Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2015

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 24 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 7. oktober 2015 om køn, etnicitet, alder og handicap

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal

En 63-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal i kommunen. Nævnet lagde til grund, at afskedigelsen af de i alt 11 dagplejere var baseret på saglige kriterier samt dagplejerens geografiske placering. Det faktum, at dagplejeren, der blev afskediget, var den ældste dagplejer, var ikke i sig selv nok til at påvise faktiske omstændigheder, der gav anledning til formodning om forskelsbehandling. Nævnet lagde endvidere vægt på, at indklagede foretog de forholdsvist fleste afskedigelser i personalegruppen med medarbejderne i alderen 35-44 år.

Klager fik derfor ikke medhold.

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal (J. nr. 2015-6810-10235)

Maskinbyggers afskedigelse var i strid med ligebehandlingsloven

En maskinbygger blev afskediget under sin kones graviditet. Opsigelsen blev begrundet med, at der var behov for besparelser på grund af et utilfredsstillende salgsresultat. Der var på opsigelsestidspunktet to maskinbyggere. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at ægtefællens graviditet hverken helt eller delvist var tillagt betydning, da det blev besluttet at opsige ham.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 175.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Maskinbyggers afskedigelse var i strid med ligestillingsloven (J. nr. 2014-6810-64729)

Leder afskediget som følge af piskesmæld

En teknisk serviceleder, der led af kroniske smerter efter et piskesmæld, blev afskediget. I afskedigelsen blev der henvist til fravær som følge hans sygdom. Smerterne betød, at klager ikke kunne opretholde sit arbejdsniveau, hvis han samtidig skulle arbejde fuldtid. Arbejdsgiveren havde ikke forsøgt at omplacere servicelederen til en deltidsstilling, nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at det ville være en uforholdsmæssig byrde at have klager ansat på nedsat tid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 270.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Leder afskediget som følge af piskesmæld (J. nr. 2014-6810-41363)

Konsulents afskedigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

En virksomhedskonsulent med knægener blev afskediget efter flere sygeperioder. Det var fra lægelig side vurderet, at der måtte forventes at være en permanent nedsat arbejdsfunktion, hvorfor nævnet fandt, at konsulenten havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Afskedigelsen var begrundet i konsulentens sygefravær, som for en stor dels vedkommende skyldtes hendes handicap. Konsulenten havde behov for at arbejde på nedsat tid, hvilket nævnet fandt, var uforholdsmæssigt byrdefuldt for arbejdsgiveren i forhold til det konkrete arbejde.

Klager fik derfor ikke medhold.

Konsulents afskedigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven (J. nr. 2014-6810-51901)

Konsulent var ikke længere disponibel til at varetage sit job  

En kommunalt ansat organisationskonsulent, der led af en gigtsygdom, blev afskediget. Han var ansat i fleksjob, men havde fortsat så meget sygefravær, at kommunen fandt det uforeneligt med den daglige drift. Kommunen havde forsøgt at imødekomme konsulentens skånebehov ved at acceptere hans hidtidige sygefravær og ved at tage særlige hensyn til hans opgavehåndtering, men havde ikke længere denne mulighed, da det blev tiltagende vanskeligt at finde opgaver, som klager kunne varetage med sit sygefravær. Sygefraværet kunne ikke nedbringes ved yderligere foranstaltninger. Nævnet fandt, at kommunen havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse, og at konsulenten ikke var disponibel til at varetage arbejdet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Konsulent var ikke længere disponibel til at varetage sit job (J. nr. 2014-6810-67293)

Virksomhed spurgte til etnicitet ved jobsamtale

En danskfødt inder var til en jobsamtale, hvor hans etnicitet blev kommenteret. Det skabte ifølge klager en dårlig stemning, og det var medvirkende til, at han ikke fik jobbet. Uanset at parterne ikke var fuldstændig enige om indklagedes ordvalget ved samtalens indledning, fandt nævnet, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod at indhente eller modtage oplysninger om klagers nationale eller etniske oprindelse.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Virksomhed spurgte til etnicitet ved jobsamtale (J. nr. 2015-6811-30837)

Universitet havde fået dispensation til handleplan

En mand klagede over, at et universitet havde udarbejdet en handleplan for ansættelser, hvori det fremgik, at begge køn skulle være repræsenteret i ansøgningsprocessen, før et job kunne besættes. Handleplanen ændrede ikke på, at det fortsat var den bedste kandidat, der blev ansat i en stilling uanset køn. Universitetet har fået dispensation til handleplanen af uddannelses- og forskningsministeren.

Klager fik ikke medhold.

Universitet havde fået dispensation til handleplan (J. nr. 2015-6810-13805)

Kvinde fik jobafslag med henvisning til alder

En kvinde ansøgte om et job som kirkegårdsleder, men fik afslag. I afslaget stod, at alder var indgået som et kriterium i udvælgelsesprocessen. Dette var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Kvinde fik jobafslag med henvisning til alder (J. nr. 2014-6810-64728)

Job krævede minimumsalder på 18 år

En 16-årig pige fik afslag på sin ansøgning til et job som eventmedarbejder med henvisning til, at hun skulle være mindst 18 år. Det fremgik blandt andet af jobopslaget, at kørekort var et krav, og at en stor del af arbejdet foregik i nattelivet mellem kl. 20 og 6, hvor unge under 18 år ikke må arbejde ifølge arbejdsmiljøloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Job krævede minimumsalder på 18 år (J. nr. 2015-6811-32898)

Møde den 21. oktober 2015 om etnisk oprindelse, alder, handicap og national oprindelse

Socialpædagogs afskedigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven

En socialpædagog ved et kommunalt botilbud blev afskediget som følge af sit høje sygefravær. Klager led af systemisk lupus, som medførte, at hun forud for opsigelsen havde arbejdet på nedsat tid. Kommunen ønskede klager tilbage i arbejde på fuld tid, da det ikke var foreneligt med arbejdet, at socialpædagogen arbejdede på så nedsat tid.  Socialpædagogen indgik i 2012 en § 56-aftale og sammenholdt med hendes fysiske tilstand, fandt nævnet, at hun havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Samtidig fandt nævnet, at den indklagede kommune ikke havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse, da det var uafprøvet, hvorvidt socialpædagogen kunne passe sit arbejde med en fast reduceret arbejdstid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 300.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Socialpædagogs afskedigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven (J. nr. 2014-6810-64030)

PTSD-ramt jurist blev afskediget

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en jurist i fleksjob blev afskediget fra en kommune. Hun havde nedsat funktionsevne på grund af PTSD, hvilket nævnet vurderede var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Juristens opgaver blev i forbindelse med budgetbesparelser rykket til en anden afdeling, og det var ikke muligt for kommunen at finde andre opgaver til hende.

Klager fik derfor ikke medhold.

PTSD-ramt jurist blev afskediget (J. nr. 2014-6810-59205)

Nakke- og rygsmerter var ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand

En kommunalt ansat kontorfunktionær var udsat for en motorcykelulykke, og led herefter af nakke- og rygsmerter, hvorfor han blev sygemeldt. Klager forsøgte gradvist at vende tilbage til fuldtidsarbejde. Da dette trak ud, blev han afskediget på grund at sit sygefravær cirka seks måneder efter ulykken. Nævnet vurderede derfor, at kontorfunktionærens arbejdsbegrænsning ikke var af så lang varighed, at det kunne betegnes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Nakke- og rygsmerter var ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand (J. nr. 2014-6810-57850)

Direktør afskediget på grund af manglende tillid

En 63-årig direktør for en erhvervsfond blev afskediget, fordi bestyrelsen havde mistet tilliden til ham. Hans afløser var 48 år. Direktøren led desuden af en kronisk sygdom, og havde udtalt til en avis, at han var træt. Der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at direktøren havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Direktør afskediget på grund af manglende tillid  (J. nr. 2014-6810-59197)

Travbane handlede delvist i strid med loven i forbindelse med ansættelse af medarbejder

En 16-årig pige fik afslag på en jobansøgning til en travbane, med henvisning til at kørekort er et krav. Man skulle derfor være 18 år for at få jobbet. Det var således ikke i strid med loven, at hun ikke kom i betragtning til jobbet. Hun fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

I jobopslaget fremgik det, at travbanen søgte unge medarbejdere. Dette var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor delvist medhold i klagen.

Travbane handlede delvist i strid med loven i forbindelse med ansættelse af medarbejder (J. nr. 2015-6811-27535)

TV-produktionsselskab handlede ikke i strid med loven i spørgsmål om royalties

En mand klagede over, at et TV-produktionsselskab ikke anerkendte ham som ophavsmand til to TV-programmer. Klager mente, at det skyldtes hans etniske oprindelse. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling i strid med loven om etnisk ligebehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

TV-produktionsselskab handlede ikke i strid med loven i spørgsmål om royalties (J. nr. 2015-6811-05669)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven

En gruppe medarbejdere fra et flyselskabs kabinepersonale klagede over forskelsbehandling på grund af national oprindelse. De var oprindeligt ansat i en afdeling for kabinepersonale i Sverige, hvor de var ansat på svenske vilkår og i henhold til svensk ret. Da ansættelsesstedet blev nedlagt, blev de tilbudt ansættelse i tilsvarende stillinger i Danmark. I forbindelse med ansættelsen i Danmark blev der oprettet en ny løntrappe, som medførte, at de fik mere i løn, end de tidligere havde fået, men de blev ikke indsat på det løntrin, der svarede til deres anciennitet. De fik derfor en lavere løn end de medarbejdere, der allerede var ansat, og som havde samme anciennitet. Den nye løntrappe gjaldt også for de personer, der fremadrettet blev ansat i selskabet.

Nævnet fandt, at det ikke var kabinepersonalets nationale oprindelse, der lå til grund for indplaceringen på løntrappen, men i stedet den særlige situation, hvor et større antal medarbejdere, der havde været ansat på svenske vilkår, og som havde været aflønnet efter svenske forhold, skulle integreres med de medarbejdere, der allerede var ansat i Danmark på danske vilkår, og som var aflønnet efter danske forhold.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59212)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59218)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59219)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59221)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59229)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59232)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59233)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-59236)

Kabinepersonales overflyttelse var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-60550)

Sidst opdateret 25.11.2015