Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2015

Ligebehandlingsnævnet har i april truffet afgørelse i 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 8. april 2015 om køn, alder, handicap og nationalitet

63-årig kvinde afskediget og senere erstattet af yngre medarbejder

En 63-årig arbejdsfordeler på et vikarbureau blev afskediget på grund af faldende omsætning. Hendes stilling blev efterfølgende besat af en nyansat medarbejder på 50 år. Det faktum, at medarbejderen, der overtog stillingen, var yngre end klager, var ikke i sig selv nok til, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

63-årig kvinde afskediget og senere erstattet af yngre medarbejder  (J. nr. 2014-6810-00168)

Flyselskab  afskedigede pilot efter senioritetsliste

En pilot blev afskediget på grund af arbejdsmangel. Flyselskabet anerkendte på baggrund af retspraksis, at afskedigelsen var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. De mente dog, at pilotens krav var bortfaldet på grund af passivitet, idet han først fremsatte krav om godtgørelse mere end fire år efter opsigelsen. Nævnet fandt, at piloten ikke havde fortabt sin ret til at gøre kravet gældende. Godtgørelsen blev fastsat med henvisning til Højesterets dom i en tilsvarende sag om afskedigelse af fire piloter.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 350.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Flyselskab afskedigede pilot efter senioritetsliste (J. nr. 2014-6810-31902)

70-årig mand afskediget, da hans projekt blev lukket ned

En 70-årig projektkoordinator blev afskediget, da hans projekt skulle udfases på grund af manglende efterspørgsel. Der var reelt kun to medarbejdere at vælge mellem, da der skulle afskediges. Det faktum, at klager var den ældste af de to, var ikke i sig selv nok til at skabe formodning for, at han skulle have været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

70-årig mand afskediget, da hans projekt blev lukket ned (J. nr. 2014-6810-43844)

Lejligheder forbeholdt enlige kvinder

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at lejlighederne i en udlejningsejendom kun kunne lejes af enlige kvinder. Lejlighederne havde fælles bad på gangen og var i øvrigt indrettet, så beboerne boede meget tæt på hinanden. Ligebehandlingsnævnet fandt, at hensynet til blufærdigheden var et legitimt formål i relation til ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Lejligheder forbeholdt enlige kvinder (J. nr. 2014-6811-39883)

Café gav gratis drikkevarer til kvinder

Det var i strid med ligestillingsloven, at mænd skulle betale for drikkevarer på den indklagede café, mens kvinder ikke skulle betale for drikkevarer efter kl. 23.00.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Café gav gratis drikkevarer til kvinder (J. nr. 2014-6811-51159)

Fik ikke tilbudt mentorordning under praktikophold

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en ordblind polsk mand med allergi, ikke blev tilbudt en mentor under sit praktikophold. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at uddannelsesstedet ved tildeling af mentor helt eller delvist havde tillagt det betydning, at klager var ordblind og havde allergi, og at hans nationale oprindelse var polsk.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fik ikke tilbudt mentorordning under praktikophold (J. nr. 2014-6810-21054)

Møde den 22. april 2015 om køn, etnicitet og alder

Driftsassistent afskediget på grund af manglende resultater

En driftsassistent mente, at afskedigelsen mindre end et år før han nåede pensionsalderen, skyldtes alder, navnlig da han blev erstattet af en medarbejder på 39 år.  Arbejdsgiver oplyste, at han ikke levede op til deres forventninger. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Driftsassistent afskediget på grund af manglende resultater (J. nr. 2014-6810-46564)

Hjemløs fra Slovakiet fik ikke fornyet sit sælgerkort

En slovakisk hjemløs fik på grund af manglende sprogkundskaber ikke fornyet sit sælgerkort, der gav ham lov til at sælge en hjemløseavis. Nævnet fandt, at der ikke var tale om et egentligt ansættelsesforhold i forskelsbehandlingslovens forstand, da salget af aviser ikke gav sælgerne et reelt forsørgelsesgrundlag. Indklagede var en privat organisation, der varetog et socialt og humanitært formål med at forbedre vilkårene for hjemløse. Klagen vedrørte derfor ikke forhold, der var omfattet af loven om etnisk ligebehandling.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Hjemløs fra Slovakiet fik ikke fornyet sit sælgerkort (J. nr. 2014-6811-24210)

Lærerstuderende var for ung til sommerskolejob

En 20-årig lærerstuderende fik afslag på jobansøgning til en stilling som dansklærer på en sommerskole med henvisning til, at hun var "lige ung nok". Sommerskolen henviste efterfølgende til den studerendes manglende erfaring. Nævnet fandt, at skolen ikke havde godtgjort, at afslaget ikke helt eller delvist skyldtes den studerendes alder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Lærerstuderende var for ung til sommerskolejob (J. nr. 2014-6810-64053)

Afslag på ansøgning til havnearbejderstilling 

En 42-årig mand søgte en stilling som lærling. Der blev i stillingsopslaget både søgt efter havnearbejdere, som havde lyst og var indstillet på efteruddannelse, herunder erhvervsuddannelsen til havne- og terminalarbejder og ungdomslærlinge (18-25 år). Nævnet fandt, at stillingsopslaget ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, da der blev søgt efter personer i alderen 18 år og op efter uden nogen øverste grænse. Ansøgeren havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afslag på ansøgning til havnearbejderstilling (J. nr. 2014-6810-49148)

Tøjbutik søgte "time-pige"

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en tøjbutik i en stillingsannonce skrev, at de søgte en "time-pige". En mandlig ansøger med butikserfaring søgte jobbet, og fik afslag.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.500 kr.

Tøjbutik søgte "time-pige" (J. nr. 2015-6810-03336)

Jobtilbud trukket tilbage efter, at ansøger oplyste om sin graviditet 

En kvinde søgte en stilling som pædagog ved et fritidshjem. Der var uenighed mellem parterne om, hvorvidt et tilbud om fastansættelse blev fremsat eller trukket tilbage, da kvinden oplyste fritidshjemmet om sin graviditet. Uanset om tilbuddet blev fremsat, trukket tilbage eller slet ikke fremsat skete dette i tæt tidsmæssig tilknytning til, at fritidshjemmet blev bekendt med graviditeten.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Jobtilbud trukket tilbage efter, at ansøger oplyste om sin graviditet (J. nr. 2014-6810-34486)

Uklart om diskotek lukkede kvinder gratis ind 

En mand klagede over, at et diskotek lukkede kvinder gratis ind, mens mænd skulle betale. Diskoteket meddelte, at alle gæster skulle betale uanset køn. En afklaring af disse forhold krævede bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Uklart om diskotek lukkede kvinder gratis ind (J. nr. 2014-6811-58590)

Billigere entré til gæster i stiletter (ulovbestemt genoptagelse) 

Det var i strid med ligestillingsloven, at en natklub tilbød billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Sagen er en ulovbestemt genoptagelse af j. nr. 2014-6811-13836. Årsagen til genoptagelsen var, at den oprindelige afgørelse ikke var truffet over for rette indklagede. Der var ikke grundlag for at ændre den oprindelige afgørelse.

Billigere entré til gæster i stiletter (ulovbestemt genoptagelse) (J. nr. 2015-6811-18352)

Møde den 29. april 2015 om køn, alder og handicap

Produktkonsulent afskediget efter barsel

En produktkonsulent blev afskediget godt tre måneder efter, at hun var vendt tilbage fra barsel. Da hun vendte tilbage, var der sket nogle mindre ændringer i hendes arbejde, og hun blev efterfølgende afskediget på grund af besparelser. Nævnet fandt, at der ikke var tale om væsentligt ændrede arbejdsvilkår. Der var heller ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes, at klager havde afholdt orlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Produktkonsulent afskediget efter barsel (J. nr. 2014-6810-35193)

Byggemarked holdt åbent hus for kvinder

En byggemarkedskæde holdt et åbent hus arrangement, der appellerede til kvinder. Da mænd også var velkomne til arrangementet, var det ikke i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Byggemarked holdt åbent hus for kvinder (J. nr. 2014-6811-50167)

I stillingsopslag blev der søgt efter medarbejdere mellem 16 og 25 år

En virksomhed, der driver boder og forlystelser i en forlystelsespark, søgte efter personale i alderen 16-25 år i et stillingsopslag på Facebook. En 45-årig mand kontaktede virksomheden via Facebook og søgte et job . Det forhold, at virksomheden opfordrede manden til at sende ansøgning og CV, kunne ikke føre til andet resultat, end at stillingsopslaget var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 10.000 kr.

I stillingsopslag blev, der søgt efter medarbejdere mellem 16 og 25 år (J. nr. 2015-6810-02055)

Rejsebureau søgte ung elev

Et rejsebureau søgte efter en ung rejselivselev i et stillingsopslag. En 40-årig mand søgte jobbet, men fik afslag. Efter dialog mellem mandens faglige organisation og rejsebureauet, blev han alligevel tilbudt stillingen, men takkede nej med henvisning til, at forholdet mellem parterne allerede var ødelagt. Rejsebureauet havde ikke løftet bevisbyrden for, at ansøgerens alder ikke havde indflydelse på beslutningen om ikke at ansætte ham.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Rejsebureau søgte ung elev  (J. nr. 2015-6810-01556)

Nævnet kunne ikke behandle sag om adoptionstilskud

En far til et adopteret barn klagede over, at han ikke kunne få udleveret samme oplysninger om adoptionstilskud som moderen. Det fremgår af børnetilskudslovens § 8, at modtageren af tilskuddet er barnets mor. Det falder udenfor nævnets kompetence at træffe afgørelse i sager om køn, hvor parternes status fremgår af loven.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Nævnet kunne ikke behandle sag om adoptionstilskud (J. nr. 2014-6811-54839)

Jurastuderende fik afslag på dispensationsansøgning

En jurastuderende med psykiske lidelser klagede over forskelsbehandling i forbindelse med, at hun søgte om at blive fritaget fra gruppearbejde. Klager var undervejs i sit studie flyttet til en ny studieordning, der betød, at hun skulle deltage i gruppearbejde.  Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at den studerende på ansøgningstidspunktet led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Der blev lagt vægt på, at hun ifølge en psykologerklæring, trods sine lidelser, kunne indgå uproblematisk i et gruppearbejde.

Klager fik derfor ikke medhold.

Jurastuderende fik afslag på dispensationsansøgninger (J. nr. 2014-6811-19889)


Sidst opdateret 02.12.2015