Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2015

Ligebehandlingsnævnet har i februar truffet afgørelse i 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 4. februar 2015 om køn, etnisk oprindelse og alder

Gravid ejendomsmægler blev afskediget

En ejendomsmæglervirksomhed opsagde i forbindelse med en selskabsoverdragelse en ejendomsmægler på forældreorlov. Den nye ejer fandt det nødvendigt at spare en af to ejendomsmæglere væk. Arbejdsgiveren havde ikke dokumenteret, at det var nødvendigt at beholde A frem for klager.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelsen på 225.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Gravid ejendomsmægler blev afskediget (J. nr. 2014-6810-08344)

Sundhedskonsulent klagede over manglende ligeløn

Det var ikke på grund af køn, at en kvindelig sundhedskonsulent fik lavere løn end sin mandlige kollega. Den konstaterede lønforskel var ikke kønsbestemt, og ligelønsloven var derfor ikke overtrådt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sundhedskonsulent klagede over manglende ligeløn (J. nr. 2014-6810-07992)

Projektarbejder fik ændret arbejdstid, mens hun var på barsel

En projektmedarbejder på en ungdomsskole fik ændret sin arbejdstid, mens hun var på barselsorlov. Hun mente, at de væsentligt ændrede stillingsvilkår var at sidestille med en opsigelse. Hun opsagde herefter selv sin stilling. Nævnet fandt, at ændringen af arbejdstiden var så væsentlig, at det måtte sidestilles med en opsigelse. Nævnet fandt også, at skolens beslutning om at ændre arbejdstiden var begrundet i medarbejderens orlov. Det var ikke godtgjort, at beslutningen var truffet før orloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 220.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Projektarbejder fik ændret arbejdstid, mens hun var på barsel (J. nr. 2014-6810-36068)

Gravid handicaphjælper blev afskediget

En handicaphjælper underrettede kort tid efter, at hun var startet i et nyt arbejde sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Hun modtog herefter en e-mail fra arbejdsgiveren, hvoraf det fremgik, at hun syntes, de skulle stoppe samarbejdet, da hun havde brug for en hjælper, der kunne være ansat i lang tid. Opsigelsen af klager var således direkte foranlediget af klagers graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 115.000., svarende til seks måneders løn.

Gravid handicaphjælper blev afskediget (J. nr. 2014-6810-43914)

Souschef fik ændret stillingsvilkår på grund af besparelser

En 60-årig souschef i et supermarked blev varslet ned i tid fra 37 timer til 19 timer om ugen på grund af besparelser. Ændringen måtte sidestilles med en opsigelse. Souschefen var den ældste medarbejder i butikken og den eneste, der blev opsagt. Det forhold, at det var butikkens ældste medarbejder, der blev opsagt, var ikke i sig selv nok til, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at souschefen havde været udsat for forskelsbehandling i lovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Souschef fik ændret stillingsvilkår på grund af besparelser (J. nr. 2014-6810-12428)

Butik søgte efter medarbejdere under 18 år

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en butik søgte ungarbejdere under 18 år til julen 2014. Butikken var omfattet af en overenskomst om særlig aflønning af unge under 18 år, og jobopslaget var derfor ikke i strid med loven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Butik søgte efter medarbejdere under 18 år (J. nr. 2014-6810-58294)

For gammel til elevplads

En 39-årig mand fik afslag på en stilling som projektkoordinatorelev blandt andet med henvisning til, at arbejdsgiveren foretrak yngre kandidater. Den ældste, der blev indkaldt til samtale, var 25 år.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Mand var for gammel til elevplads (J. nr. 2014-6810-53687)

Mænd af anden etnisk oprindelse blev afvist på diskotek

En mand af anden etnisk herkomst blev sammen med sin ven afvist i døren til en pub. De blev afvist med henvisning til, at de var for fulde og havde en dårlig attitude. Pubben bestred, at afvisning havde noget at gøre med mændenes etnicitet. En afklaring af dette krævede parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mænd af anden etnisk herkomst blev afvist på diskotek (J. nr. 2014-6811-31263)

Møde den 25. februar 2015 om etnisk oprindelse, handicap og alder

PTSD-ramt kvinde afskediget med henvisning til sygedage

En kvinde, der led af PTSD, blev afskediget fra sit job efter flere sygeperioder. Arbejdsgiveren havde i to perioder givet klager mulighed for at arbejde på nedsat tid på nathold, men de mente ikke, at det var muligt med en permanet ordning med nedsat tid på nathold. Der var ikke enighed mellem parterne om, hvilke muligheder arbejdsgiver i øvrigt havde undersøgt forud for opsigelsen. Der var for nævnet tvivl om, hvorvidt arbejdsgiveren havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Da dette spørgsmål kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

PTSD-ramt kvinde afskediget med henvisning til sygedage  (J. nr. 2013-6810-44799)

56-årig operasanger fik ikke ny kontrakt

En operasolist fik ikke fornyet sin ansættelse, da hun havde nået den overenskomstmæssigt aftalte afgangsalder på 56 år.  Nævnet fandt, at den fastsatte aldersgrænse var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål og derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

56-årig operasanger fik ikke ny kontrakt (J. nr. 2014-6810-17267)

64-årig mand fik afslag på jobansøgning og forlængelse af kontrakt

En 64-årig mand fik ikke forlænget sin ansættelse som kontorfunktionær, da der var behov for færre medarbejdere. Han søgte herefter en anden stilling i virksomheden, men fik afslag, med den begrundelse at han ikke havde de nødvendige kvalifikationer. Der var i øvrigt ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder havde indgået i arbejdsgiverens beslutning om ikke at tilbyde ham fortsat ansættelse. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

64-årig mand fik afslag på jobansøgning og forlængelse af kontrakt (J. nr. 2014-6810-27172)

Portørs klage faldt for forældelsesfristen

En lufthavnsportør, der blev afskediget i 2004, klagede over forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Han indgav sin klage til Ligebehandlingsnævnet mere end ti år efter afskedigelsen, og kravet var derfor forældet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Portørs klage faldt for forældelsesfristen (J. nr. 2014-6810-46342) 

Skole afviste ansøgning fra mand af anden etnisk oprindelse

En mand af anden etnisk oprindelse end dansk fik afslag på sin jobansøgning til lærervikar. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at afslaget skyldes klagers etniske ophav.

Klager fik derfor ikke medhold.

Skole afviste ansøgning fra mand af anden etnisk herkomst (J. nr. 2014-6810-59972)

Mand chikaneret efter han bød på bil

En mand med et udenlandskklingende navn bød på en bil på Den Blå Avis. Indklagede svarede på e-mail med et afslag samt udtrykket "fuck dig din muslim". Nævnet fandt, at udtrykket var et udtryk for chikane.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Mand chikaneret efter han bød på bil (J. nr. 2014-6810-46338)

Sidst opdateret 07.04.2015