Nyhedsbrev oktober 2012

Ligebehandlingsnævnet har i oktober måned truffet afgørelse i 37 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 10. oktober 2012 om handicap, national oprindelse, køn, alder og seksuel orientering

J. nr. 7100199-12

En gravid kvinde blev opsagt fra sin stilling som salgschef. To af nævnets medlemmer fandt, at klager og indklagede på flere punkter, var uenige om det forløb der førte til afskedigelsen. De fandt det derfor nødvendigt for at kunne afgøre, om afskedigelsen af klager var i strid med ligebehandlingsloven, at der blev foretaget bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer for at få belyst de faktiske forhold. Et medlem fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at der forud for afskedigelsen forelå samarbejdsvanskeligheder af en sådan karakter der kunne begrunde afskedigelsen. Efter flertallets bestemmelse kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100400-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse som følge af, at klager som forfatter til fremmedsproget litteratur ikke kan modtage biblioteksafgift for sine bøger. Nævnet fandt, at en forfatters mulighed for at få støtte i form af afgift for de af hans bøger, der er tilgængelige på offentlige biblioteker, er omfattet af forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde. Ligebehandlingsnævnet fandt, at et krav om, at en forfatter skal skrive på dansk for at kunne modtage biblioteksafgift, kunne udgøre indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, fordi et sådant krav kunne havde den virkning, at personer med en anden etnisk oprindelse end dansk stilles ringere end etniske danskere, fordi de som følge af deres etniske oprindelse i højere grad vil have et andet modersmål end dansk, og derfor vil have sværere ved at skrive deres værker på dansk. Nævnet fandt dog, at kravet var objektivt begrundet, da formålet med at støtte dansksprogede bøger er at understøtte og beskytte dansk kultur. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100214-12

En pakkerimedarbejder blev opsagt fra sin stilling under sin graviditet. Eftersom klager blev opsagt, mens hun var gravid, påhviler det indklagede at godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at indklagede ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret, hvorfor man valgte at opsige klager og ikke en af de øvrige medarbejdere. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 130.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100333-12

En kontorfunktionær blev under barsel afskediget fra sin stilling hos en offentlig myndighed. Nævnet fandt, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers barsel. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en stor afskedigelsesrunde hos indklagede, og at indklagede havde opstillet en række saglige kriterier, som hver enkelt medarbejder blev vurderet i forhold til. Nævnet lagde derudover vægt på, at klager inden hun blev gravid, havde et meget højt sygefravær. Dette fravær havde givet anledning til påtale fra indklagede, som havde meddelt klager, at fraværet var uacceptabelt henset til opgavevaretagelsen i kontoret. Nævnet fandt således, at der henset til påtalen, ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var én af de medarbejdere, der bedst kunne undværes. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100273-12

En gravid frisør blev afskediget fra sin stilling i en frisørsalon. Indklagede havde begrundet afskedigelsen med klagers fravær. Klager havde på opsigelsestidspunktet været ansat i cirka 5 måneder, og hun havde i perioden et meget betydeligt sygefravær. Nævnet lagde efter de fremlagte oplysninger til grund, at langt størstedelen af klagers samlede fravær skyldtes ikke-graviditetsbetinget sygdom. Nævnet fandt herefter, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i klagers graviditet. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100232-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med bortvisning fra arbejdet under afholdelse af barselsorlov. Indklagede gjorde gældende, at klagers brug af benzinkortet havde haft en sådan karakter, at indklagede var berettiget til at bortvise klager. Klager var dog af den opfattelse, at brugen af kortet ikke berettigede til den skete bortvisning. Nævnet vurderede, at det var nødvendigt for at kunne afgøre, om ophøret af klagers ansættelsesforhold var i strid med ligebehandlingsloven, at der blev foretaget bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foretages af Ligebehandlingsnævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100443-12

En vandpibecafé havde handlet i strid med ligestillingsloven, da mænd skulle betale 100 kr. for at ryge vandpibe på caféen, mens kvinder kun skulle betale 50 kr. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100514-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse fra arbejdet som faglig medarbejder. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet lagde blandt andet til grund, at andelen af ældre afskedigede medarbejdere ikke havde været uforholdsmæssig stor henset til alderssammensætningen af den samlede medarbejderstab i klagers lokalafdeling. Derudover fandt nævnet ikke, at der til sagen var fremkommet oplysninger, der understøttede, at klagers alder indgik som et element ved beslutningen om at opsige klager. Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100411-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i forbindelse med jobansøgning. Indklagede erkendte, at man under telefonsamtalen brugte udtrykket "sådan en" og i den forbindelse på en klodset måde henviste til en tidligere medarbejder med samme seksuelle orientering som klager. Indklagede havde herefter ikke bevist, at klagers seksuelle orientering ikke blev tillagt betydning under behandlingen af hendes jobansøgning. Indklagede havde derfor handlet i strid med loven, og klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100329-12

En 34-årig kvinde fik afslag på en uopfordret ansøgning som kontorelev på et sygehus, da den uddannelsesansvarlige meddelte, at aldersniveauet ville ligge længere nede. Sygehusledelsen havde beklaget det skete og opfordret klager til at søge de kontorelevstillinger, der snart ville blive opslået. Nævnet fandt at, indklagede havde krænket ligebehandlingsprincippet. Klager fik en godtgørelse på 10.000 kr. Dissens da et af nævnets medlemmer fandt, at godtgørelsen skulle fastsættes til 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

  

Møde den 18. oktober 2012 om køn og alder

J. nr. 7100215-12

En booking projektleder fik ikke forlænget sin orlov med løn med de 5 uger hendes for tidligt fødte datter var indlagt på en neonatalafdeling. Hun blev desuden opsagt få måneder efter, hun var vendt tilbage til arbejdet efter afholdelse af barsel- og forældreorlov. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at klager hverken ifølge barselloven eller ifølge indklagedes interne regler havde ret til forlængelse af perioden, hvori der blev udbetalt løn under barsel, og at der i forhold til den mandlige kollega, klager sammenlignede sig med, var tale om to forskellige situationer. Nævnet lagde også vægt på, at klager blev opsagt to måneder efter, at hun havde genoptaget arbejdet, da det lå klart, hvordan den nye organisation hos indklagede skulle se ud. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100392-12

Det forhold, at Sundhedsstyrelsen kun tilbyder gratis HPV-vaccination til piger, er ikke i strid med i ligestillingsloven. Beslutningen om at tilbyde gratis HPV-vaccination til piger er begrundet i en sundhedsfaglig vurdering af, at sygdomsbyrden af HPV-relateret kræft er langt større for kvinder end for mænd. Det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til en sådan sundhedsfaglig vurdering. Der er i øvrigt tale om forskelsbehandling i forbindelse med ydelse af sundhedspleje. Forskellen skyldes de fysiske forskelle mellem kvinder/piger og mænd/drenge, og der er derfor ikke tale om en tilsvarende situation.  

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100319-12

Det forhold, at  Sundhedsstyrelsen kun tilbyder gratis HPV-vaccination til pige, er ikke i strid med i ligestillingsloven. Beslutningen om at tilbyde gratis HPV-vaccination til piger er begrundet i en sundhedsfaglig vurdering af, at sygdomsbyrden af HPV-relateret kræft er langt større for kvinder end for mænd. Det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til en sådan sundhedsfaglig vurdering. Der  er i øvrigt tale om forskelsbehandling i forbindelse med ydelse af sundhedspleje. Forskellen skyldes de fysiske forskelle mellem kvinder/piger og mænd/drenge, og der er derfor ikke tale om en tilsvarende situation.  

Læs hele afgørelsen 

J. nr.  7100216-12

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte efter en "nyuddannet økonom". Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kriterierne "nyuddannet økonom" og "relevant studiearbejde" skabte en formodning for, at annoncen henvendte sig til yngre ansøgere, og at det forringede en ansøgers chancer for ansættelse, hvis ansøger var en person, der som klager var over 50 år. Annonceteksten var derfor udtryk for forskelsbehandling og klager fik medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100292-12

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag blandt andet skrev, at de ønskede en person med et par års erfaring, eller som var nyuddannet. Nævnet vurderede, at kriterierne "nyuddannet" i kombination med "et par års erfaring" skabte en formodning for, at indklagede forventede yngre ansøgere, og at det forringede en ansøgers chancer for ansættelse, hvis ansøger var en person, der som klager var over 50 år. Annonceteksten var derfor udtryk for forskelsbehandling og klager fik medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100382-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et bilfirma på deres hjemmeside reklamerede med gratis skobokse til kvinder. Nævnet fandt, at indklagede havde handlet i strid med ligestillingsloven, ved kun at tilbyde kvinder en gratis skoboks på deres hjemmeside.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100389-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et bilfirma på deres hjemmeside reklamerede med gratis skobokse til kvinder. Nævnet fandt, at indklagede havde handlet i strid med ligestillingsloven, ved kun at tilbyde kvinder en gratis skoboks på deres hjemmeside.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100421-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for gæster, der var iklædt pigetøj, og for gæster, der ikke var iklædt pigetøj. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at tilbyde en lavere entrépris for gæster, der mødte op i pigetøj. Nævnet lagde vægt på, at det overvejende er kvinder, der går i pigetøj, hvorfor der er tale om et tilbud, der i al væsentlighed er rettet mod kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100539-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at opkræve forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 24. oktober 2012 om køn og etnisk oprindelse

J. nr. 7100288-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af afslag på fastansættelse som socialpædagog under klagers fertilitetsbehandling. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder som tydede på, at det forhold, at klager var under fertilitetsbehandling, havde haft betydning for, at klager ikke blev tilbudt en af de få faste stillinger, der i perioden var i kommunen. Nævnet lagde til grund, at mødestabilitet, herunder sygefravær indgik som et blandt flere kriterier, som kommunen anvendte i det samlede skøn over, hvem de helst ville ansætte i faste stillinger. Klager havde ikke fremlagt dokumentation for, at en væsentlig del af sygefraværet i hendes sidste ansættelsesperiode skyldtes fertilitetsbehandling. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100266-12

En gravid dagplejer blev afskediget, fordi den indklagede kommune i forbindelse med skolelukninger nedlagde dagplejen i de pågældende skoledistrikter og oprettede småbørnsgrupper. Der blev oprettet to nye pædagogmedhjælperstillinger, en på deltid og en på fuldtid,  i det distrikt, hvor klager havde været ansat. Klager blev ikke tilbudt fuldtidsstillingen. Nævnet fandt, at indklagede havde sandsynliggjort, at man ved valget af, hvilken medarbejder der skulle tilbydes fuldtidsstillingen, havde lagt vægt på saglige kriterier, herunder relevant uddannelse og erfaring. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100247-12

En kvindelig salgs- og produktansvarlig blev på grund af illoyal opførsel  bortvist fra sin arbejdsplads, efter at hun var kommet tilbage på arbejdet efter barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt, at sagen ikke var egnet til behandling ved nævnet, da parterne ikke var enige om de faktuelle omstændigheder i forbindelse med bortvisningen. Nævnet fandt derfor, at det var nødvendigt for at kunne afgøre sagen, at der kunne foretages bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100291-12

En mand søgte en stilling som kirkesanger og korleder ved en kirke. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte klagers oplysning om, at kirkens organist, der var medlem af ansættelsesudvalget, og som stod som kontaktperson i stillingsopslaget, havde tilkendegivet over for klager, at han ikke kom i betragtning til stillingen, fordi menighedsrådet foretrak en kvinde som korleder. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke blev krænket. Det indgik i vurderingen, at indklagede ikke havde bestridt, at klager havde de fornødne kvalifikationer for at kunne varetage stillingen som kirkesanger, herunder fungere som korleder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100358-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med indklagedes sagsbehandling af ansøgning om førtidspension. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var noget, der tydede på, at klagers etniske oprindelse, var tillagt betydning i forbindelse med sagsbehandlingen af klagers ansøgning om førtidspension. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100330-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af national oprindelse i forbindelse med ansøgning om ansættelse som læge hos indklagede og manglende anerkendelse af udenlandsk speciallægeuddannelse. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at klager uopfordret søgte om ansættelse hos indklagede, og at han fik tilbud om ansættelse hos indklagede som reservelæge. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysning om, at det på tidspunktet for ansættelsen af klager kun var muligt at tilbyde ham ansættelse som reservelæge, idet der ikke var andre ledige stillinger. Der var i øvrigt ikke fremlagt oplysninger til sagen om, at klagers nationale oprindelse skulle være indgået i beslutningen om at tilbyde klager ansættelse som reservelæge. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100378-12

En mand gjorde gældende, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse i forbindelse med, at han ønskede at blive kunde hos den indklagede bank samt optage et lån. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans etniske oprindelse helt eller delvis var blevet tillagt vægt ved vurderingen af, om han kunne optage et lån. Nævnet lagde vægt på, at der intet sted var oplysninger, der indikerede, at indklagede ved vurderingen af låneansøgningen havde lagt vægt på andet end klagers samlede økonomiske situation. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100422-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek i en periode alene lukkede kvindelige gæster ind. Nævnet lagde til grund, at indklagede den pågældende aften lod kvinder i køen - uanset deres placering - få adgang til diskoteket før mændene. Dette var i strid med ligestillingslovens princip om ligebehandling af mænd og kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100326-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Prisen varierede afhængig af dagene, men var altid billigere for kvinder end for mænd.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 31. oktober 2012 om alder

J. nr. 7100183-12

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en kvinde på 63 år blev udpeget til forflyttelse i forbindelse med en organisationsændring. Ud over klager blev to andre medarbejdere på 59 år og 45 år udpeget til forflyttelse. Da de tre udpegede også var de tre ældste i gruppen af medarbejdere, der var beskæftiget med de opgaver, der skulle flyttes, fandt nævnet, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for forskelsbehandling. Nævnet fandt imidlertid, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, idet de tre udpegede medarbejdere også var de tre, der havde arbejdet mest med den type opgaver, der skulle flyttes.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100186-12

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en kvinde på 58 år, blev udpeget til forflyttelse i forbindelse med en organisationsændring. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for forskelsbehandling, idet der blandt de udpegede medarbejdere var en betydelig overvægt af ældre medarbejdere, og da samtlige udpegede var over 55 år. Nævnet fandt imidlertid, at indklagede i forhold til klager havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde ved denne vurdering vægt på, at klager arbejdede fuld tid med BC-opgaver, som var den type opgaver, der skulle flyttes. Anvendelsen af kriteriet om størst andel af BC-opgaver var derfor sagligt i forhold til klager, selvom hun var blandt de ældste medarbejdere.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100185-12

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at en kvinde på 59 år blev udpeget til forflyttelse i forbindelse med en organisationsændring. Udover klager blev en anden medarbejder på 60 år udpeget, og fire medarbejdere meldte sig frivilligt. Klager og den anden udpegede medarbejder var blandt de seks ældste medarbejdere, og der var derfor påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for forskelsbehandling. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde afkræftet denne formodning, idet der var andre og yngre medarbejdere, som havde en sammenlignelig eller højere andel af de opgaver, der skulle flyttes, end klager. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. Godtgørelsen blev fastsat under hensyn til at parterne i forlængelse af beslutningen om forflyttelse aftalte, at klager kunne forblive ansat indtil det tidspunkt, hvor hun havde planlagt at fratræde for at gå på efterløn.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100188-12

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at en kvinde på 61 år, blev udpeget til forflyttelse i forbindelse med en organisationsændring. Indklagede havde som kriterium for udvælgelsen brugt medarbejdernes andel af de opgaver, der skulle flyttes. Klager var en del af en gruppe på fire, som alle havde arbejdet med disse opgaver i relevant omfang. Klager var den ældste i denne gruppe, og hun var samtidig den af de fire, der havde den laveste andel af opgaverne. Nævnet fandt derfor, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for forskelsbehandling. Indklagede havde ikke i tilstrækkeligt omfang redegjort for, hvorfor klager var den af de fire, der bedst kunne undværes, henset til, at hun også var den af de fire med den laveste andel af de opgaver, der skulle flyttes. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100200-12

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at en kvinde på 61 år, blev udpeget til forflyttelse i forbindelse med en organisationsændring. Ud over klager blev yderligere fem medarbejdere udpeget til forflyttelse. Alle de udpegede var i alderen 59-64 år og var de seks ældste i gruppen af medarbejdere med den type opgaver, der skulle flyttes. Klager havde i 2004 og 2005 alene arbejdet 15 procent og 5,4 procent med denne type opgaver. Alle øvrige medarbejdere var yngre, og i hvert fald én af de yngre medarbejdere havde en væsentlig højere andel af opgaverne end klager. Derved havde klager påvist faktiske omstændigheder, der gav en formodning for forskelsbehandling. Indklagede havde oplyst, at der ud over klager kun var én anden medarbejder, det var muligt at udpege til forflyttelse, idet de øvrige medarbejdere besad kompetencer, som indklagede ønskede at beholde fremover. Indklagede havde imidlertid ikke redegjort nærmere for, hvorfor klager i forhold til denne anden medarbejder blev anset for bedre egnet til forflyttelse. Indklagede havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100223-12

En 64-årig kvinde blev tvangsmæssigt forflyttet fra by A til betalingscenteret i by B. Nævnet lagde til grund, at klager var ansat som tjenestemand, og at hendes ansættelsesforhold var reguleret af reglerne i tjenestemandslovgivningen. Klager var derfor omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist. Kravet mod indklagede var at betragte som forældet med virkning fra den 20. marts 2010. Da klager ikke inden denne dag havde taget retslige skridt til inddrivelse, måtte det eventuelle krav anses for forældet. Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100222-12

Klager blev som den ældste medarbejder opsagt fra sit arbejde på en behandlingsinstitution for psykisk syge unge. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der var en stor aldersspredning blandt de ansatte på institutionen og blandt de personer, der blev opsagt. Der var ikke nogen oplysninger i sagen, som tydede på, at klagers alder blev tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige netop klager. Nævnet lagde samtidig vægt på, at klager var sygemeldt i flere perioder efter opsigelsen, og at dette ifølge indklagede, var tillagt betydning i forbindelse med indklagedes vurdering af, hvem der skulle have deres opsigelsesvarsel forlænget. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100225-12

En 56-årig kvinde blev afskediget fra sin stilling som socialpædagog i en kommune, i forbindelse med budgetbesparelser. Fem ud af de 42 medarbejdere i en institution blev indstillet til afskedigelse, heraf tre ud af 29 socialpædagoger. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder, da flere af de socialpædagoger, der var ældre end klager, ikke blev indstillet til afskedigelse. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen  

J. nr. 7100226-12

En 58-årig kvinde blev afskediget fra sin stilling som socialpædagog i en kommune, i forbindelse med budgetbesparelser. Fem ud af de 42 medarbejdere i en institution blev indstillet til afskedigelse, heraf tre ud af 29 socialpædagoger. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder, da flere af de socialpædagoger, der var ældre end klager, ikke blev indstillet til afskedigelse. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen 

Sidst opdateret 21.01.2015