Nyhedsbrev maj 2013

Ligebehandlingsnævnet har i april truffet afgørelse i 23 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 10. april om køn, alder og handicap

J. nr. 7100500-12

En gravid tandlæge fik ændret sine ansættelsesvilkår og blev efterfølgende opsagt. Nævnet vurderede at ændringerne var så væsentlige, at de måtte sidestilles med en afskedigelse. Nævnet lagde vægt på, at klagers ugentlige arbejdstid blev reduceret fra 16 til 8 timer. Nævnet fandt, at spørgsmålet om hvorvidt indklagede havde godtgjort, at denne væsentlige ændring ikke var begrundet i klagers graviditet, skulle afklares efter en bevismæssig vurdering af mundtlige forklaringer.

En sådan bevisførelse kan ikke finde sted for nævnet, og nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100572-12

En hjælper blev afskediget, mens hun var på barsel. Nævnet fandt ikke, at indklagede kunne føre tilstrækkeligt bevis for, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i klagers graviditet samt efterfølgende afholdelse af orlov. Indklagede begrundede opsigelsen af klager med, at de borgere, som klager hidtil havde arbejdet hos, havde fået nedsat deres ugentlige timetal samt generel omstrukturering af arbejdsopgaver. Indklagede redegjorde ikke nærmere for saglige grunde til at afskedige klager frem for en anden medarbejder.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 180.000 kr., svarende til ca. ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100709-12

Klager, som havde nedsat bevægelighed og smerter i hele bevægeapparatet, blev afskediget fra sin stilling som servicemedarbejder på en campingplads. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager som følge af sit handicap ikke var egnet til i det fornødne omfang at udføre det pågældende arbejde, som blandt andet betød, at klager skulle arbejde fra en stige.,

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100009-13

En førtidspensionist klagede over en jobannonce, hvor man søgte en butiksmedhjælper til et supermarked. Klager fik efter kontakt med indklagede at vide, at jobbet kun var tilgængeligt for udviklingshæmmede førtidspensionister. Klager mente dermed, at jobannoncen diskriminerede ikke-udviklingshæmmede førtidspensionister. Nævnet fandt, at annoncen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da det projekt, som stillingen var oprettet under, var godkendt og bevilliget midler i henhold til finansloven til at fremme beskæftigelsesmulighederne for unge udviklingshæmmede. Nævnet fandt, at denne bevilling skulle ses som en hjemmel til, at der kan ske positiv særbehandling af unge udviklingshæmmede.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100499-12

En mand, der er uddannet cand.polit. (f. 1954), klagede over forskelsbehandling i forbindelse med jobansøgning samt efterfølgende afslag. Klager gjorde gældende, at han var blevet fravalgt udfra et kriterium, som han ikke kunne få oplyst fra indklagede. Indklagede gjorde gældende, at der alene lå saglige hensyn til grund for afslaget. Indklagede oplyste at man i øvrigt ansatte to ansøgere på 55 år og tre medarbejdere på henholdsvis 59, 61 og 63 år. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der talte for, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100545-12

Klager (f. 1952) søgte en stilling som hotline supporter og fik afslag. Klager gjorde gældende, at afslaget skyldtes aldersdiskrimination. Indklagede gjorde gældende, at afslaget skyldtes ansøgere med mere erfaring i callcentre og IT-support. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der talte for, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling.

Klager fik ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100653-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige entrépriser for kvinder og mænd.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100637-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en biograf havde forskellige entrépriser for kvinder og mænd.

Klager fik medhold, og fik tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100650-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek på deres Facebook-event tilbød kvinder billigere drinks.

Læs hele afgørelsen

 

Møde den 17. april om køn og etnisk oprindelse

J. nr. 7100635-12

Klagen drejede sig om en social- og sundhedsassistent, der blev gravid under uddannelse, hvilket medførte, at hun måtte sygemelde sig fra sin sidste praktikperiode. Sagen handlede om, hvorvidt klager havde ret til godtgørelse på grund af diskrimination, efter Tvistighedsnævnet havde truffet afgørelse i sagen. Det følger af forarbejderne til lov om Ligebehandlingsnævnet, at nævnet ikke var kompetent til at behandle sager, der kunne behandles i for eksempel Tvistighedsnævnet, som var nedsat i henhold til lov.

Ligebehandlingsnævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, hvorfor den blev afvist.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100608-12

En kvindelig handicaphjælper blev opsagt under sin barselsorlov. Indklagede, der var et firma, der blandt andet rekrutterede handicaphjælpere, gjorde gældende, at de ikke var arbejdsgiver for klager, og at klager ikke har været udsat for kønsdiskrimination. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ansættelseskontrakten var indgået mellem klager og indklagede, samt at indklagede betalte klagers løn. Indklagede var derfor klagers arbejdsgiver.  Nævnet lagde også vægt på at alle hjælpere, der var tilknyttet den specifikke bruger, blev opsagt i forbindelse med kommunens beslutning, om at brugeren ikke længere var berettiget til borgerstyret personlig assistance, og at klager hele tiden havde vidst, at hendes ansættelsesforhold var knyttet til brugeren. 

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100464-12

En mand af anden etnisk herkomst end dansk klagede over manglende tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning af lejelejlighed. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at klager havde påvist omstændigheder, der skulle indikere, at hans etniske oprindelse var årsagen til den manglende tilbagebetaling. Nævnet lagde derimod vægt på, at den indklagede var i økonomiske vanskeligheder, hvilket førte til, at lejelejligheden senere blev solgt på tvangsauktion.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100625-12

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100680-12

Det var i strid med ligestillingloven, at en swingerklub havde forskellige medlems- og entrépriser for mænd og kvinder.

Læs hele afgørelsen 

 

Møde den 24. april om køn, alder og etnisk oprindelse

J. nr. 7100560-12

En kvinde født i 1947 klagede over, at en forlystelsespark kun optog drenge til sin musikgarde. Nævnet fandt, at klager ikke havde en konkret retlig interesse i sagen, da hun ikke selv havde søgt om optagelse, og da hun lå uden for den aldersgruppe, der kunne optages.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100633-12 

En far klagede over, at en kommune automatisk opfattede moderen som kontaktforælder i forbindelse med pladsanvisning til barnet. Klager gjorde gældende, at han var eneforsørger og bopælsforælder. Indklagede gjorde gældende, at moderen havde stået som betaler, samt at indklagede ikke kunne vide hvilken bankkonto, en dagtilbudsplads betales fra. Nævnet fandt ikke, at der var tale om forskelsbehandling. Kommunen havde oplyst, at de indrettede sig, hvis det var forældrenes ønske. Indklagedes praksis var derudover begrundet i et sagligt administrativt hensyn.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100454-12 

En brandmand (f. 1953) blev efter mangeårig ansættelse, rokeret over på et erstatningshold, der supporterede alle brandstationerne under indklagede. Klager gjorde gældende, at indklagede havde været i gang med en reduktion af medarbejdere, og i den proces flyttet de ældste kolleger fra en fastansættelse over til et turnushold. Indklagede førte bevis for, at det ikke var korrekt, at det var de ældste medarbejdere, der blev rykket til erstatningsholdet.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100452-12 

En brandmand (f. 1957) blev efter mangeårig ansættelse, rokeret over på et erstatningshold, der supporterede alle brandstationerne under indklagede. Klager gjorde gældende, at indklagede havde været i gang med en reduktion af medarbejdere, og i den proces flyttet de ældste kolleger fra en fastansættelse over til et turnushold. Indklagede førte bevis for, at det ikke var korrekt, at det var de ældste medarbejdere, der blev rykket til erstatningsholdet.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100485-12 

En brandmand (f. 1953) blev efter mangeårig ansættelse, rokeret over på et erstatningshold, der supporterede alle brandstationerne under indklagede. Klager gjorde gældende, at indklagede havde været i gang med en reduktion af medarbejdere, og i den proces flyttet de ældste kolleger fra en fastansættelse over til et turnushold. Indklagede førte bevis for, at det ikke var korrekt, at det var de ældste medarbejdere, der blev rykket til erstatningsholdet.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100453-12 

En brandmand (f. 1953) blev efter mangeårig ansættelse, rokeret over på et erstatningshold, der supporterede alle brandstationerne under indklagede. Klager gjorde gældende, at indklagede havde været i gang med en reduktion af medarbejdere, og i den proces flyttet de ældste kolleger fra en fastansættelse over til et turnushold. Indklagede førte bevis for, at det ikke var korrekt, at det var de ældste medarbejdere, der blev rykket til erstatningsholdet.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 7100416-12

En mand af anden etnisk herkomst end dansk blev afvist på en bar. Klager mente, at årsagen var hans etniske baggrund, og gjorde gældende, at dørmanden havde ytret sig nedladende om klagers etnicitet i forbindelse med afvisningen. Indklagede gjorde gældende , at de ikke forskelsbehandler og at de både havde ansatte og gæster af anden etnisk baggrund. Ligebehandlingsnævnet fandt at spørgsmålet om, hvorvidt klager blev nægtet adgang til natklubben på grund af sin etniske oprindelse, kun kunne afklares efter bevisførelse i form af mundtlige part- og vidneforklaringer.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, men må ske ved domstolene, kunne nævnet ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100417-12

En mand af anden etnisk herkomst end dansk blev afvist på et diskotek. Ligebehandlingsnævnet fandt, at fordi klager på forespørgsel blev nægtet en begrundelse for afvisningen, gav det anledning til at formode, at indklagede havde udsat ham for forskelsbehandling. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde til grund, at indklagede i sine svar til Ligebehandlingsnævnet ikke havde bestridt, at klager blev afvist på grund af sin etnicitet. 

Klager fik derfor medhold i klagen, og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs hele afgørelsen 

J. nr. 7100413-12

En mand af anden etnisk herkomst end dansk blev afvist på en natklub. Dørmanden nægtede, at give en forklaring på afvisningen. Klager mente, at årsagen var hans etniske baggrund. Der var blandt klager og indklagede uenighed om, hvorvidt klager havde været ved natklubben, og hvorvidt klager blev nægtet adgang til natkluben. Parterne var derudover, såfremt en afvisning havde fundet sted, uenige om årsagen til afvisningen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at spørgsmålet om hvorvidt klager blev nægtet adgang til natklubben på grund af sin etniske oprindelse, kun kunne afklares efter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. 

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, men må ske ved domstolene, kunne nævnet ikke behandle sagen.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015