Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2015

Ligebehandlingsnævnet har i maj truffet afgørelse i 19 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 6. maj 2015 om køn, alder og handicap

Socialrådgiver i fleksjob afskediget

En socialrådgiver med børneleddegigt blev afskediget fra sit fleksjob. Arbejdsgiveren begrundede afskedigelsen med, at socialrådgiveren ikke længere kunne varetage sit arbejde på forsvarlig vis. Arbejdsgiveren havde fremlagt en række klager over kvaliteten af socialrådgiverens arbejde. Der var uenighed mellem parterne om flere forhold, herunder om arbejdsgiver i tilstrækkelig grad havde iagttaget sin tilpasningsforpligtelse og om socialrådgiverens funktionsniveau. Disse forhold kunne kun afklares ved hjælp af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Socialrådgiver i fleksjob afskediget (J. nr. 2014-6810-39584)

Sekretær afskediget efter datters sygdomsforløb

En skolesekretær blev afskediget efter længere tids sygdom som følge af hendes voksne datters alvorlige sygdomsforløb. Nævnet fandt, at klager ikke var omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse af lønmodtagere med børn med handicap. Det skyldes, at det ikke var klager, der ydede hovedparten af den pleje, som datteren havde brug for.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sekretær afskediget efter datters sygdomsforløb (J. nr. 2014-6810-34146)

Virksomhed overholdt ikke sin tilpasningsforpligtelse

En kontorassistent med et skulderhandicap blev afskediget fra sit fleksjob, fordi hendes stilling blev ændret til en fuldtidsstilling. Kontorassistenten kunne på grund af sit handicap ikke tage imod tilbuddet om at fortsætte i fuldtidsstillingen. Nævnet fandt, at virksomheden ikke havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse, fordi den ikke havde dokumenteret, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde, at ansætte endnu en person på nedsat tid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 240.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Virksomhed overholdt ikke sin tilpasningsforpligtelse (J. nr. 2014-6810-24631)

Virksomhed afskedigede de tre ældste projektledere

En 65-årig projektleder blev afskediget med henvisning til, at han ikke levede op til virksomhedens forventninger. De tre ældste projektledere hos indklagede, herunder klager, blev opsagt. Den ene af dem havde i 2014 fået medhold i Ligebehandlingsnævnet i j. nr. 2013-6810-56841. Projektlederens fagforbund forhandlede sig efter opsigelsen frem til en afskedigelsesgodtgørelse. Nævnet fandt, at der var tale om en aftale om godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, hvorfor nævnet godt kunne behandle sagen. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var sket på grund af klagers alder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 500.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Virksomhed afskedigede de tre ældste projektledere (J. nr. 2014-6810-41233)

Assistent på barsel afskediget

En hotlineassistent blev afskediget under sin barsel. Virksomheden stod i en svær økonomisk situation og måtte afskedige medarbejdere og omstrukturere flere afdelinger. Klagers afdeling blev nedlagt, og hendes arbejdsopgaver overgik til en ny afdeling. Nævnet fandt, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klager ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin barsel. Nævnet lagde vægt på, at klager til forskel for de øvrige medarbejdere i den nye afdeling ikke havde den tekniske baggrund, indsigt og viden, som var nødvendig for fremadrettet at varetage jobbet hos indklagede.

Klager fik derfor ikke medhold.

Assistent på barsel afskediget (J. nr. 2014-6810-23127)

Mandlig handicaphjælper afskediget på grund af køn

En mandlig handicaphjælper blev afskediget fra en efterskole, fordi der ikke var udsigt til, at skolen ville få mandlige elever med fysisk handicap i det kommende skoleår. Der blev ved afskedigelsen alene lagt vægt på, at hjælperen var en mand. Efterskolen havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 215.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Mandlig handicaphjælper afskediget på grund af køn (J. nr. 2014-6810-47749)

HPV-vaccine er kun gratis for piger

Det er ikke i strid med ligestillingsloven, at kun piger får tilbud om at modtage en gratis HPV-vaccination. Vaccinationsprogrammet er rettet mod piger, fordi risikoen for HPV-relateret kræft er langt større for kvinder.

Klager fik derfor ikke medhold.

HPV-vaccine er kun gratis for piger (J. nr. 2014-6811-61407)

Møde den 20. maj 2015 om køn, alder og handicap

Salgsassistent afskediget på grund af omstruktureringer

En 56-årig mand blev afskediget fra sin stilling som salgsassistent. Begrundelsen for afskedigelsen var, at der var behov for en rationalisering og omstrukturering af personalet. Klager var den eneste, der blev opsagt. Det forhold, at klager var den ældste af de i sagen nævnte medarbejder, var ikke i sig selv nok til at skabe formodning for, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Salgsassistent afskediget på grund af omstruktureringer (J. nr. 2014-6810-43212)

Transportmedarbejders rygsmerter var ikke et handicap

En specialarbejder blev som følge af arbejdsmangel afskediget fra sin stilling i en virksomhed, der producerer køkkenelementer. Klager havde rygsmerter, men varetog sit job som transportmedarbejder uden særlige foranstaltninger. Nævnet fandt, at rygsmerterne ikke var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, fordi ryglidelsen på afskedigelsestidspunktet ikke medførte begrænsninger i klagers muligheder for at varetage jobbet som transportmedarbejder på lige fod med andre medarbejdere.

Klager fik derfor ikke medhold.

Transportmedarbejders rygsmerter var ikke et handicap (J. nr. 2014-6810-26791)

Far blev ikke orienteret om sønnens skolegang

En far klagede over, at hans søns skole ikke orienterede ham ordentligt om sønnens skolegang. Klager havde ikke del i forældremyndigheden. Nævnet fandt, at de særlige omstændigheder omkring kontakten i forholdet mellem klageren og skolen relaterede sig til spørgsmålet om forældremyndigheden og ikke til klagers køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Far blev ikke orienteret om sønnens skolegang (J. nr. 2014-6811-65770)

Gravid og stressramt kunderådgiver afskediget

En kunderådgiver i en bank, var sygemeldt på grund af stress. Hun meddelte under sygemeldingen sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Dagen efter meddelelsen modtog hun en opsigelse med posten. Indklagede oplyste, at beslutningen om at opsige kunderådgiveren blev truffet, dagen inden hun gav besked om sin graviditet. Tillidsrepræsentanten bekræftede dette.

Klager fik derfor ikke medhold.

Gravid og stressramt kunderådgiver afskediget (J. nr. 2014-6810-43841)

Elingeniør afskediget under orlov

En elingeniør klagede over, at han blev udsat for mindre gunstig behandling i forbindelse med hans kones graviditet, herunder hans ønske om orlov. Samme dag som han havde indgivet ønske om orlov, meddelte han, at han var nødt til at forlade landet i en periode på grund af sin mors sygdom. Han mente, at den chikane han blev udsat for, bundede i hans manglende deltagelse i et projekt som følge af barselsorloven. Han blev efter afholdt orlov afskediget som følge af samarbejdsvanskeligheder. Ingeniøren selv mente, at afskedigelsen skyldtes, at han havde indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Der var i sagen uenighed om ingeniørens merarbejde, opførsel og forløbet efter hans tilbagevenden. Disse stridigheder kunne kun afgørelse ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Elingeniør afskediget under orlov (J. nr. 2014-6810-35327)

Møde den 27. maj 2015 om køn, alder og etnisk oprindelse

Gravid handicaphjælper opsagt som følge af ændring af visitation

En gravid kvinde blev af en kommune opsagt fra sin stilling som selvvalgt hjælper for en borger med et handicap. Opsigelsen var begrundet med, at borgeren var blevet blev visiteret til en anden ordning, hvor pågældende selv skulle fungere som arbejdsgiver i stedet for kommunen. Alle de medarbejdere, der var tilknyttet borgeren, blev opsagt. Nævnet fandt, at afskedigelsen ikke havde noget at gøre med hjælperens graviditet. Nævnet fandt ikke grundlag for at tage stilling til, om der forelå en virksomhedsoverdragelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Gravid handicaphjælper opsagt som følge af ændring af visitation

J. nr. 2014-6810-46361 (I) 

J. nr. 2014-6810-47217 (II)

Lærer afskediget på grund af faldende elevtal

En 57-årig privatskolelærer blev afskediget, da skolen fik en klasse mindre end forventet på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Klagers opgave som trivselslærer skulle fremover varetages af indklagede.  Klagers 55-årige kollega fra mellemtrinnet blev også afskediget. Ved udvælgelsen af hvem, der skulle afskediges, lagde skolen vægt på lærerens fagområde og at så få elever som muligt skulle berøres. Nævnet fandt, at klagers alder ikke havde noget med afskedigelsen at gøre.

Klager fik derfor ikke medhold.

Lærer afskediget på grund af faldende elevtal (J. nr. 2014-6810-53696)

Sales manager afskediget på grund af manglende resultater

En 61-årig sales manager blev afskediget på grund af utilfredsstillende resultater over en længere periode. Sales manageren mente, at afskedigelsen var begrundet i hendes alder. Afskedigelsen var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sales manager afskediget på grund af manglende resultater (J. nr. 2014-6810-39742)

Pige af anden etnisk oprindelse afvist på natklub

En pige klagede over, at hende og hendes venner som de eneste blev afvist i døren på en natklub på grund af deres etniske oprindelse. Natklubben bestred ikke, at pigen blev afvist, hvorfor nævnet fandt, at der var faktiske omstændigheder i sagen, der skabte formodning om forskelsbehandling.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Pige af anden etnisk oprindelse afvist på natklub (J. nr. 2015-6811-00163)

Natklub lukkede kvinder gratis ind

Det var i strid med loven, at en natklub kun lukkede kvinder gratis ind, mens mænd skulle betale. Da manden, der klagede, ikke havde godtgjort, at han havde besøgt natklubben den pågældende aften, faldt der ingen godtgørelse.

Klager fik derfor medhold.

Natklub lukkede kvinder gratis ind (J. nr. 2014-6811-56776 (I)

Natklub lukkede kvinder gratis ind (J. nr. 2014-6811-56778 (II)

Sidst opdateret 02.12.2015