Nyhedsbrev august 2012

Ligebehandlingsnævnet har i august måned truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 16. august 2012 om køn

J. nr. 7100137-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse af en callcenter medarbejder, mens han var på forældreorlov på deltid. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde vægt på, at indklagede ikke havde imødegået klagers oplysning om, at klager efter modtagelsen af en skriftlig advarsel i oktober 2010 havde opfyldt det opstillede produktionsmål. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 180.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100135-12

Afskedigelsen af en souschef på et behandlingshjem var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Klager havde genoptaget arbejdet efter barsel- og forældreorlov og havde aftalt med arbejdsgiveren, at hun kunne holde resten af forældreorloven "drypvis". Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at aftalen om, at klager kunne afholde den resterende forældreorlov "drypvis", indgik ved beslutningen om at nedlægge stillingen som souschef og afskedige klager.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100142-12

Klager blev opsagt fra sit arbejde som lærer, efter at han havde afholdt fædreorlov. Nævnet fandt ikke, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem afholdelse af fædreorloven og opsigelsen, at dette i sig selv var tilstrækketligt til, at der var påvist faktiske omstændigheder. Nævnet fandt heller ikke, at dette var tilfældet, selv hvis det lagdes til grund, at klager meddelte indklagede om sit ønske om at afholde forældreorlov i forbindelse med afholdelse af fædreorloven. Nævnet fandt således ikke, at sagens oplysninger understøtter klagers opfattelse af, at indklagede ved opsigelsen helt eller delvist havde lagt vægt på hans afholdelse af orlov. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100144-12

Klager blev opsagt fra sit job som kommunikationskonsulent under sin forældreorlov. Nævnet lagde til grund, at indklagede på grund af økonomiske vanskeligheder var nødsaget til at afskedige en person i kommunikationsafdelingen. Der var dog uenighed mellem klager og indklagede om, hvilke arbejdsopgaver henholdsvis klager og en anden medarbejder varetog, om hvor komplicerede de var, og hvilke kompetencer de krævede. Der var heller ikke enighed om, hvilke kompetencer henholdsvis klager og den anden medarbejder besad, eller i hvilket omfang grafisk arbejde var en del af afdelingens arbejde. Nævnet fandt på denne baggrund, at det var nødvendigt for at kunne afgøre sagen, at der blev foretaget en bevisførelse i form af mundtlige part- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100345-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et rejseselskab arrangerede og annoncerede en rejse til Burma kun for kvinder. Den konkrete rejse til Burma, var på grund af hensynet til privatlivets fred og blufærdigheden i forbindelse med overnatning og omklædningsforhold, kun for kvinder. Forskelsbehandling  af det ene køn kan accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål, og et legitimt mål  kan  for eksempel være hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden eller tilrettelæggelse af sportsaktiviteter.  Enhver begrænsning bør være hensigtsmæssig og nødvendig. Nævnet fandt  herefter, at det forhold, at den pågældende rejse kun var for kvinder, ikke  var  i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100209-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en fodboldklub gav kvinder gratis adgang til en superligakamp, mens mænd skulle betale.  

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100211-12

Der er klaget over, at et diskotek udsteder guldkort til kvinder, der giver fri entré til diskoteket for kortholderen og én ledsager, men ikke til mænd. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at indklagede udsteder et guldkort til kvinder og et særligt VIP-armbånd til mænd, og at der ikke er forskel på de betingelser, hvorefter et guldkort henholdsvis et VIP-armbånd bliver uddelt, eller på de fordele som de medfører.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100203-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en virksomhed havde et tilbud om, at man kunne købe et sæt damelingeri til 29,50 og et par herrebokser-shorts eller herretrusser for 0 kr. eksklusiv porto. Nævnet fandt, at klagerne ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at de var blevet udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på indklagedes oplysning om, at tilbuddet om at købe et sæt herrebokser-shorts eller herretrusser til 0 kr. eksklusiv porto, ikke var betinget af et samtidig køb af damelingeri til 29,50 kr. Nævnet lagde derudover vægt på, at prisen ikke var afhængig af køberens køn, og at både mænd og kvinde kunne gøre brug af tilbuddene. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100204-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en virksomhed havde et tilbud om et kursus med rabat for selvstændige erhvervsdrivende kvinder. Det følger af bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, der er udstedt i medfør af ligestillingsloven og ligebehandlingsloven, at det er tilladt at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed for det ene køn af op til seks måneders varighed, såfremt formålet er at fremme ligestilling eller lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse for mænd og kvinder. Nævnet fandt, at bekendtgørelsen gav indklagede mulighed for at etablere det omhandlede kursus forbeholdt kvinder. Nævnet lagde vægt på, at formålet med kurset primært var at forbedre kvinders muligheder som selvstændige erhvervsdrivende.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 22. august 2012 om køn, handicap og alder

J. nr. 7100108-12

Klagen drejede sig om, hvorvidt det er udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap, at klager som fleksjobansat kun får udbetalt tillæg, som hun har ret til efter overenskomsten, svarende til det antal timer, hun reelt arbejder. Nævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til, om klager skal have udbetalt tillæg med tilbagevirkende kraft og fremadrettet i henhold til overenskomsten og lovgivningen om fleksjob.

Det er på arbejdsmarkedet sædvanligt, at medarbejdere tildeles tillæg i forhold til deres aktuelle beskæftigelsesgrad. Den omstændighed, at klager ikke havde fået tildelt tillæg, som om hun arbejdede på fuld tid, var derfor ikke i strid med forbuddet om forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100151-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse fra arbejdet som elektriker hos indklagede. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling.  Nævnet lagde til grund, at der ved afskedigelsesrunden den 26. november 2009 blev afskediget fem ud af 14 medarbejdere i det værksted, hvor klager var ansat. Alderen for de afskedigede medarbejdere var henholdsvis 34 år, 35 år, 52 år, 61 år (klager) og 62 år. Nævnet lagde også til grund, at ud af den samlede medarbejdergruppe hos indklagede udgjorde antallet af medarbejdere mellem 47 - 62 år i alt  otte medarbejdere, hvorimod antallet af medarbejdere mellem 23 - 36 udgjorde i alt seks medarbejdere. Andelen af ældre afskedigede medarbejdere var således ikke uforholdsmæssig stor henset til alderssammensætningen af den samlede medarbejderstab. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100191-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling som centermedarbejder. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling. Nævnet fandt  således ikke, at andelen af ældre afskedigede var uforholdsmæssig stor henset til alderssammensætningen af den samlede medarbejderstat i centeret. Nævnet fandt i øvrigt ikke, at der til sagen var fremkommet oplysninger, der understøttede, at klagers alder skulle være indgået som et element i beslutningen om at opsige hende.  Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100197-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling som centermedarbejder. Klager havde  ikke  påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling. Nævnet fandt således ikke, at andelen af ældre afskedigede var uforholdsmæssig stor henset til alderssammensætningen af den samlede medarbejderstab i centeret. Nævnet fandt i øvrigt ikke, at der til sagen var fremkommet oplysninger, der understøttede, at klagers alder skulle være indgået som et element i beslutningen om at opsige hende. Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100171-12

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at en folkeskolelærer, der var gravid efter at have haft en ufrivillig abort, blev afskediget  under en afskedigelsesrunde i kommunen. Nævnet fandt, at det var godtgjort, at indklagede ikke vidste at klager var gravid, da hun blev indstillet til afskedigelse, og at det derfor er godtgjort, at graviditeten ikke helt eller delvist var årsag til afskedigelsen. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at indklagede ved beslutningen om at afskedige klager havde inddraget det forhold, at hun formentlig ville blive gravid og skulle på barselsorlov inden for en relativ kort periode.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100145-12a

Der var klaget over, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnet traf i j.nr. 7100145-12 afgørelse om, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder, ved at opkræve højere entrépriser for mænd end for kvinder. Nævnet blev efterfølgende gjort opmærksom på, at indklagede i sagen ikke var den rette.

Ligebehandlingsnævnet genoptog sagen på forvaltningsretligt grundlag, og traf afgørelse over rette indklagede. Nævnet fandt, at det var i strid med ligestillingsloven, at diskoteket havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015