Nyhedsbrev juni 2012

Ligebehandlingsnævnet har i juni måned truffet afgørelse i 32 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 20. juni 2012 om køn, seksuel orientering, etnicitet og national oprindelse

J.nr. 7100299-12

En dansk statsborger af polsk afstamning blev afskediget fra sin stilling som jurist i en virksomheds inkassoafdeling. Indklagede begrundede afskedigelsen med samarbejdsvanskeligheder og klagers manglende produktivitet. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke havde påvist omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling eller chikane pga. hans etniske eller nationale oprindelse.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100272-12

En mand klagede over, at et fitnesscenter have et særtilbud til kvinder om at kunne træne i et begrænset tidsrum for 149 kr. om måneden. Et almindeligt medlemskab kostede 239 kr. Indklagede havde ikke begrundet, hvilke legitime hensyn der begrundede det omhandlede medlemskab kun for kvinder. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at indklagede havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100169-12

En homoseksuel læge klagede over, at han havde fået afslag på sin ansøgning til en stilling som læge i hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Uddannelsen var en forudsætning for, at klager kunne blive uddannet til speciallæge. Udvælgelsen skete ud fra en fastsat ansættelsesprocedure, som blev foretaget et ansættelsesudvalg. Klager mente, at afslaget var begrundet i hans seksuelle orientering. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ikke var skabt en formodning for, at der var blevet lagt vægt på klagers seksuelle orientering ved udvælgelse. Nævnet lagde vægt på, at det ikke var tilstrækkeligt til at påvise faktiske omstændigheder, at indklagede under ansættelsesproceduren havde eller fik kendskab til det forhold, at klager er homoseksuel. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100157-12

En kvindelig ergoterapeut klagede over, at hun blev afskediget fra sin stilling i en kommune, mens hun var på barselsorlov. Afskedigelsen var en del af en større personale reduktion på 12-15 stillinger. Indklagede havde lagt vægt på faglige, personlige og sociale kompetencer ved udvælgelsen. Kommunen havde inden afskedigelsen uden held forsøgt at omplacere klager og undersøgt muligheden for at kunne arbejde på nedsat tid og deltage i efteruddannelse. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at der blandt de afskedigede ergoterapeuter var et relativt stort antal på barselsorlov. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 240.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100156-12

En kvindelig ergoterapeut klagede over, at hun blev afskediget fra sin stilling i en kommune, mens hun var på barselsorlov. Afskedigelsen var en del af en større personale reduktion på 12-15 stillinger. Indklagede havde lagt vægt på faglige, personlige og sociale kompetencer ved udvælgelsen. Kommunen havde inden afskedigelsen uden held forsøgt at omplacere klager og undersøgt muligheden for at kunne arbejde på nedsat tid og deltage i efteruddannelse. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at der blandt de afskedigede ergoterapeuter var et relativt stort antal på barselsorlov. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 275.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100155-12

En kvindelig ergoterapeut klagede over, at hun blev afskediget fra sin stilling i en kommune, mens hun var på barselsorlov. Afskedigelsen var en del af en større personale reduktion på 12-15 stillinger. Indklagede havde lagt vægt på faglige, personlige og sociale kompetencer ved udvælgelsen. Kommunen havde inden afskedigelsen uden held forsøgt at omplacere klager og undersøgt muligheden for at kunne arbejde på nedsat tid og deltage i efteruddannelse. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at der blandt de afskedigede ergoterapeuter var et relativt stort antal på barselsorlov. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 290.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100154-12

En mand klagede over, at et diskotek havde et tilbud om, at hvis fem kvinder ankom sammen til diskoteket, ville de blandt andet få en gratis flaske champagne. Klageren havde forsøgt at gøre brug af tilbuddet sammen med fire venner, men havde fået afslag. Ligebehandlingsnævnet fandt, at diskoteket havde overtrådt ligestillingsloven, og klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100143-12

En dansk statsborger fra Burundi klagede over afskedigelsen fra jobbet som farmakonom på et apotek. I efteråret 2009 stillede apoteket et krav om, at klager skulle forbedre sine danskkundskaber. Klager protesterede imod dette og henviste til, at hun uden problemer havde udført jobbet i to år. Klager blev efterfølgende afskediget. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at der var uenighed om baggrunden og nødvendigheden af apotekets krav om forbedring af klagers danskkundskaber. På grund af uenigheden kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen, da spørgsmålet om, hvorvidt klager havde været udsat for forskelsbehandling, kun kunne afklares efter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer ved domstolene.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100138-12

En mand klagede over, at en svømmehal den 1. og 3 søndag i hver måned i et begrænset tidsrum uden for den sædvanlige åbningstid, holdt et arrangement, hvor kun kvinder havde adgang til svømmehallen. Manden gjorde gældende, at dette var et udtryk for diskrimination, idet alle mænd blev udelukket på grund af deres køn. Indklagede gjorde gældende, at formålet blandt andet var at give et så bredt tilbud til kommunens borgere som muligt og at der var et behov for sådan et arrangement, særlig af hensyn til at nogle kvinder af forskellige grunde ikke har lyst til at vise sig i badetøj, når der er mænd tilstede. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ordningen ikke var i strid med ligestillingsloven, idet den var omfattet af reglerne i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100127-12

En kvindelig lærer klagede over, at hun blev forflyttet til en anden skole i kommunen under hendes barselsorlov. Skolen begrundede forflyttelsen i nedskæringer og i nedgang i elevtallet. Forflyttelsen var et led i en større forflyttelsesrunde i kommunen. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at klagers tjenestested var skoler i hele kommunen, og at klager selv havde udtrykt ønske om, at undervise i fagene dansk, engelsk og historie på overbygningen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven ved at forflytte klager. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100122-12 og J.nr. 7100123-12

To mænd klagede over, at en svømmehal iværksatte en ordning som bestod i, at svømmehallen en gang om ugen holdt åbent i to timer kun for kvinder. I samme tidsrum var kun kvindeligt personale tilladt adgang i svømmehallen. Mændene gjorde gældende, at dette var et udtryk for diskrimination, idet alle mænd blev udelukket på grund af deres køn. Indklagede gjorde gældende, at formålet blandt andet var at gavne flest mulige borgere med sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ordningen ikke var i strid med ligestillingsloven, idet den var omfattet af reglerne i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling.

Læs afgørelse 7100122-12 og afgørelse 7100123-12

 

Møde den 6. juni 2012 om alder, køn og handicap

J.nr. 7100470-12

Sagen er en genoptagelse af j.nr. 2500064-11, som nævnet tidligere ikke kunne behandle, idet spørgsmålet om, hvorvidt klager var handicappet i lovens forstand, verserede ved domstolene.

En kvindelig SOSU-assistent ansat i fleksjob klagede over, at hun blev afskediget fra sin stilling i en kommune. Klager arbejdede i fleksjob på grund af nedsat syn og indskrænkning af synsfeltet efter betændelse i synsnerven og nethinden. Byretten anerkendte, at klager havde et handicap, og klager anmodede derfor Ligebehandlingsnævnet om at genoptage sagen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Nævnet lagde vægt på, at afskedigelsen var en følge af, at klagers arbejdsplads i form af et bestemt dagcenter skulle lukke. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100248-12

En 46 årig mand klagede over, at han ikke blev indkaldt til samtale og ikke fik et job i en forlystelsespark. Det fremgik af jobannoncen, at indklagede søgte en medarbejder mellem 18 og 67 år, men gennem et link til forlystelsesparkens hjemmeside fremgik det, at indklagede søgte en medarbejder mellem 16 og 17 år. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at indklagede af økonomiske årsager søgte en medarbejder i alderen 16-17 år, uanset at der i jobannoncen stod 18-67 år. Nævnet lagde endvidere vægt på, at ansættelsen efter det oplyste var omfattet af en overenskomst, som indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagen er foranlediget af en tidligere sag (j.nr. 2500173-10), hvor nævnet traf afgørelse om, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at den 46-årige mand ikke kom til ansættelsessamtale.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100218-12

En kommune stillede krav om, at det som udgangspunkt var moderen til barnet, der skulle registreres som den søgende forælder i forbindelse med brugen af kommunens digitale pladsanvisningssystem. Ligebehandlingsnævnet fandt, at denne praksis var direkte forskelsbehandling på grund af køn. Klager fik derfor medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100217-12 

En arkitekt i en kommune mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af alder i forbindelse med, at hun blev afskediget og i forbindelse med, at hun ikke kunne blive fritstillet i opsigelsesperioden eller få godtgørelse efter funktionærloven. Ligebehandlingsnævnet havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt klager havde ret til godtgørelse efter funktionærloven. I forhold til afskedigelsen fandt nævnet, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet forskelsbehandlet ulovligt på grund af alder. Nævnet lagde vægt på, at indklagede havde oplyst, at klagers langvarige anciennitet og alder var indgået i beslutningen som positive hensyn, og at klagers to jævnaldrende kolleger ikke var blevet afskediget. Klageren fik derfor ikke medhold i denne del af klagen. Nævnet gav heller ikke klager medhold i, at klagers alder var årsag til, at hun ikke kunne blive fritstillet i opsigelsesperioden. Nævnet lagde vægt på, at indklagede havde oplyst, at de som udgangspunkt ikke fritstiller medarbejdere, der afskediges på grund af arbejdsmangel.  

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100202-12

Klagen drejede sig og forskelsbehandling på grund af alder og køn. En 36-årig kvinde fik afslag på en ansøgning til en stilling som klinikassistentelev hos en tandlæge. Arbejdsgiveren foretrak en yngre ansøger, fordi tandlægen i så fald ville kunne få tilskud på 50.000 kr. til uddannelsesaftalen. Afslaget var også begrundet i, at tandlægen var bekymret for, om ansøgeren med to børn kunne overskue arbejdstiderne i klinikken. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der hverken var sket forskelsbehandling efter ligebehandlingsloven eller efter forskelsbehandlingsloven. Klageren fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100196-12

En 61-årig børnesagkyndig rådgiver blev opsagt fra sin stilling pga. manglende bevillinger. Han mente, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede begrundede afskedigelsen med at finanslovsbevillingen i 2010 ikke var tilstrækkelig til at dække de forventede udgifter til løn og drift. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at det var de to ældste i den børnesagkyndige gruppe i X by, der blev opsagt. Nævnet lagde derudover vægt på, at indklagede ikke konkret havde forholdt sig til, hvordan klager blev vurderet i forhold til kriterierne for afskedigelse eller i forhold til de øvrige ansatte. Indklagede var heller ikke fremkommet med en individuel begrundelse for, hvorfor klager var den, der bedst kunne undværes. Indklagede havde derfor ikke godtgjort, at klagers alder ikke havde været medvirkende årsag til afskedigelsen. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 330.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100162-12

En 62-årig kvinde klagede over, at hun i forbindelse med en større afskedigelsesrunde blev afskediget fra sin stilling som social- og sundhedsassistent på et hospital på grund af hendes alder. Hospitalet afskedigede i alt ti medarbejdere. Ligebehandlingsnævnet lagde i afgørelsen vægt på, at indklagede i begrundelsen for indstillingen til afskedigelse, henviste til "udfordringer set i forhold til aldersspredning og fagprofession". Nævnet fandt, at uanset at indklagede havde vurderet klager i forhold til en række saglige kriterier i forbindelse med afskedigelsen, legitimerede dette ikke, at klagers alder var indgået i beslutningsgrundlaget. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 225.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100140-12

En 63 årig mand klagede over, at han var blevet afskediget fra sin stilling som projektleder på grund af alder. Indklagede havde begrundet afskedigelsen med, at der ikke kunne findes nye opgaver til klageren pga. de vanskelige markedsvilkår i byggebranchen. Indklagede afskedigede i 2010 tre medarbejdere, herunder klager. Disse tre var de ældste medarbejdere i en gruppe på syv projektledere, og de afskedigede var væsentligt ældre end de tilbageværende. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at der efter oplysningerne fortsat var projekter og arbejdsopgaver i virksomheden, som krævede projektledere, idet man kun afskedigede tre af de syv projektledere. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at der ikke var blevet lagt vægt på klagerens alder ved valget af, hvem der skulle afskediges. Klager fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 430.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100133-12

En kvinde blev afskediget fra sin stilling som driftsleder/fodermester, mens hun var på barselsorlov. Indklagede begrundede afskedigelsen med, at klagers stilling blev nedlagt. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at indklagede umiddelbart forud for klagers barselsorlov, under orloven og efter orloven det meste af tiden havde haft tre aktive ansatte. Nævnet har yderligere lagt vægt på, at indklagede, på tidspunktet for klagers opsigelse, ansatte en ny fodermester og umiddelbart efter en ny medhjælper, og at indklagede ikke fandt anledning til at tilbyde klager disse stillinger, selv om de var ledige, og hun var kvalificeret til dem. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager ikke var helt eller delvist begrundet i den afholdte barselsorlov. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 295.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Læs hele afgørelsen
 

Møde den 1. juni 2012 om køn, alder, handicap, seksuel orientering og national oprindelse

J.nr. 7100301-12

Ligebehandlingsnævnet havde ikke kompetence til, at behandle en klage over påstået forskelsbehandling på grund af køn, som følge af manglende kønsmainstreaming af forældreansvarsloven i det lovforberedende arbejde i 2005-2007. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til, at behandle klager over ligestillingslovens § 4, hvorefter alle offentlige myndigheder har pligt til inden for deres område, at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Sagen blev derfor afvist.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100253-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med ophør af ansættelse og overgang til efterløn. Det fremgik ikke af klagers opsigelse til indklagede, at klager blev tvunget til at opsige sit arbejde. Der var derfor ikke grundlag for at betvivle indklagede oplysning om, at klager selv har opsagt sin stilling. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100243-12

En norsk mand, der havde fået afslag på sine ansøgninger til to stillinger som ABA træner på en skole for autister, mente, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin nationale oprindelse. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af national oprindelse i forbindelse med den første ansøgning. Klager blev efterfølgende indkaldt til samtale vedrørende den anden stilling. En del af årsagen til fravalget af klager var her, at man vurderede, at børnene ikke i tilstrækkelig grad ville kunne forstå klagers danske sprog. Nævnet fandt, at henvisningen til klagers sprog, gav en formodning for indirekte forskelsbehandling. Nævnet fandt dog ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at der var en ansøger til stillingen, som var bedre egnet end klager. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100193-12

Klager blev opsagt fra sit job som tandlæge i en periode, hvor hun modtog barseldagpenge. Nævnet fandt ikke, at det forhold, at klager fik dagpenge under sin orlov og dermed kunne opsiges uden løn, stred mod ligelønslovens bestemmelser eller EU-retlige regler. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100192-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, manglende genansættelse af en højskolelærer, der var blevet afskediget under graviditet. Afskedigelsen blev begrundet med, at indklagede fandt sig nødsaget til at indstille driften af højskolen på grund af økonomiske problemer. Højskolen genoptog dog driften efterfølgende, uden at klager blev genansat. Nævnet lagde til grund, at indklagede ikke nærmere havde redegjort for, hvorfor klager ikke blev genansat og derfor ikke havde godtgjort, at klagers barselsorlov ikke helt eller delvist havde været medvirkende årsag til beslutningen om ikke at genansætte hende. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100190-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en ordrekoordinator/indkøbsassistent blev afskediget, mens hun var på barselsorlov. Parterne i sagen var ikke enige om, i hvilket omfang klagers arbejdsopgaver blev overtaget af en anden medarbejder, således at arbejdsopgaverne fortsat var til stede i virksomheden. Parterne var heller ikke enige om, hvorvidt klager ville kunne have tilegnet sig de fornødne faglige og/eller tekniske kompetencer til at varetage andre opgaver i virksomheden. Nævnet afviste sagen fordi den krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100175-12

Klager, der var i fleksjob på grund af en skulderskade, søgte et arbejde på en anden alarmcentral, end den han allerede arbejdede på. Nævnet fandt, at indklagede ved at foretrække fuldtidsansatte havde udsat klager for indirekte forskelsbehandling, idet klagers reelle arbejdstid i fleksjobbet udgjorde i gennemsnit 18 timer om ugen. Nævnet fandt ikke, at indklagede, havde dokumenteret, at et krav om, at klager skulle være fuldtidsansat for at kunne varetage stillingen, var objektivt begrundet i et sagligt formål. Klager fik derfor medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af handicap. Klager fik ikke medhold i sin klager over forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet lagde her vægt på, at det forhold, at klager var den ældste ansøger, ikke i sig selv var nok til at påvise faktiske omstændigheder. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100170-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at en 61-årig mand blev afskediget fra sin stilling som specialkonsulent i et ministerium. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet lagde vægt på, at indklagede som følge af den bevillingsmæssige situation skulle afskedige et større antal medarbejdere. Indklagede opstillede en række saglige og objektive kriterier til brug for udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges. Alder indgik ikke som kriterium. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100168-12

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under barselsorlov. Klagen omhandlede også spørgsmål om manglende ligeløn samt udbetaling af bonus under afholdelse af barselsorlov. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at klagers barselsorlov ikke havde været medvirkende årsag til afskedigelsen af klager.  Indklagede havde ikke godtgjort, at det var nødvendigt at opsige netop klager. Klager fik derfor medhold i denne del af klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 650.000 kr. Nævnet fandt derimod ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun ikke blev behandlet lige for så vidt angik udbetaling af bonus under afholdelsen af barselsorloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100120-12

Klager blev opsagt fra sin stilling som regnskabschef under sin graviditet, da indklagedes regnskabsfunktion blev overtaget af moderselskabet. Det påhvilede indklagede at godtgøre, at opsigelsen ikke var begrundet i graviditeten. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at der var tale om koncernforbundne selskaber med samme ledelse, som disponerede med fælles mål for øje. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet og barselsorlov. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 370.000 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 17.10.2014