Nyhedsbrev november 2013

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 28 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 2. oktober om etnisk oprindelse, køn, alder og handicap

J. nr. 7100036-13

En mand af anden etnisk herkomst end dansk fik afslag på at købe en mobiltelefon, fordi han opholdt sig i Danmark på en tidsbegrænset opholdstilladelse. Nævnet antog, at afslaget var begrundet i karakteren af opholdstilladelse, og ikke i klagers etniske baggrund.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen, og klagen blev afvist.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100007-13

En russisk kvinde blev anholdt, fordi hun var mistænkt for butikstyveri. Det viste sig dog, at klager ikke var den rette mistænkte, men blot passede på signalementet, der blandt andet beskrev den formodede butikstyvs østeuropæiske herkomst. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet anholdt på grund af sin etniske herkomst, men blot at hun var blevet forvekslet med gerningsmanden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100008-13

En russisk kvinde blev anholdt, fordi hun var mistænkt for butikstyveri. Det viste sig dog, at klager ikke var den rette mistænkte, men blot passede på signalementet, der blandt andet beskrev den formodede butikstyvs østeuropæiske herkomst. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet anholdt på grund af sin etniske herkomst, men blot at hun var blevet forvekslet med gerningsmanden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100231-13

En israelsk forfatter kontaktede en bogcafé med henblik på at lave en event i caféens bogklub samt at få udstillet sine bøger i butikkens vindue. Klager blev aldrig kontaktet af bogcaféens ejer, ligesom hans bøger ikke blev udstillet i butikkens vindue. Klager mente, at dette skyldtes hans israelske oprindelse. Indklagede gjorde gældende, at der aldrig havde været løfter om at udstille klagers bøger eller at afholde en event, og at butikken tidligere havde promoveret bøger af israelske forfattere. Nævnet fandt, at der ikke var nogle faktiske omstændigheder i sagen, der tydede på, at klager skulle have været udsat for forskelsbehandling, fordi han var af israelsk oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100078-13

En 15-årig dreng fik afslag på ansættelse i et fritidsjob i en chokoladebutik, fordi indklagede ønskede at ansætte en pige. Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 12.500 kroner. Der blev ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse taget hensyn til arbejdets begrænsede omfang.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100659-12

En 28-årig kvinde fik afslag på en ansøgning om et job som juleassistance i en butik, med henvisning til at indklagede ikke søgte flere medarbejdere i klagers aldersgruppe. Indklagede oplyste, at der på tidspunktet for klagers ansøgning ikke var flere ledige stillinger til medarbejdere over 18 år. De to medarbejdere, der blev ansat omkring tidspunktet for klagers ansøgning, var begge under 18 år. Indklagede måtte gerne foretrække at ansætte folk under 18 år, selvom det ikke fremgik af stillingsopslaget.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100188-13

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at et supermarked søgte en kassemedarbejder under 18 år. En virksomhed kan lovligt søge efter og ansætte ungarbejdere under 18 år, hvis stillingen er omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100121-13

En kvinde i fleksjob klagede over for lav løn efter at være overgået til fleksjob, den ansættelsesretlige status og afskedigelsen af hende.

Nævnet fandt, at efter som klager først klagede efter at have været ansat til den "for lave" løn efter otte år, havde klager ved passivitet mistet retten til at få dette synspunkt prøvet. Nævnet fandt ikke i øvrigt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at det forhold, at hun ikke fik status som konsulent var udtryk for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold i nogle af klagerne.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 9. oktober om etnisk oprindelse, køn og alder

J. nr. 7100594-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100595-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100596-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100597-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100598-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100631-12

Et ministerium måtte som følge af besparelser afskedige 51 medarbejdere. Klager, der var ansat som fuldmægtig, gjorde indsigelse over, at gennemsnitsalderen på de afskedigede lå en del over gennemsnitsalderen for alle medarbejdere. Samtidig havde klager en formodning om indirekte forskelsbehandling, da de dyreste medarbejdere også var de ældste. Indklagede gjorde gældende, at udvælgelsesprocessen for hvilke medarbejdere, der skulle afskediges, indeholdt en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer. På denne baggrund fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100553-12

En pilot blev afskediget i forbindelse med en sparerunde og senere genansat. I forbindelse med genansættelsen blev stillinger tilbudt til tre piloter med højere senioritet. Disse stillinger var bedre betalt, end den klager fik tilbudt. Indklagede gjorde gældende, at det er almen praksis for pilotansatte, at der ses på piloters rekrutteringsår og senioritet. Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at aldersgrænser i overenskomster er tilladt, såfremt det er begrundet i et objektivt legitimt formål. Nævnet fandt, at dette ikke var tilfældet i sagen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100643-12

En 58-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal. Aldersfordelingen blandt de opsagte dagplejere i hele kommunen var jævnt fordelt på de forskellige aldersgrupper. Indstilling til afskedigelsen skete på baggrund af nogle nærmere aftalte kriterier, og det var efter det oplyste de samme personer, der indstillede dagplejere til afskedigelse i hele kommunen. Nævnet fandt på den baggrund, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100230-13

En mand af israelsk oprindelse blev bortvist fra en campingplads efter en kontrovers, der opstod fordi klagers børn legede på minigolfbanen i stedet for på legepladsen. Klager mente, at han var blevet bortvist og chikaneret på grund af sin etniske oprindelse. Det var nævnets vurdering, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af hans israelske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100150-13

En mandlig læge havde indgået mundtlig aftale med en lægepraksis om ansættelse i en uddannelsesstilling med henblik på at blive speciallæge i almen medicin.  Der var tale om ansættelse i et fase 3 forløb, som er et forløb på 12 måneder i en almen praksis, hvor praksis er arbejdsgiver. Ansættelsen skulle starte den 1. marts 2013. På et møde mellem klager og indklagede den 6. december 2012, meddelte klager, at hans kone var gravid med forventet termin den 8. marts 2013, og at han ønskede at afholde 14 dages fædreorlov og en uges restferie omkring fødslen samt 32 ugers forældreorlov og fem ugers ferie med start den 29. april 2013. Orloven medførte, at klager ville have mere end ti procents fravær, hvilket betød at ansættelsen skulle forlænges med i alt ni måneder. Ved brev af 7. december 2012 meddelte indklagede, at de ikke kunne ansætte klager alligevel, da de havde indgået aftale med en anden læge om et uddannelsesforløb, der skulle starte den 1. marts 2014. De ville derfor ikke kunne forlænge klagers uddannelsesforløb.

Nævnet fandt, at der mellem klager og indklagede var etableret et ansættelsesforhold, og at indklagedes beslutning om, at de alligevel ikke ville ansætte klager i en uddannelsesstilling, derfor måtte sidestilles med en afskedigelse. Indklagede havde begrundet deres beslutning i det forhold, at klager ville være fraværende en del af ansættelsestiden på grund af fædre- og forældreorlov, og der var derfor tale om direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik medhold i klagen og en godtgørelse på 150.000 kr.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 23. oktober om alder, handicap, køn, national oprindelse og etnisk oprindelse

J. nr. 7100705-12

En dagplejer, født i 1959, blev afskediget som følge af faldende børnetal. Indklagede afskedigede i alt 23 dagplejere, der blev valgt ud fra saglige kriterier. Efter afskedigelserne faldt gennemsnitalderen i klagers distrikt fra 49 år til 47 år, men dog stadig med en aldersspredning fra 30 år til 62 år. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100689-12

En 63-årig assistent blev afskediget sammen med 102 andre medarbejdere på grund af besparelser. Klagers assistentstilling blev ændret til en overassistentstilling, og en overassistent overtog stillingen. Der var en stor aldersspredning blandt de opsagte medarbejdere og ikke nogen overvægt af ældre medarbejdere.

Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100669-12

En lærer, der var ansat i fleksjob, blev afskediget i forbindelse med en organisationsændring på skoleområdet i den indklagede kommune. I alt blev 11 lærere afskediget, heraf tre fleksjobbere. Klager led af en paranoid psykose, og hun havde blandt andet fået nedsat sin arbejdstid til 40 %. Klager havde desuden brug for at undervise små klasser og så få årgange som muligt. Som følge af faldende børnetal havde den indklagede kommune valgt at slå klagers skole sammen med en anden skole. I den forbindelse vurderede indklagede, at klagers skånebehov ikke kunne tilgodeses på den nye skole. Klager var derfor én af dem, der bedst kunne undværes.

Nævnet fandt, at afskedigelsen af klager ikke kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Indklagede havde ikke dokumenteret, at en opfyldelse af klagers skånebehov på den nye skole ville være urimeligt byrdefuldt.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 300.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100670-12

En lærer, der var ansat i fleksjob, blev afskediget i forbindelse med en organisationsændring på skoleområdet i den indklagedes kommune. I alt blev 11 lærere afskediget, heraf tre fleksjobbere. Klager led af varige mén efter en blodprop i hjernen, og havde blandt andet fået nedsat sin arbejdstid til 50 %. Hun havde desuden behov for at arbejde med små hold. På afskedigelsestidspunktet varetog klager opgaven med specialundervisning, som foregik én til én. Efter organisationsændringen skulle specialundervisningen foregå i de enkelte klasser. Da opgaven med specialundervisning én til én faldt væk, vurderede indklagede, at de ikke længere havde opgaver, som kunne tilgodese klagers skånebehov.

Nævnet fandt, at afskedigelsen af klager ikke kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Indklagede havde ikke dokumenteret, at en opfyldelse af klagers skånebehov ville være urimeligt byrdefuldt.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 150.000 kr. Nævnet lagde ved fastsættelsen af godtgørelsen vægt på, at klager blev genansat i kommunen efter ca. et år.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100671-12

En lærer, der var ansat i fleksjob, blev afskediget i forbindelse med en organisationsændring på skoleområdet i den indklagedes kommune. I alt blev 11 lærere afskediget, heraf tre fleksjobbere. Klager led af hjerteproblemer, og havde blandt andet fået nedsat sin arbejdstid til 33 %. Som følge af faldende børnetal havde den indklagede kommune valgt at slå klagers skole sammen med en anden skole. Indklagede vurderede i den forbindelse, at klager var én af de lærere, der bedst kunne undværes, på grund af manglende fleksibilitet.

Nævnet fandt, at afskedigelsen af klager ikke kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Indklagede havde ikke dokumenteret, at en opfyldelse af klagers skånebehov ville være urimeligt byrdefuldt.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 50.000 kr.. Nævnet lagde ved fastsættelsen af godtgørelsen vægt på, at klager blev omplaceret i opsigelsesperioden.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100672-12

Klager, der var ansat som frisør, blev afskediget mens hun var på barselsorlov, med den begrundelse at indklagede frisørsalon lukkede. Indklagede åbnede kort tid efter en ny og mindre frisørsalon uden ansatte, da det stemte bedre overens med indklagedes ønske om mere tid til familien. Nævnet fandt, at det faktum, at indklagede havde åbnet en ny salon, ikke gav anledning til formodning om forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100623-12

En polsk kvinde mente, at hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn og national oprindelse fra nogle mandlige polske medarbejdere og fra sin chef. Hun blev sygemeldt på grund af dette og efterfølgende opsagt. Da en afklaring af, hvad der var blevet sagt og gjort krævede bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100092-13

En mor klagede over, at hendes søn blev udsat for forskelsbehandling i børnehaven/SFO og skolen på grund af sin race og tosprogethed. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers søn, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin race.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100207-13

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød gratis cocktails til de 100 første kvindelige gæster.

Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100194-13

Et fitnesscenter oprettede to rum, der var forbeholdt kvinder og pensionister. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed samt hensyn til tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål, og at disse ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt, som det fremgår af Rådets direktiv 2004/113.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015