Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2015

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 9. september 2015 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

Socialrådgivers afskedigelse ikke i strid med loven

En 59-årig socialrådgiver blev afskediget i en besparelsesrunde. I alt 25 medarbejdere blev indstillet til afskedigelse. Nævnet fandt, at der ikke var en signifikant overvægt af ældre medarbejdere, der blev afskediget. Der var ikke andre oplysninger i sagen, der tydede på, at socialrådgiverens arbejdsplads havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Socialrådgivers afskedigelse ikke i strid med loven (I) (J. nr. 2014-6810-49139)

Socialrådgivers afskedigelse ikke i strid med loven (II) (J. nr. 2014-6810-49141)

Socialrådgivers afskedigelse ikke i strid med loven (III) (J. nr. 2014-6810-49142)

En bilforhandler søgte medarbejdere mellem 28 og 40 år

En bilforhandler søgte efter en medarbejder mellem 28 og 40 år. En 18-årig mand søgte stillingen og fik afslag. I stedet blev en 53-årig mand ansat. Nævnet fandt, at stillingsopslaget var i strid med forskelsbehandlingsloven, men klager fik ingen godtgørelse, da det måtte anses for utvivlsomt, at han ikke havde den relevante erfaring og branchekendskab.

Klager fik derfor medhold.

En bilforhandler søgte medarbejdere mellem 28 og 40 år (J. nr. 2015-6810-05887) 

For sen klage over afskedigelse

En produktionsoperatør klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap fire år efter, at han blev afskediget. Nævnet fandt, at produktionsoperatøren havde udvist retsfortabende passivitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

For sen klage over afskedigelse (J. nr. 2014-6810-52075)

Tilpasningsforpligtelse efter arbejdsulykke

En pædagogisk medarbejder pådrog sig en nakkeskade ved en arbejdsulykke. Medarbejderen havde herefter vanskeligt ved at passe sit arbejde. Hans arbejdstid blev nedsat to gange, og endelig blev han fuldtidssygemeldt uden løn. Medarbejderen klagede herefter til nævnet over, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Nævnet fandt, at klager havde løftet bevisbyrden for, at klagers handicap var årsagen til, at han ikke fortsat kunne udføre sit arbejde og modtage løn for det. Nævnet fandt imidlertid, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde fortsat at have klager ansat, idet klager trods nedsat timetal ikke kunne varetage sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, ligesom hverken kommunen eller klager kunne pege på hensigtsmæssige omplaceringsmuligheder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tilpasningsforpligtelse efter arbejdsulykke (J. nr. 2014-6810-62277)

Crewvagt kun for drenge

Indklagede annoncerede på en lukket Facebook-side, hvor kun medarbejdere havde adgang, efter drenge til en crewvagt og en bartender. Nævnet fandt, at opslaget var i strid med annonceringsbestemmelsen.

Ligebehandlingslovens bestemmelse om godtgørelse omfatter ikke overtrædelse af annonceringsforbuddet, så klager fik ikke en godtgørelse.

Klager fik derfor medhold og ingen godtgørelse.

Crewvagt kun for drenge (J. nr. 2015-6811-08173)

Dansk-kurder skulle vise pas for at oprette kundekort

En dansk-kurdisk kvinde blev bedt om at fremvise pas i forbindelse med, at hun ville oprette et kundekort i en TV/elektronikforretning. Kvinden mente ikke, at en person med et dansk-klingende navn ville blive bedt om at vise pas. Hun mente, at passet alene blev efterspurgt, for at hun skulle dokumentere statsborgerskab.

Butikken oplyste, at kvinden blev bedt om at fremvise pas, da de havde mistanke om identitetsmisbrug. En afklaring af dette spørgsmål kunne kun afklares ved hjælp af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Dansk-kurder skulle vise pas for at oprette kundekort (J. nr. 2014-6811-60639)

Møde den 16. september 2015 om køn, alder og handicap

Fleksjobber afskediget på grund af faldende børnetal

En pædagogmedhjælper blev afskediget fra sit fleksjob i en børnehave. Afskedigelsen skyldtes faldende børnetal. Valget faldt på pædagogmedhjælperen, da en arbejdsgruppe ud fra saglige og relevante kriterier vurderede, at hun var den, der bedst kunne undværes. Én af årsagerne til dette var, at pædagogmedhjælperen ikke var pædagogisk uddannet.

Der var i sagen ikke dokumentation for, at pædagogmedhjælperen på grund af sin sygdom havde begrænsninger, der hindrede hende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Hun havde derfor ikke dokumenteret, at hun havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af fleksjobber ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-42328)

Afskedigelse af lægesekretær var i strid med loven

En lægesekretær, der havde følger fra to piskesmældslæsioner og en hjernerystelse, blev afskediget fra sin stilling i et familieambulatorium. Nævnet fandt, at lægesekretærens helbredsmæssige problemer udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da hendes helbredsmæssige begrænsninger forhindrede hende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning var af lang varighed. 

Lægesekretærens arbejdsgiver havde ikke overholdt sin tilpasningsforpligtelse, da de ikke havde dokumenteret, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde at lade lægesekretæren arbejdsprøve fx ved at nedsætte hendes arbejdstid eller arbejdsmængde i en længere periode.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 255.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Afskedigelse af lægesekretær var i strid med loven (J. nr. 2014-6810-52079)

Nævnet kan ikke afgøre sager om godtgørelse efter funktionærloven

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af alder, fordi han ved afskedigelse ikke fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler. Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet afviste klagen, da nævnet ikke har kompetence til at afgøre dette spørgsmål. Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning.

Klagen blev derfor afvist.

Nævnet kan ikke afgøre sager om godtgørelse efter funktionærloven (J. nr. 2015-6810-28606)

Nævnet fandt ikke grundlag for at genoptage alderssag

En journalist havde bedt Ligebehandlingsnævnet genoptage en tidligere truffet afgørelse i en afskedigelsessag om alder. Ligebehandlingsnævnet kan genoptage en sag, hvis særlige grunde taler for det. Journalisten var kommet med nye oplysninger om, at en yngre person have overtaget hans stilling, men dette blev ikke dokumenteret.

Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at genoptage sagen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at genoptage alderssag (J. nr. 2015-6810-32876)

Snedker var for gammel til engangsvederlag

En snedker, som også var tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, indstillede sig selv til et engangsvederlag ved en lønforhandling. Han fik afslag med henvisning til, at han snart skulle på pension. Nævnet fandt, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.000 kr.

Snedker var for gammel til engangsvederlag (J. nr. 2015-6810-01485)

En lærer blev ikke kaldt til samtale under barsel og blev efterfølgende afskediget

En efterskolelærer blev afskediget tre måneder efter, at hendes barselsorlov var afsluttet. Afskedigelsen skyldtes faldende elevtal. Der var efter det oplyste tale om en situation opstået efter klagers tilbagevenden til arbejdet.

Nævnet fandt, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Efterskolelæreren blev ikke indkaldt til medarbejdersamtale, mens hun var på barsel, hvilket var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen og en godtgørelse på 5.000 kr.

En lærer ikke kaldt til samtale under barsel og blev efterfølgende afskediget (J. nr. 2014-6810-50489)

Afgørelse i samværssag var ikke kønsdiskriminerende

En far klagede over statsforvaltningens afgørelse i en samværssag. Der blev truffet afgørelse efter forældreansvarslovens regler. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at ændre en afgørelse, der er truffet af statsforvaltningen. Nævnet fandt i øvrigt ikke, at der i sagsbehandlingen og afgørelsen om samvær var sket forskelsbehandling på grund af køn, eller at statsforvaltningen i afvejningen af, hvad der var bedst for barnet, var lagt vægt på kriterier, der kunne anses for kønsdiskriminerende.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afgørelse i samværssag var ikke kønsdiskriminerende (J. nr. 2014-6811-50792)

Møde den 23. september 2015 (I) om køn, etnisk oprindelse, alder, handicap og religion

Klarinetlærers afskedigelse blev underkendt - principiel afgørelse

En klarinetlærer på en musikskole blev afskediget under sin graviditet. De tilmeldte elever meldte fra, da de fandt ud af, at læreren kun kunne undervise frem til sin barselsorlov. Afskedigelsen skete, fordi det ikke var muligt for skolen at finde en barselsvikar. Nævnet fandt, at risikoen for, at det ikke lykkedes at finde en vikar, burde påhvile arbejdsgiveren. Skolen havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke hang sammen med lærerens graviditet. Klager ønskede, at afskedigelsen skulle underkendes, hvilket indklagede var positivt indstillet på.

Klager fik derfor medhold, og afskedigelsen blev underkendt.

Klarinetlærers afskedigelse blev underkendt (J. nr. 2014-6810-53684)

Forskelsbehandling i forbindelse med beboerklagesager - principiel afgørelse

Et ægtepar af anden etnisk oprindelse klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at de var udsat fra chikane fra deres naboer, uden at det almennyttige boligselskab greb ind. Nogle beboere i ejendommen havde ligeledes klaget til boligselskabet over støj fra familien.

Ægteparret modtog hurtigt en advarsel fra boligselskabet, uden at selskabet havde undersøgt sagen nærmere.

Nævnet lagde til grund, at boligselskabet modtog henvendelser såvel fra ægteparret som fra andre lejere, men at selskabet valgte alene at behandle henvendelserne fra de andre lejere som klagede.

Ægteparret havde derved påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at selskabet ved sin behandling af klagernes sag havde udøvet forskelsbehandling på grund af klagernes etniske oprindelse.

Boligselskabet havde handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling ved forskelsbehandling af klager over chikane fra ægteparret og klager over støj mv. fra beboerne i ejendommen.

Klagerne fik medhold og tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr.

Forskelsbehandling i forbindelse med beboerklagesager (J. nr. 2013-6811-52011)

Jobrotationsordning afbrudt på grund af barsel

Det var i strid med ligestillingsloven, at kommunen afbrød klagers jobrotationsordning. Kommunen reducerede klagers jobrotationsordning på grund af barselsorlov. Jobrotationsordningen betød, at kvinden deltog i uddannelse med løn, og at arbejdsgiveren fik tilskud fra kommunen til ansættelse af en vikar. Jobcenteret kunne ikke godtgøre, at jobrotationsordningen ikke kunne ske hensigtsmæssigt, hvis ikke bevillingen blev opretholdt,  når klager genoptog sin uddannelse efter endt barsel.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Jobrotationsordning afbrudt på grund af barsel (J. nr. 2014-6810-26088)

Kræftsygdom var ikke et handicap

En jordemoder blev fritaget fra nattevagter, efter at hun havde fået anerkendt brystkræft som en erhvervssygdom. Klager blev afskediget i en større afskedigelsesrunde adskillige år efter anerkendelsen af sygdommen. Klager gjorde gældende, at hun blev forskelsbehandlet på grund af handicap, da hun på grund af fritagelsen fra nattevagter generelt ville får svært ved at finde arbejde. Nævnet afviste, at klager var handicappet i lovens forstand, da sygdommen ikke medførte en begrænsning i hendes muligheder for at varetage sit arbejde fuldt og effektivt på lige fod med andre arbejdstagere.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kræftsygdom var ikke et handicap (J. nr. 2014-6810-49196)

Vejleder med depression afskediget

En uddannelsesvejleder, der var ansat i fleksjob på grund af dårlig ryg, blev afskediget på grund af nedlæggelse af den arbejdsfunktion, hun varetog på opsigelsestidspunktet. Hun havde ca. 2½ år forud for opsigelsen fået stillet diagnosen multipel sklerose. Hun havde desuden været sygemeldt i en længere periode på grund af depression. Hun havde kort tid før opsigelsen genoptaget arbejdet i en anden funktion, end den hun tidligere havde varetaget. Den ændrede funktion skyldes hendes depression.

Nævnet fandt, at klager havde et handicap i form af en rygsygdom og sklerose, men at depressionen på afskedigelsestidspunktet ikke havde haft en sådan varighed, at den kunne betegnes som langvarig.  Nævnet fandt det godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i klagers handicap, men i budgetmæssige forhold.

Klager fik derfor ikke medhold.

Vejleder med depression afskediget (J. nr. 2014-6810-38523)

Café foretrak medarbejdere over 20 år

En 20-årig kvinde fik afslag på sin jobansøgning til en café med henvisning til, at caféen foretrak ældre ansøgere. Dette var i strid med loven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Café foretrak medarbejdere over 20 år (J. nr. 2015-6811-04079)

Far havde ikke adgang til sine børns tandlægejournal

En far klagede over, at han ikke kunne få adgang til sine børns tandlægejournal via tandplejens intranet. Det var ikke muligt for faderen at logge på intranettet, fordi han ikke havde samme folkeregisteradresse som sit barn, uden at ekskonen havde givet ham tilladelse dertil. Alene bopælsforælderen havde direkte adgang til intranettet. Flere kvinder end mænd er bopælsforældre, hvorfor mænd sjældnere vil kunne få adgang til disse oplysninger. Derfor var der tale om indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor medhold.

Far havde ikke adgang til sine børns tandlægejournal (J. nr. 2014-6811-65514)

Chauffør fik afslag på særopgave på grund af religiøs overbevisning

En taxachauffør klagede over indklagedes afslag på en specialopgave. Taxaselskabet antog blandt andet, at klager ikke ville give hånd til kvindelige kunder. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling, og at indklagede ikke havde godtgjort et legitimt formål med kravet om at give hånd.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 10.000 kr. 

Chauffør fik afslag på særopgave på grund af religiøs overbevisning (J. nr. 2015-6810-19566)

Møde den 23. september 2015 (II) om køn, etnisk oprindelse og alder

Kunne ikke købe telefon uden dansk ID

En spansk statsborger kunne ikke købe en ny telefon hos sit mobilselskab, fordi han ikke havde et dansk pas eller kørekort. Mobilselskabets krav om legitimation var i forhold til en køber fra et andet EU-land knyttet til dennes nationalitet og ikke til den pågældendes etniske oprindelse. Forholdet, der blev klaget over, var ikke omfattet af den etniske ligebehandlingslov.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kunne ikke købe telefon uden dansk ID (J. nr. 2014-6811-66381)

Reklamebureau henviste til alder i jobafslag

En 33-årig kvinde fik afslag på sin ansøgning til en stilling som tekstforfatter på et reklamebureau. I afslaget blev der henvist til, at man havde ansat en yngre kandidat. Nævnet lagde vægt på, at det ikke skulle ses som et fravalg af klager, men blot en konstatering af, at den bureauet havde ansat var yngre. De tre kandidater, som var udvalgt til samtale, var mellem 27 og 37 år, og altså i samme aldersgruppe som klager.

Klager fik derfor ikke medhold.

Reklamebureau henviste til alder i jobafslag (J. nr. 2015-6810-08700)

Kvinde afvist på stripklub

En kvinde klagede over, at hun blev afvist i døren til en stripklub på grund af sit køn. Hun havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, da hun ikke efter anmodning oplyste datoen for afvisningen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde afvist på stripklub (J. nr. 2015-6811-07898)

Diskotek ville ikke lukke mænd ind

Det var i strid med ligestillingsloven, at en mand blev afvist i døren til et diskotek med henvisning til sit køn.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Diskotek ville ikke lukke mænd ind (J. nr. 2015-6811-06978)

Genoptagelse af sag førte ikke til nyt resultat

Nævnet genoptog en sag, hvor en kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk blev afvist på en natklub. Kvinden fik medhold i klagen, men natklubben klagede over afgørelsen (se j. nr. 2015-6811-00163). Natklubben ønskede at tilføje til sagen, at kvinden blev afvist på grund af en negativ attitude.

Dette medførte imidlertid ikke, at nævnet ændrede afgørelsen.

Genoptagelse af sag førte ikke til nyt resultat (J. nr. 2015-6811-41546)

Tyrkisk produktionsmedarbejder afskediget

En møbelfabrik afskedigede en produktionsmedarbejder af tyrkisk oprindelse. Afskedigelsen skyldtes omstrukturering af medarbejderne, og klagers afdeling blev skåret fra fire til tre medarbejdere, hvoraf klager var den, der bedst kunne undværes. Der var ikke oplysningen i sagen, der kunne understøtte klagers påstand om, at afskedigelsen skyldtes hans tyrkiske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tyrkisk produktionsmedarbejder afskediget (J. nr. 2015-6810-10964)

Inkassobureau handlede ikke i strid med loven

En kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk klagede over et inkassobureaus behandling. Nævnet fandt, at der ikke var forhold i bureauets kontakt med kvinden, der gav anledning til formodning om etnisk forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Inkassobureau handlede ikke i strid med loven (J. nr. 2015-6811-14035)

Aldersgrænse for kunstig befrugtning er biologisk betinget

En mand i 30'erne klagede over, at det var forskelsbehandling på grund af køn, at han og hans samlever ikke kunne få gratis hjælp til kunstig befrugtning, fordi samleveren var over 40 år. Hvis han havde været over 40 år og hans samlever i 30´erne kunne de godt få gratis hjælp. Han havde derfor som ung mand ikke samme ret til at få hjælp til at blive forælder, som en ung kvinde.

Nævnet vurderede, at aldersgrænserne på området er biologisk betinget, og derfor ikke er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Aldersgrænse for kunstig befrugtning er biologisk betinget (J. nr. 2015-6811-21572)

Sidst opdateret 10.11.2015