Den afskedigede lærer var under fertilitetsbehandling. Nævnet fandt, at der ikke var noget, der tydede på, at der var sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og afskedigelse, men derimod at klager var den, der bedst kunne undværes, da skolen var godt dækket ind i de fag, som klager underviste i.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100685-12

En mand fik afslag på at få udstedt et "venindekort" til et diskotek. Indklagede gjorde gældende, at det også var muligt, at få et "vennekort", og at afslaget ikke var begrundet i klagers køn, men at kun cirka halvdelen af ansøgerne bliver godkendt. Nævnet fandt, at det med de foreliggende oplysninger, ikke var muligt at afklare, hvorvidt indklagede ved tildelingen af kort lagde vægt på ansøgerens køn. Da en afklaring ville kræve bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som kun kan ske ved domstolene, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100088-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 28. august 2013 om handicap, alder og køn

J. nr. 7100591-12

En sygeplejerske blev flyttet til en anden etage inden for samme afdeling på sin arbejdsplads på grund af meget sygefravær. En del af sygefraværet skyldtes, at klager havde fået stillet diagnosen ADHD, og at hun havde svært ved at få medicinen tilpasset klagers sygdom. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at hun havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at indklagede havde forsøgt at imødekomme klagers ønsker og behov så langt, som det var hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet, og at indklagede derfor ikke havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100638-12

En IT-ansat (f. 1942) blev afskediget på grund af effektivisering og omstrukturering af ressourcer. Klager mente dog, at afskedigelsen skyldtes klager alder. Nævnet fandt, at der ikke var fremlagt oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder var tillagt betydning i forbindelse med afskedigelsen, blandt andet fordi klager var 62 år på ansættelsestidspunktet.

Klager fik ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100590-12

En balletdanser (f. 1981) blev afskediget i forbindelse med en stor afskedigelsesrunde hos indklagede. Klager anførte, at gennemsnitsalderen på de afskedigede var en del højere end gennemsnitsalderen for alle danserne. Nævnet fandt, at indklagedes praksis med afskedigelse af "ældre" medarbejdere samtidig med oprykning af yngre aspiranter var objektivt begrundet i et sagligt formål, og dermed ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100646-12

En transseksuel mand, der lever som en kvinde, fik afbrudt sin arbejdsprøvning hos indklagede. Klagen involverede tre indklagede. Første indklagede, der var et jobcenter, videreformidlede blot oplysninger mellem klager og indklagede 2, og havde derfor ingen rolle i at arbejdsprøvningen blev stoppet. Indklagede 2, der var et vikarbureau, og indklagede 3, der var et supermarked, var uenige om årsagen til ophøret af klagers arbejdsprøvning, hvilket betød, at sagen kun kan afklares ved parts- og vidneforklaring.

Da dette kun kan ske ved domstolene, kunne nævnet ikke behandle klagen. Klager fik heller ikke medhold i klagen over indklagede 1, da de ikke havde indflydelse på arbejdsprøvningens ophør.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100593-12

En marketingkoordinator blev afskediget under sin forældreorlov. Afskedigelsen var begrundet i en omstrukturering af indklagedes virksomhed. Indklagede gjorde gældende, at klager var mindre egnet end en anden medarbejder til at varetage det fremtidige arbejde som marketingkoordinator i den pågældende division. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager var helt eller delvist var begrundet i klagers fravær grundet orlov. Indklagede havde således ikke i tilstrækkeligt omfang begrundet, hvorfor de anså den anden medarbejder for bedre egnet end klager eller hvorfor klager ikke var kompetent til at varetage en stilling som marketingkoordinator i en anden division eller til at varetage en anden stilling i organisationen. 

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 300.000 kr., svarende til ca. ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100654-12

En dagplejer flyttede under sin barselsorlov til en anden kommune, hvorefter arbejdsgiveren anså ansættelsesforholdet for opsagt. Klager gjorde gældende, at dette var i strid med ligebehandlingsloven. Indklagede gjorde gældende, at det var en betingelse for ansættelsen som dagplejer, at man under ansættelsen opretholder det til dagpleje godkendte, private hjem, og at dette gjaldt, uanset om man var på barsel eller ej. Nævnet fandt, at klager ved fraflytningen havde tilkendegivet, at hun ikke agtede at vende tilbage til arbejdet i indklagede kommune, og at hun dermed havde opsagt sit ansættelsesforhold. Det forhold, at indklagede betragtede klagers ansættelsesforhold som ophørt, var således hverken direkte eller indirekte begrundet i, at klager var på barselsorlov, men derimod i det forhold, at klager var fraflyttet sin godkendte bopæl.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100661-12

En dagplejer flyttede under sin barselsorlov til en anden kommune, hvorefter arbejdsgiveren anså ansættelsesforholdet for opsagt. Klager gjorde gældende, at dette var i strid med ligebehandlingsloven. Indklagede gjorde gældende, at det var en betingelse for ansættelsen som dagplejer, at man under ansættelsen opretholder det til dagpleje godkendte, private hjem, og at dette gjaldt, uanset om man var på barsel eller ej. Nævnet fandt, at klager ved fraflytningen havde tilkendegivet, at hun ikke agtede at vende tilbage til arbejdet i indklagede kommune, og at hun dermed havde opsagt sit ansættelsesforhold. Det forhold, at indklagede betragtede klagers ansættelsesforhold som ophørt, var således hverken direkte eller indirekte begrundet i, at klager var på barselsorlov, men derimod i det forhold, at klager var fraflyttet sin godkendte bopæl.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100079-13

Et fitnesscenter opsatte et overvågningskamera i herrernes omklædningsrum, men ikke i kvindernes. Tiltaget skyldtes, at fitnesscenteret i en periode havde haft problemer med indbrud i mændenes omklædningsrum. Nævnet fandt, at de midler som indklagede har brugt for at opnå deres mål var hensigtsmæssig, og ikke gik ud over, hvad der var nødvendigt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100120-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde fri entré til gæster, der var iført bikini og stiletter.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015