Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2015 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2015

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2015

Ligebehandlingsnævnet har i august truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 12. august 2015 om køn, etnisk oprindelse, alder, handicap, national oprindelse og politisk anskuelse

Frivilligt arbejde er ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven

En frivillig i Virksomhedshjemmeværnet klagede over, at han havde fået opsagt sin kontrakt på grund af sin politiske anskuelse. Nævnet fandt, at hvervet som frivillig i Virksomhedshjemmeværnet ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Frivilligt arbejde er ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven (J. nr. 2014-6810-47762)

Værkmester forflyttet på grund af samarbejdsvanskeligheder

En værkmester, der led af gigt, blev afskediget fra et statsfængsel. Han var op til afskedigelsen blev flyttet til en ny afdeling på grund af samarbejdsvanskeligheder. Han blev herefter sygemeldt på ubestemt tid på grund af stress. Nævnet fandt, at værkmesteren ikke havde dokumenteret et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet lagde vægt på, at der alene forelå en udtalelse fra egen læge, og at han, trods tilbud herom, ikke var mødt op til udredning på reumatologisk afdeling.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Værkmester forflyttet på grund af samarbejdsvanskeligheder (2014-6810-32132)

Svensk statsborger afvist på medicinstudiet

En svensk statsborger, født i 1974, fik afslag på sin kvote 2-ansøgning til medicinstudiet i Danmark. Den svenske statsborger mente, at afslaget skyldtes hans alder og hans nationale oprindelse, og at han var bedre egnet end nogle af de ansøgere, der blev optaget. Nævnet fandt, at ansøgeren ikke havde løftet bevisbyrden. Der blev lagt vægt på, at universitetet havde nogle klare objektive og faglige kriterier for kvote 2-ansøgerne.

Klager fik derfor ikke medhold.

Svensk statsborger afvist på medicinstudiet (J. nr. 2014-6811-50793)

Gravid kvinde forlod arbejdsplads, før hun startede

En kvinde mødte efter aftale med en mellemleder hos indklagede op til oplæring i en rengøringsvirksomhed. Efter nogle timers arbejde meddelt klager, at hun var gravid.  Der var uenighed om, hvorvidt hun efterfølgende blev sendt hjem af indklagede, eller om hun selv valgte at tage hjem. Der var ikke udfærdiget en ansættelseskontrakt, og der var derfor tvivl om, hvorvidt hun var blevet ansat eller selv havde afvist at tage imod tilbuddet om ansættelse. Der var derfor også tvivl om, hvorvidt klager var blevet opsagt. Det kunne ikke afvises, at kvindens graviditet havde indflydelse på virksomhedens dispositioner i forhold til klager. Disse tvivlsspørgsmål kunne kun afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Gravid kvinde forlod arbejdsplads, før hun startede (J. nr. 2014-6810-59161)

Dørmandsautorisation krævede fremvisning af straffeattest

En dansk statsborger af irakisk oprindelse ønskede at søge om en dørmandsautorisation hos indklagede. Indklagede ville ikke modtage ansøgningen, før klager kunne fremlægge en straffeattest fra Irak, hvor han havde opholdt sig i længere perioder inden for de sidste 10 år. Nævnet lagde til grund, at indklagedes praksis gjaldt for alle ansøgere uanset etnisk oprindelse, og at det ikke var sandsynliggjort, at denne praksis i højere grad ramte personer af anden etnisk oprindelse end dansk.

Klager fik derfor ikke medhold.

Dørmandsautorisation krævede fremvisning af straffeattest (J. nr. 2014-6810-04180)

Fleksjobber afskediget under omstrukturering

En konferencevært, der var ansat på et hotel i et fleksjob, blev afskediget. Hun havde på grund af følgerne efter insulinkrævende sukkersyge fået en nyretransplantation. Hotellet henviste til, at afskedigelsen var nødvendig, da hendes stilling blev nedlagt på grund af omstrukturering i forbindelse med nødvendige besparelser. Nævnet fandt det ikke sandsynliggjort, at opsigelsen skyldtes klagers handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fleksjobber afskediget under omstrukturering (J. nr. 2014-6810-24095)

Ministerium traf ikke de nødvendige foranstaltninger for synshandicappet medarbejder

Klager var grund af sit synshandicap ansat i et fleksjob som fuldmægtig i et ministerium, men blev afskediget på grund af for stort fravær efter en advarsel. Det var under ansættelsen på tale, at klager skulle have en personlig assistent, men indklagede ville ikke ansætte en assistent, så længe klagers fremmøde ikke var stabilt. Nævnet fandt, at ministeriet ikke forud for afskedigelsen havde truffet de fornødne hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe klagers funktionsbegrænsninger som følge af synshandicappet. Afskedigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 350.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Ministerium traf ikke de nødvendige foranstaltninger for synshandicappet medarbejder (J. nr. 2014-6810-31566)

Møde den 26. august 2015 om køn, alder og handicap

Socialrådgiver afskediget som følge af højt sygefravær

En 68-årig socialrådgiver blev afskediget som følge af et højt sygefravær og de driftsmæssige problemer, som sygefraværet medførte. Socialrådgiveren mente, at opsigelsen skyldtes hendes alder. Der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at socialrådgiveren, som blev ansat som 62-årig, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Socialrådgiver afskediget som følge af højt sygefravær (J. nr. 2014-6810-41666)

Lægesekretær afskediget efter 120-sygedages-reglen

En lægesekretær, der led af følger efter en hjernerystelse, blev afskediget i henhold  til 120 sygedages-reglen. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren på baggrund af de lægelige oplysninger på opsigelsestidspunktet  ikke vidste eller burde vide,  om lægesekretæren var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Lægesekretær afskediget efter 120-sygedages-reglen (J. nr. 2014-6810-31200)

Elektriker med piskesmæld kunne ikke omplaceres

En elektriker, der led af piskesmæld efter en ulykke, blev afskediget. Nævnet vurderede, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Indklagede havde i rimeligt omfang forsøgt at imødekomme klager skånebehov ved at tilbyde nedsat arbejdstid og lagerarbejde. Det indgik også i nævnets vurdering, at indklagede var en mindre virksomhed, og at der var begrænsede omplaceringsmuligheder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Elektriker med piskesmæld kunne ikke omplaceres (J. nr. 2014-6810-36099)

Afskedigelse af socialpædagoger

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en socialpædagog blev varslet om afskedigelse fra et behandlingscenter på grund af besparelser. Der blev afskediget tre socialpædagoger over 40 år, og en yngre ufaglært medarbejder blev varslet nedsat arbejdstid. Aldersfordelingen på de afskedigede sammenholdt med aldersfordelingen på samtlige socialpædagoger på behandlingscentret gav ikke formodning for aldersdiskrimination, og der var ikke i øvrigt oplysninger om, at indklagede havde lagt vægt på klagers  alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af socialpædagog I (J. nr. 2014-6810-32504)
Afskedigelse af socialpædagog II (J. nr. 2014-6810-32506)
Afskedigelse af socialpædagog III (J. nr. 2014-6810-32511) 

Mand stod som ejer på registreringsattest

En kvinde klagede over, at det kun var hendes mand, der stod som primær ejer på registreringsattesten på deres bil. Skat står for registreringen, men det er anmelderen, der bestemmer, hvem der skal stå som ejer af bilen ved registreringen. Der var derfor intet i sagen, der tydede på, at hverken Skat eller bilforhandleren havde ageret i strid med Ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand stod som ejer på registreringsattest (J. nr. 2014-6811-65279)

Annoncering på privat Instagram-profil er omfattet af loven

En butikschef i en tøjbutik postede på sin private Instagram-profil et opslag om "en sød pige og supersælger" til butikken. Dette var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven. Manden, der klagede, havde ikke søgt stillingen.

Klager fik derfor medhold, men ingen godtgørelse.

Annoncering på privat Instagram-profil er omfattet af loven (J. nr. 2015-6810-01491)

Sidst opdateret 14.10.2015