Nyhedsbrev marts 2012

Ligebehandlingsnævnet har i marts måned truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 2. marts 2012 om køn 

J.nr. 7100128-12 

En gravid værkstedschef blev opsagt fra sit job hos en bilforhandler. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indklagede ikke havde dokumenteret, at han forud for afskedigelsen klart havde tilkendegivet over for klager, at hun ikke varetog stillingen som værkstedschef på tilfredsstillende måde. Der forelå således ikke dokumentation for, at klager havde fået en mundtlig eller skriftlig advarsel som følge af nogen af de forhold, der var henvist til i opsigelsen. Indklagede havde derfor ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke helt eller delvist skyldtes graviditeten. Afskedigelsen af klager var derfor i strid med ligebehandlingsloven. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 300.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100173-12 

En bar havde forskellige priser på fri bar for mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnet fandt, at dette var i strid med ligestillingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100153-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med bortvisning fra arbejde på et gartneri under graviditet. Klager havde en del fravær pga. at hendes arbejdes særlige karakter ville kunne medfører fosterskader. Klager fik ikke medhold i sagen. Indklagede havde godtgjort, at bortvisningen af klager ikke var begrundet i hendes graviditet, men i det forhold at klager ikke mødte op til en samtale om hendes fremtidige muligheder for anden ansættelse i virksomheden.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100091-12 

En gravid Personal Assistent fik ikke forlænget sin midlertidige ansættelse. Klager havde tidligere været fastansat i virksomheden, men havde sagt op og fået en midlertidig ansættelse på tre måneder. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet ikke helt eller delvist havde været medvirkende årsag til beslutningen om ikke at fastansætte klager. Nævnet havde lagt vægt på den tidsmæssige sammenhæng, indholdet af den seneste ansættelseskontrakt og karakteren af klagers arbejdsopgaver. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 325.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100195-12 

En gravid dyrlæge blev afskediget fra sit job som dyrlægeassistent i en dyreklinik. Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var godtgjort, at det var nødvendigt for indklagede at reducere i omkostningerne, herunder til løn, og at dette kun kunne ske ved at afskedige klager, der var den eneste ansatte dyrlæge i klinikken. Nævnet fandt på denne baggrund, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Afskedigelsen af klager var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100163-12

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt fra sin stilling som socialpædagog. Klager blev opsagt inden for prøvetiden, kort tid efter hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Klager var ansat på en tidsbegrænset aftale, men har oplyst, at hun efterfølgende var lovet fast ansættelse. Dette er bestridt af indklagede, som henviser til, at klageren ville være fratrådt før barsel. Afklaringen heraf forudsætter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet. Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 14. marts 2012 om handicap, alder, national oprindelse og etnisk oprindelse

J.nr. 7100146-12

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afskedigelse fra fleksjobansættelse. Klager fik derfor ikke medhold i sagen.  Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede havde udøvet forskelsbehandling på grund af handicap. Afskedigelsen  måtte under alle omstændigheder anses for saglig. Indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen var begrundet i,  at klagers væsentligste arbejdsopgaver bortfaldt, og i at indklagede ikke havde mulighed for at omplacere klager i en anden stilling.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100139-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse fra jobbet som konsulent. Klager fik ikke medhold i klagen. Klager var ikke kommet med oplysninger, der understøttede, at hans alder indgik som et element i beslutningen om at opsige ham. Han havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder. 

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100080-12 

En kvinde mente, at hun blev opsagt fra sit job som sagsbehandler i en sygedagpengeafdeling på grund af sin alder og sit handicap. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klagers skulderskade udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, idet den indebar en funktionsnedsættelse, der medførte et kompensationsbehov i form af, at klager var afhængig af en personlig assistent for at kunne klare sit arbejde. Klager havde dog ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap eller alder. Det var ikke tilstrækkeligt til at påvise faktiske omstændigheder, at klager var den ældste i sygedagpengeafdelingen, eller at hun havde et handicap. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100087-12 

Klager, der kommer fra Tyskland, mente, at et jobcenter udsatte hende for forskelsbehandling på grund af national oprindelse, da de besluttede, at hun, under deltagelse i et kommunalt aktiveringsprojekt, ikke længere skulle arbejde i køkkenet, fordi hendes danskkundskaber var for dårlige. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sin nationale oprindelse. Da formålet med opholdet var, at forbedre klagers sprogkundskaber, og da indklagede fik oplyst af aktiveringsprojektet, at der var en del sprogvanskeligheder i forbindelse med klagers arbejde i køkkenet, findes indklagede at have haft saglige grunde til at ændre aktiveringstiltagene. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100090-12 

Klager, der kommer fra Tyskland, mente ikke, at han i forbindelse med et løntilskudsjob fik den aftalte løn. Han var af den opfattelse, at dette skyldtes hans nationale oprindelse. Samtidig blev der klaget over manglende udbetaling af kontanthjælp og anden økonomisk støtte. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at der var nogen oplysninger i sagen, der understøttede klagers påstand om, at han havde fået mindre i løn end aftalt i forbindelse med løntilskudsjobbet, eller at dette i givet fald skulle skyldes hans nationale oprindelse. Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle klagen over manglende udbetaling af kontanthjælp og anden økonomisk støtte, da spørgsmålet ikke er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen  

J.nr. 7100075-12 

Klager mente, at hun blev opsagt fra sin stilling som lærer, fordi hun havde et handicappet barn. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicappede barn. Der var herved lagt vægt på, at indklagede ansatte klager, selv om de var bekendt med, at hun havde et handicappet barn, og at der derfor kunne blive tale om øget fravær på grund af dette. Der var ikke i de grunde, der er meddelt for opsigelsen, eller i indklagedes handlinger i øvrigt, holdepunkter for at antage, at klagers handicappede barn havde været hel eller delvis årsag til opsigelsen. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100105-12

Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder, idet det indklagede universitet havde en regel, hvorefter prisopgavebesvarelser kun kunne indleveres af personer, som ikke var fyldt 30 år på tidspunktet for udskrivelsen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var tale om direkte forskelsbehandling på grund af alder, idet studerende eller andre, der ikke er ansat ved det indklagede universitet, og som var over 30 år, ikke kan indlevere en prisopgavebesvarelse. Nævnet havde i denne forbindelse lagt vægt på, at besvarelse af sådanne opgaver tager sigte på at fremme muligheden for lønnet arbejde, da besvarelsen kan kvalificere et studieforløb og da formålet med prisopgaver blandt andet er at motivere til en forskerkarriere. Det indklagedes universitets regler for prisopgaver er således i strid med forskelsbehandlingsloven, og klager fik derfor medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100040-12 

En kommune havde ikke udsat en scleroseramt kvinde og hendes græske samlever for ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med udmåling af hjemmehjælp og ansættelse af samleveren som selvudpeget hjælper. Nævnet vurderede, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at kommunen havde udsat samleveren for forskelsbehandling på grund af hans etniske oprindelse. Kommunens udmåling af hjemmehjælp og andre handicapkompenserende ydelser er ikke omfattet af nævnets kompetence. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen

J.nr. 7100177-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at en kvinde der nærmer sig de 60 år fik afslag på en stilling som pædagogmedhjælper, med henvisning til at institutionen foretrak en ung ansøger. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Der var herved bl.a. lagt vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at klager skulle have manglet de kompetencer som institutionen lagde vægt på, og at indklagede ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret at de to personer der blev ansat opfyldte stillingsbeskrivelsens kriterium om at kandidaterne skulle ønske at videreuddanne sig. Klager fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 30.04.2014