Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2015 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2015

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2015

Ligebehandlingsnævnet har i januar truffet afgørelse i 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 7. januar 2015 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

Divisionschef afskediget under ægtefællens graviditet

En divisionschef blev afskediget to måneder før hans hustru skulle føde. Op til afskedigelsen havde han udtrykt ønske om at holde 11 ugers forældreorlov. Begrundelsen for afskedigelsen var omstruktureringer, der medførte at divisionschefens område blev nedlagt og overdraget til et søsterselskab. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af afskedigelsen og den manglende genansættelse. 

Klager fik derfor ikke medhold i, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes hustruens graviditet.

Divisionschef afskediget under ægtefællens graviditet (J. nr. 2014-6810-24209)

Natklub afviste mand

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en mand blev afvist fra en bar. Der var tale om et privat arrangement på en natklub, der var forbeholdt kvinder mellem kl. 22 og 23. Mænd havde dog også mulighed for at deltage, og ingen blev afvist på grund af deres køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Natklub afviste mand (J. nr. 2014-6811-24457)

Erfaren arkitektlærer fik afslag på fast stilling

En arkitekt havde gennem mange år haft midlertidige ansættelser som lærer på en arkitektskole. Klager, der er født i 1953,  mente, at hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn og alder, da hun fik afslag på sine ansøgninger til nogle faste stillinger. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til formodning for forskelsbehandling på grund af køn.  Der var en markant overvægt af yngre blandt de ansøgere, der blev ansat i de ledige stillinger, og  nævnet vurderede, at der var en  formodning for, at skolen kunne have lagt vægt på alder.

Da der var tale om en meget omfattende ansættelsesproces, hvor ansøgernes faglige niveau blev vurderet i forhold til stillingerne, fandt nævnet, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at klager ikke var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder .

Klager fik derfor ikke medhold.

Erfaren arkitektlærer fik afslag på fast stilling (J. nr. 2013-6810-44487)

Afskedigelse i større fyringsrunde

En mand ansat i en juridisk afdeling i en stor koncern blev afskediget i en større afskedigelsesrunde. Da han blev afskediget var han med sine 63 år den ældste i sin afdeling. Der var en nogenlunde jævn aldersfordeling blandt de opsagte i koncernen, og klager var den eneste i sin afdeling, der blev opsagt. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige ham.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse i større fyringsrunde (J. nr. 2013-6810-43557)

Underviser rådet til at opsige sin stilling 

En årsvikar på VUC klagede over, at han blev chikaneret under sin ansættelse på grund af hans alder, religion og tro og etniske oprindelse. Flere kursister klagede imidlertid over årsvikaren, og dette medførte, at skolen foreslog ham selv at opsige sin stilling, hvilket han gjorde. Nævnet fandt, at der i øvrigt ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at årsvikaren havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Underviser rådet til at opsige sin stilling (J. nr. 2014-6810-40347)

Mand med polsk baggrund følte sig krænket under jobsamtale

En mand med polsk baggrund fik tilbudt en elevplads i en fotoforretning. Tilbuddet om elevplads blev trukket tilbage, fordi klager ikke ville underskrive en uddannelsesaftale, og fordi arbejdsgiver havde vanskeligt ved at komme i kontakt med klager inden ansættelsesstart. Klager følte sig krænket under jobsamtalen på grund af arbejdsgivers spørgsmål til hans nationalitet og mente sig desuden forskelsbehandlet som følge af sin allergi. Nævnet fandt, at klagers allergi ikke var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet fandt også, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk/national oprindelse i forbindelse med jobsamtalen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand med polsk baggrund følte sig krænket under jobsamtale (J. nr. 2014-6810-40332)

Enlig mand afvist på campingplads

En mand blev afvist adgang til en naturistcampingplads. Ifølge ham selv fordi han var enlig mand. Ejeren af campingpladsen forklarede, at afvisningen skyldtes mandens opførsel. Nævnet fandt, at sagen kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Enlig mand afvist på campingplads (J. nr. 2014-6811-42358)

Møde den 21. januar 2015 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

Kommune overså ønske om fortrinsadgang for handicappede

En ordblind bygningskonstruktør fik afslag på sin ansøgning til et job som byggesagsbehandler i en kommune. Han oplyste i sin ansøgning, at han ønskede at benytte sig af fortrinsadgangen i lov om kompensation til handicappede i erhverv. Den indklagede kommune havde overset hans ønske om at benytte fortrinsadgangen. Der blev indkaldt to andre ansøgere på grund af fortrinsadgangen. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klager i forbindelse med ansættelsesprocessen var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kommune overså ønske om fortrinsadgang for handicappede (J. nr. 2014-6810-29593)

Online-ansøgningsskema krævede information om alder (I)

Klager, som var en 65-årig mand, søgte via et online-ansøgningsskema ansættelse ved et universitet. Det var obligatorisk at angive sin fødselsdato og år og dermed sin alder. Klager mente, at dette var indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Der er ikke noget i forskelsbehandlingsloven, der hindrer, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure kan anmode ansøgeren om at oplyse sin alder. Der var i øvrigt ikke oplysninger, der tydede på, at arbejdsgiver havde lagt vægt på klagers alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Online-ansøgningsskema krævede information om alder (I) (J. nr. 2014-6810-49153)

Online-ansøgningsskema krævede information om alder (II)

Klager, som var en 65-årig mand, søgte via et online-ansøgningsskema ansættelse ved en videregående uddannelsesinstitution. Det var obligatorisk at angive sin fødselsdato og år og dermed sin alder. Klager mente, at dette var indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Der er ikke noget i forskelsbehandlingsloven, der hindrer, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure kan anmode ansøgeren om at oplyse sin alder. Der var i øvrigt ikke oplysninger, der tydede på, at arbejdsgiver havde lagt vægt på klagers alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Online-ansøgningsskema krævede information om alder (II) (J. nr. 2014-6810-49189)

Vagtselskab afviste ansøgning fra mand med udenlandsk baggrund

En mand med et udenlandskklingende navn blev ikke tilbudt job som vagt efter en samtale. Da han efterfølgende kontaktede firmaet for en begrundelse, fik han at vide, at selskabet var "trætte af indvandrervagter". Vagtselskabet afviste dette, og henviste i stedet til klagers manglende erfaring som årsagen. Uanset parterne forskellige forklaringer fandt nævnet ikke grundlag for at antage, at klager havde været udsat for forskelsbehandling, og at klagers etniske oprindelse have været årsagen til, at han ikke fik tilbudt et job.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Vagtselskab afviste ansøgning fra mand med udenlandsk baggrund (J. nr. 2014-6811-50158)

Mand klagede over betaling for overnatning på hospital

Det var ikke i strid med loven, at det var gratis for en kvinde at opholde sig på hospitalet efter hun havde født, mens faren skal betale for at overnatte. Den fødendes partner skal betale uanset køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand klagede over betaling for overnatning på hospital (J. nr. 2014-6811-43525)

Sidst opdateret 30.03.2015