Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2015 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2015

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2015

Ligebehandlingsnævnet har i december truffet afgørelse i 23 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 3. december 2014 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

 

Skole udbød computerkursus til kvinder

En skole for socialt udsatte udbød et computerkursus, hvor kun kvinder kunne deltage. Udover dette kursus udbød skolen også computerkurser, hvor begge køn kunne deltage. Det var muligt for begge køn at deltage i skolens øvrige kurser.  I bekendtgørelsen om initiativer til fremme af ligestilling fremgå det, at kønsopdelt undervisning ikke er i strid med loven, hvis undervisning af op til 6 måneders varighed har til formål at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse.

Klager havde ikke haft mulighed for at søge stillingen som underviser for kvindeholdet, da stillingen ikke var offentligt opslået. Nævnet vurderede, at dette ikke var i strid med loven, da skolen allerede havde en underviser ansat til at varetage undervisningen.

Klager fik derfor ikke medhold i nogle af klagepunkterne.

Skole udbød computerkursus til kvinder (J. nr. 2014-6810-29520)

Restaurant søgte efter svenske piger

En restaurant og bar søgte i annonce efter svenske piger til et tjenerjob. Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en restaurant søgte efter piger til en stilling som tjener. Nævnet havde til gengæld ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt det var i strid med loven, at restauranten søgte efter et specifikt statsborgerskab.

Klager fik derfor medhold.

Restaurant søgte efter svenske piger (J. nr. 2014-6810-33978)

Polsk kvinde følte sig diskrimineret af uddannelsessted

En socialrådgiverstuderende, der oprindeligt kommer fra Polen, følte sig diskrimineret af sit uddannelsessted. På grund af samarbejdsvanskeligheder med en studiegruppe bad den studerende om at blive overflyttet til en ny gruppe. Den nye gruppe ønskede ikke, at optage klager, hvilket medførte, at klager ikke fik lov til at lave to praktiske faglige opgaver. Skolen påpegede, at problemerne med klager bundede i samarbejdsvanskeligheder, der ikke var betinget af den studerende etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Polsk kvinde følte sig diskrimineret af uddannelsessted (J. nr. 2013-6811-12580)

Polsk kvinde følte sig diskrimineret af praktiksted

En polsk socialrådgiverstuderende klagede over, at hun havde været udsat for chikane i forbindelse med sit praktikforløb i en kommune. Praktikstedet kritiserede klager for, at hun havde problemer med det danske sprog. Klager var polak. Kommunikation er en vigtig del af jobbet som socialrådgiver, og nævnet fandt, at praktikstedet ikke havde stillet uforholdsmæssigt store krav til klager, ved at påpege at klager havde problemer med sproget.

Klager fik derfor ikke medhold.

Polsk kvinde følte sig diskrimineret af praktiksted (J. nr. 2013-6811-49463)

Bogholder afskediget efter 120-dages-reglen

En debitorbogholder, der var ramt af en tarmsygdom, blev afskediget efter hun havde været sygemeldt i 120 dage. Bogholderen blev ikke sygemeldt på grund af tarmsygdommen, men på grund af en stressreaktion, der forværrede tarmsygdommen. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist omstændigheder, der gav anledning til formodning om, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Bogholder afskediget efter 120-dages-reglen (J. nr. 2013-6810-49522)

Assurandørs stilling blev nedlagt

Et pensionsselskab afskedigede en assurandør kort tid efter, at han havde meddelt, at han skulle opereres i ryggen. Klager mente, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Indklagede foretog organisationsændringer, der medførte at klagers stilling blev nedlagt. Nævnet fandt, at assurandøren ikke havde fremlagt dokumentation, der gav anledning til at formode, at hans afskedigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Assurandørs stilling blev nedlagt (J. nr. 2014-6810-00023)

Specialkonsulent mistede jobbet efter større fyringsrunde

En 66-årig specialkonsulent i en styrelse blev afskediget i forbindelse med en større afskedigelsesrunde. I forbindelse med afskedigelsesrunden aftalte styrelsen frivillig fratræden med 40 medarbejdere, mens yderligere 54 blev afskediget.

På baggrund af oplysninger om aldersfordelingen blandt de opsagt fandt Ligebehandlingsnævnet, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Nævnet fandt, at indklagede forud for afskedigelsen af klager havde foretaget en konkret vurdering af klagers faglige og personlige kvalifikationer samt opgavevaretagelse i forhold til de øvrige medarbejdere. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var en af dem der bedst kunne undværes i den aktuelle situation.

Klager fik derfor ikke medhold.

Specialkonsulent mistede jobbet efter større fyringsrunde (J. nr. 2014-6810-18233)

Møde den 10. december 2014 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

 

Kvinde afskediget under barselsorlov

Klagen drejede sig om en key account manager, der blev afskediget under sin barselsorlov. Begrundelsen for afskedigelsen var virksomhedens økonomiske situation. Indklagede havde udarbejdet et beslutningsgrundlag, hvoraf det ifølge indklagede fremgik, at klagers resultater ikke var tilfredsstillende sammenlignet med de øvrige ansattes. Klager var ikke enig med indklagede i, at hun ifølge beslutningsgrundlaget var den medarbejder indklagede bedst kunne undvære i fremtiden. Der var i sagen modstridende oplysninger om grundlaget for at afskedige netop klager. Nævnet fandt, at sagen derfor kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde afskediget under barselsorlov (J. nr. 2013-6810-18241)

Butiksansat klagede over manglende ligeløn

En kvinde der var ansat i en hælebar klagede over, at hun fik en lavere løn end sine mandlige kolleger. Nævnet fandt, at der ikke var fremkommet oplysninger, der underbyggede, at lønforskellen var begrundet i klagers køn, og ikke i de arbejdsopgaver og funktioner hun udførte. Der var heller ikke oplysninger, der underbyggede, at klager havde udført samme arbejde eller arbejde af samme værdi som sine mandlige kolleger.

Klager fik derfor ikke medhold.

Butiksansat klagede over manglende ligeløn (J. nr. 2013-6810-61439)

Støttepædagog afskediget efter faldende elevtal

En støttepædagog blev afskediget kort efter hun vendte tilbage fra barselsorlov og ferie. Efter hendes tilbagevenden fik hun ansvaret for skolens 10. klasser med særlige behov. Det viste sig, at elevtallet på skolen var stærkt faldende, og der blev kun indskrevet én elev til 10. klasse året efter. Afskedigelsen skyldtes derfor skolens økonomiske situation.

Klager fik derfor ikke medhold.

Støttepædagog afskediget efter faldende elevtal (J. nr. 2014-6810-01307)

Mand af anden etnisk oprindelse blev forskelsbehandlet i banken

En mand klagede over, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske herkomst i forbindelse med, at han ansøgte om et banklån. Bankrådgiveren havde påtalt klagers manglende danskkundskaber, og nægtet at føre samtalen på engelsk. Beviset for episoden blev underbygget af bankens undskyldende breve til klager.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 10.000 kroner.

Mand af anden etnisk oprindelse blev forskelsbehandlet i banken (J. nr. 2014-6811-38363)

Kun yngre jurister blev kaldt til jobsamtale

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 60-årig jurist ikke blev indkaldt til jobsamtale hos en kommune. Indklagede valgte at indkalde ansøgere i alderen 24 til 28 år, og ingen af de 13 ansøgere over den alder blev indkaldt. Indklagede havde ikke nærmere uddybet, hvilke faglige kompetencer der førte til denne udvælgelse. Nævnet fandt, at kommunen ikke havde godtgjort hvorfor de kun havde indkaldt ansøgere under 30 år.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Kun yngre jurister blev kaldt til jobsamtale (J. nr. 2014-6810-38359)

60-årig mand blev ikke indkaldt til jobsamtale

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 60-årig jurist ikke blev indkaldt til jobsamtale i en kommune. Blandt dem, der blev indkaldt til samtale var en 62-årig mand, og der var i øvrigt ikke oplysninger i sagen, der tydede på forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

60-årig mand blev ikke indkaldt til jobsamtale (J. nr. 2014-6810-40933)

Mand med handicap kom ikke i betragtning til job

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en mand, der mangler højre hånd og en del af underarmen ikke kom i betragtning til en stilling som butiksmedhjælper. Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand med handicap kom ikke i betragtning til job (J. nr. 2014-6810-38367)

Kvinde afskediget under forældreorlov

En kvindes stilling blev nedlagt efter hun havde afholdt forældreorlov. Nedlæggelsen skyldtes økonomiske problemer hos hendes arbejdsgiver. Det lykkedes ikke for arbejdsgiveren, at omplacere hende, og hun blev derfor afskediget. Arbejdsgiveren godtgjorde, at kvinden var én af de medarbejdere, der bedst kunne undværes.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde afskediget efter forældreorlov (J. nr. 2013-6810-52221)

Møde den 17. december 2014 om køn, etnisk oprindelse, religion, alder og handicap

 

Akademi optog kun drenge

En fond havde til formål at virke til gavn for drenge på kanten. En af fondens aktiviteter var et drengeakademi, som var et tilbud til fagligt og socialt svage drenge. En kvinde klagede over, at akademiet kun optog drenge. Fire ud af fem medlemmer udtalte, at "indklagede findes ikke i forbindelse med drengeakademiet at drive vejlednings- og uddannelsesvirksomhed i ligebehandlingslovens forstand, hvorfor det ikke er i strid med ligebehandlingsloven, at akademiet ikke optager piger".

Disse medlemmer fandt ligeledes, at det forhold, der klages over, ikke er omfattet af ligestillingsloven.

Disse medlemmer lagde herved vægt på, at indklagede er en fond, der efter sine vedtægter varetager et socialt formål, og som ikke er en organisation inden for almen virksomhed i lovens forstand. Der er endvidere lagt vægt på, at indklagedes tilbud til de drenge som fonden har til formål at hjælpe, herunder i form af drengeakademiet, er vederlagsfrie.

Disse medlemmer finder derfor ikke, at klagen vedrører forhold, der er omfattet af hverken ligebehandlings- eller ligestillingsloven.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Akademi optog kun drenge (J. nr. 2014-6811-41836)

Fleksjobber klagede over manglende ligeløn

En kvinde med slidgigt i foden var ansat i fleksjob som IT-koordinator. Hun klagede over, at hun fik en lavere løn end sin kollega på grund af sit handicap. Da kvinden påpegede lønforskellen over for sin chef, fik hun at vide at det skyldtes hendes manglende fleksibilitet på grund af hendes handicap. Arbejdsgiveren bestred denne påstand. De to parter var også uenige om, hvorvidt kvindens og hendes kollegas arbejde havde samme værdi.  En afklaring af disse spørgsmål krævede mundtlige parts- og vidneforklaring.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Fleksjobber klagede over manglende ligeløn (J. nr. 2014-6810-02880)

Fleksjobber afskediget efter ændring af refusionsregler

En operatør arbejdede i fleksjob fordi han led af PTSD. Han blev afskediget efter refusionsreglerne for fleksjobbere blev ændrede. Ændringerne medførte, at virksomheden ikke længere havde likviditet til at beholde ham. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 180.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Fleksjobber afskediget efter ændring af refusionsregler (J. nr. 2013-6810-49744)

Ældre elektriker afskediget fra supermarked

En elektriker født i 1954 blev fyret fra sit fleksjob som reparatør i teknisk afdeling hos en supermarkedskoncern. Afskedigelsen blev begrundet med, at elektrikeren som følge af sit handicap ikke kunne arbejde fuld tid. Afdelingen afskedigede i alt 63 medarbejdere. På afskedigelsestidspunktet var en femtedel af medarbejderne i afdelingen over 55 år, men af de afskedigede var en tredjedel af medarbejderne over 55 år. Samtidig anførte indklagede, at det var nødvendigt at sikre en ligelig aldersspredning fremadrettet. To medlemmer fandt, at der var formodning for, at klagers handicap og alder indgik i beslutningen om afskedigelse. Indklagede havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 270.000, svarende til ni måneders løn.

Ældre elektriker afskediget fra supermarked (J. nr. 2013-6810-06526)

Jødisk læge blev afskediget

En jødisk speciallæge blev afskediget fra et hospital på grund af et fald i ortopædkirurgiske patienter. Han fik herefter afslag da han senere søgte en stilling på samme hospital. Lægen mente på den baggrund, at han havde været udsat for diskrimination på grund af sit jødiske ophav. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at lægen havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Jødisk læge blev afskediget (J. nr. 2014-6810-37019)

Mand fik ikke eftergivet parkeringsafgift

Det var ikke i strid med loven om etnisk ligebehandling, at en mand af anden etnisk herkomst ikke fik eftergivet en parkeringsafgift. Klager var blevet pålagt afgiften fordi hans parkeringstilladelse ikke kunne læses gennem vinduet. Nævnet fandt, at den manglende eftergivelse af afgiften ikke skyldtes klagers etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand fik ikke eftergivet parkeringsafgift (J. nr. 2014-6811-48875)

Institution foretrak mand til stilling

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som pædagogmedhjælper, fordi institutionen hellere ville have en mand.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Institution foretrak mand til stilling (J. nr. 2014-6810-47527)

Motionsløb var dyrere for kvinder

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et motionsløb kostede mere for kvinder end for mænd. Prisforskellen skyldtes forskellen i de to løbepakker med hensyn til mad og de drikkevarer som deltagerne fik med i prisen. Der var tale om to forskellige vareydelser.

Klager fik derfor ikke medhold.

Motionsløb var dyrere for kvinder (J. nr. 2014-6811-32120)

Sidst opdateret 23.03.2015