Nyhedsbrev november 2012

Ligebehandlingsnævnet har i december måned truffet afgørelse i 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 15. november 2012 om handicap, alder og køn 

J. nr. 7100165-12

Klager, der er døv, søgte en stilling som chauffør hos indklagede og fik afslag, da indklagede søgte en hørende chauffør til at hente og bringe vasketøj til kommunens borgere. Nævnet lagde til grund, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet vurderede, at det forhold, at indklagede stillede generelt krav om, at chauffører skulle være hørende, var egnet til at forskelsbehandle døve ansøgere eller ansatte på grund af deres handicap. Nævnet fandt dog, at der var saglige grunde til at stille krav om, at chaufføren kan kommunikere mundtligt med borgeren. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde tilsidesat deres forpligtelse til at undersøge, om der ved hjælp af særlige foranstaltninger var mulighed for at ansætte en døv chauffør. Nævnet fandt derfor, at indklagede ikke havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven i forhold til det konkrete arbejde. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100180-12

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at klager blev afskediget fra sit arbejde som fuldmægtig i en offentlig styrelse.  Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling, da indklagede havde afskediget fem medarbejdere i aldersgruppen 53-65 år. Flertallet lagde vægt på, at andelen af ældre medarbejdere, der blev afskediget, udgjorde en forholdsmæssig stor andel af den samlede medarbejderstab. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket i forbindelse med afskedigelsen.

Indklagede havde som arbejdsgiver som udgangspunkt et frit skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes som følge af de pålagte besparelser, men indklagede havde pligt til at sikre, at der i beslutningsgrundlaget ikke indgik kriterier, der var ulovlige efter forskelsbehandlingsloven.  Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 300.000 kr. Dissens.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100212-12

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at klager blev afskediget fra sit arbejde som fuldmægtig i en offentlig styrelse.  Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling, da indklagede havde afskediget fem medarbejdere i aldersgruppen 53-65 år. Flertallet lagde vægt på, at andelen af ældre medarbejdere, der blev afskediget, udgjorde en forholdsmæssig stor andel af den samlede medarbejderstab. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket i forbindelse med afskedigelsen.

Indklagede havde som arbejdsgiver som udgangspunkt et frit skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes som følge af de pålagte besparelser, men indklagede havde pligt til at sikre, at der i beslutningsgrundlaget ikke indgik kriterier, der var ulovlige efter forskelsbehandlingsloven.  Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 300.000 kr. Dissens.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100259-12

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra ansættelsen som ernæringsassistent hos indklagede. Nævnet lagde til grund, at beslutningen om at afskedige klager blev truffet senest, mens hun var på barselsbetinget orlov. Nævnet lagde herved vægt på, at afskedigelsen blev meddelt den dag, hun vendte tilbage fra orlov. Indklagede havde ikke fremlagt dokumentation for, at klager ikke opfyldte de stillede krav til stillingen og havde derfor ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i graviditet eller barsel. Klager fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 225.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100275-12

En kvinde blev afskediget fra sin ansættelse som husassistent hos indklagede imens hun var på barsel. Afskedigelsen var alene begrundet i anvendelsen af SIFU-princippet, og det var nævnets vurdering, at indklagede ikke havde fremlagt dokumentation for, at klager var den medarbejder, der bedst kunne undværes på tidspunktet for hendes afskedigelse. Nævnet fandt således, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at netop klager var den, der bedst kunne undværes, og at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 170.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100437-12

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede havde annonceret efter en kvindelig hjælper til pasning af en multihandicappet pige. Eftersom dispensation ikke var meddelt, var annonceteksten i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold i klagen.  

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100335-12

En sygeplejerske blev opsagt, da hun oplyste indklagede om, at hun var gravid. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at opsigelsen fandt sted under klagers graviditet og i umiddelbar sammenhæng med, at klager fortalte indklagede, at hun var gravid. Nævnet fandt på den baggrund ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet hverken helt eller delvist blev tillagt betydning i forbindelse med indklagedes opsigelse af klager. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100233-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100324-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100354-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100397-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100478-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 21. november 2012 om alder og køn 

J. nr. 7100283-12

Klager der netop var fyldt 65 år, blev opsagt fra sin stilling som serviceleder. Indklagede havde i en mail til medarbejderne om ændringer i personalesituationen blandt andet henvist til, at det var nødvendigt at opsige klager, der netop var fyldt 65 år, og dermed havde mulighed for at gå på pension. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelsen. Nævnet vurderede, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 380.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100279-12

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en dagplejer blev afskediget fra sin stilling. Andelen af ældre afskedigede medarbejdere havde ikke været uforholdsmæssig stor henset til alderssammensætningen af den samlede medarbejderstab i dagplejen i det område, hvor klager arbejdede. Nævnet fandt derfor ikke, at der var oplysninger, der tydede på, at klagers alder havde haft betydning for opsigelsen. Klager fik derfor ikke medhold

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100304-12

Klager, der er født i 1962, fik afslag på ansættelse som skydeinstruktør hos indklagede. Det fremgik direkte af afslaget fra indklagede, at afslaget var begrundet i klagers tidligere straffesag og i hans alder. Klager havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Indklagede havde ikke nærmere redegjort for, hvorfor klagers alder blev nævnt i afslaget, eller hvorfor klagers alder skulle være en hindring for ansættelse i den pågældende stilling. Nævnet fandt derfor, at indklagede  ikke havde løftet bevisbyrden for, at klagers alder ikke helt eller delvist var blevet tillagt vægt i forbindelse med afslaget på stillingen. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100306-12

En gravid Beauty Consultant blev afskediget, da hun ikke ville acceptere væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, som blandt andet betød, at hun skulle flytte til Nordjylland. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at beslutningen om ændrede arbejdsvilkår var truffet, før man blev bekendt med, at klager var gravid, og at klagers graviditet ikke havde nogen indflydelse hverken på beslutningen om at varsle væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene eller på beslutningen om at afskedige klager. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100495-12

En gravid kvinde blev afskediget fra sin stilling som Senior Accountant hos den indklagede virksomhed. Det fremgik af de fremlagte e-mails, at indklagede var stærkt utilfreds med klagers arbejde, og at der, forud for klagers oplysning om hendes graviditet var drøftelser om at opsige klager samt instruks fra direktøren om at afslutte ansættelsesforholdet hurtigst muligt. Indklagede havde herefter bevist, at klagers graviditet ikke havde haft betydning for opsigelsen af hende. Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100386-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer til indklagedes bestyrelse.  I indklagedes bestyrelse er der i lighed med en række andre bestyrelser underrepræsentation af kvinder. Indklagede havde fastsat en målsætning om, at senest i 2015 burde mindst 40 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være kvinder. Dette var ikke en fast og ufravigelig kvote, og det var først og fremmest afgørende, at medlemmet havde de fornødne kompetencer. Det er et legitimt mål at fremme ligestilling indenfor områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Indklagede havde således ikke handlet i strid med ligestillingsloven. 

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100394-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i forbindelse med indklagedes håndtering af klager over chikane. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af kønsidentitet. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var noget, der tydede på, at klagers kønsidentitet var blevet tillagt betydning i forbindelse med indklagedes sagsbehandling af klagers henvendelser om påstået chikane. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100557-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek krævede højere éntrepris og højere pris for drikkevarer af klager, fordi han ikke var iklædt pigetøj.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100440-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100328-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlemskabs- og entrépriser for mænd og kvinder. 

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 28. november 2012 om handicap og køn 

J. nr. 7100465-12, 7100655-12, 7100656-12 og 7100657-12

En ordblind pige blev ikke optaget på bacheloruddannelsen i lægevidenskab på fire universiteter. Nævnet vurderede at anvendelsen af karaktergennemsnit som adgangskrav til uddannelsen var et neutralt kriterium med henblik på optagelse til studiet, men at det i forhold til eksempelvis handicappede kunne være udtryk for ulovlig indirekte forskelsbehandling. Universiteterne kan dog dispensere fra kriteriet, hvis der forelægger særlige forhold, som eksempelvis handicap. Nævnet fandt, at anvendelse af karaktergennemsnit som kriterium var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at dispensationsadgangen sikrer, at midlerne til at opnå et sagligt formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Nævnet fandt herefter ikke, at der forelå ulovlig forskelsbehandling, hvorfor klagen ikke blev taget til følge. 

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100267-12

En 58-årig mand blev afskediget fra sit fleksjob som serviceassistent. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han blev afskediget fra sin stilling på grund af alder. Det forhold, at klager var 58 år på afskedigelsestidspunktet, og at den medarbejder, der blev ansat i den nye stilling som ejendomsfunktionær, var omkring 40 år, var således ikke i sig selv nok til at påvise faktiske omstændigheder. Der var derudover ikke fremlagt eller beskrevet forhold, som gav anledning til at formode, at indklagede havde inddraget klagers alder ved beslutningen om at opsige ham. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandlet den del af klagen, der vedrørte påstået forskelsbehandling på grund af handicap, da en afgørelse af dette spørgsmål krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100310-12

Klager blev opsagt fra sin stilling som servicemedarbejder på grund af sygefravær. Klager havde forud for opsigelsen været sygemeldt på grund af stress. Nævnet fandt ikke, at der på tidspunktet for klagers opsigelse var dokumenteret en funktionsnedsættelse af en sådan varighed og omfang, at det kunne betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Eftersom sygdom ikke er omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse mod forskelsbehandling, fandt nævnet ikke, at klager havde handlet i strid med loven, da de opsagde klager. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100246-12

En gravid kvinde blev afskediget fra sin stilling som psykolog i en kommunal familierådgivning. Det var klagers fravær, der begrundede afskedigelsen, og det kunne ikke afvises, at fraværet, i hvert fald delvist, skyldtes graviditetsbetinget sygdom. Da indklagede ikke omgjorde beslutningen om afskedigelse efter at være blevet bekendt med klagers graviditet, og da denne graviditet var årsag til fraværet i en efterfølgende del af opsigelsesperioden, havde indklagede handlet i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 390.000 kr. svarende til cirka ni måneders løn. Dissens.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100327-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100471-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek afviste at lukke mænd ind. Klager fik derfor medhold og blev derfor tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 30.04.2014