Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2015 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2015

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2015

Ligebehandlingsnævnet har i november truffet afgørelse i 27 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne. Nyhedsbrevet indeholder også en sag fra oktober, der hidtil ikke har været offentliggjort.

Møde den 21. oktober 2015 om handicap

Kvinde afskediget efter stressrelateret depression

En kvinde gjorde gældende, at hun var blevet afskediget på grund af handicap, som bestod i en stressrelateret depression. Nævnet kunne behandle klagen, selvom parterne havde indgået en fratrædelsesaftale til fuld og endelige afgørelse. Da parterne indgik aftalen var arbejdsgiveren ikke nærmere bekendt med karakteren af kvindens helbredssituation. Fratrædelsesaftalen blev indgået efter klagers prognose blev vurderet til at være god, og at en genoptagelse af arbejdet var mulig. Hun havde derfor ikke godtgjort, at hun på tidspunkt for fratrædelsesaftalen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde afskediget efter stressrelateret depression (J. nr. 2014-6810-58268)

Møde den 4. november 2015 om køn, etnicitet, alder og handicap

Manglende orientering i sag om børnebidrag

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med at klager ikke modtog orientering om de foretagne sagsbehandlingsskridt ved behandlingen af klagers tidligere ægtefælles henvendelser til den indklagede myndighed.. Ankestyrelsen var indklaget i sagen, og Ligebehandlingsnævnets sekretariat var derfor myndighedsinhabilt. I stedet stod Kammeradvokaten for den sagsbehandlingen af sagen. Nævnet fandt, at der ikke var forhold i sagen, der gav anledning til at formode, at manden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Manglende orientering i sag om børnebidrag (2014-6811-64027)

Indkøber udviste retsfortabende passivitet i handicapsag

En indkøber blev afskediget efter hun fik piskesmæld i et trafikuheld. Afskedigelsen skyldtes, at hun ikke længere kunne arbejde fuld tid, og at det ikke lykkedes at omplacere hende til et fleksjob. Der gik næsten fire år fra afskedigelsen til indkøberen indgav klagen til Ligebehandlingsnævnet. Hun havde dermed udvist retsfortabende passivitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Indkøber udviste retsfortabende passivitet i handicapsag (J. nr. 2014-6810-25626)

Gravid kvinde afskediget efter virksomhedsopkøb

Et konkursbo blev opkøbt af et andet firma, der ikke ønskede at overtage hele medarbejderstaben. Det medførte, at en administrativ medarbejder på barselsorlov blev afskediget. Nævnet kom frem til, at kurator for konkursboet havde en arbejdsgiverlignende status i forhold til de opsagte medarbejdere, hvorfor kurator for konkursboet er rette indklagede. Kurator havde ikke fremlagt oplysninger, der dokumenterede, at medarbejderens barselsorlov ikke havde noget med afskedigelsen at gøre.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 250.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Gravid kvinde afskediget efter virksomhedsopkøb (J. nr. 2014-6810-64016)

Mand afvist på diskotek

En mand af afghansk oprindelse blev afvist i døren på et diskotek. Diskoteket havde afvist manden med henvisning til, at der var for mange mennesker. Nævnet fandt, at hvorvidt afvisningen havde noget med mandens etnicitet at gøre, kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mand afvist på diskotek (J. nr. 2015-6811-26460)

Tatoveret mand afvist i døren på bar

En mand af afghansk oprindelse blev afvist i døren på en bar. Baren havde afvist manden med henvisning til, at han havde en tatovering på halsen. Nævnet fandt, at hvorvidt afvisningen havde noget med mandens etnicitet at gøre, kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Tatoveret mand afvist i døren på bar (J. nr. 2015-6811-28597)

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (I)

Et antal piloter mente sig forskelsbehandlet på grund af alder, idet udvælgelse til omskoling til at flyve Airbus 340 skete efter en senioritetsliste. På listen blev piloter fra samme rekrutterings år opstillet efter alder, således at de ældre piloter stod før de yngre. Dette betød, at de ældste piloter i et rekrutteringsår fik tilbudt omskoling før de yngre. Ligebehandlingsnævnet fandt, at dette var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i forhold til erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Klagerne fik derfor medhold og en godtgørelse på 15.000 kr.

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (J. nr. 2014-6810-29570) - (J. nr. 2014-6810-32295) - (J. nr. 2014-6810-32300) - (J. nr. 2014-6810-32303) - (J. nr. 2014-6810-32307) - (J. nr. 2014-6810-32310) - (J. nr. 2014-6810-32312) - (J. nr. 2014-6810-32315) - (J. nr. 2014-6810-32318) - (J. nr. 2014-6810-32322) - (J. nr. 2014-6810-32325) (J. nr. 2014-6810-32328) - (J. nr. 2014-6810-32337) - (J. nr. 2014-6810-32345)

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (II)

En pilot mente sig forskelsbehandlet på grund af alder, idet udvælgelse til omskoling til at flyve Airbus 340 skete efter en senioritetsliste. På listen blev piloter fra samme rekrutteringsår opstillet efter alder, således at de ældre piloter stod før de yngre. Dette betød, at de ældste piloter i et rekrutteringsår fik tilbudt omskoling før de yngre. Da der ikke i forbindelse med den konkrete udvælgelse til omskoling blev udtaget personer fra pilotens rekrutterings år, fandt Ligebehandlingsnævnet, at han ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (II) 

(J. nr. 2014-6810-32334) - (J. nr. 2014-6810-32351)

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (III)

En pilot mente sig forskelsbehandlet på grund af alder, idet udvælgelse til omskoling til at flyve Airbus 340 skete efter en senioritetsliste. På listen blev piloter fra samme rekrutteringsår opstillet efter alder, således at de ældre piloter stod før de yngre. Dette betød, at de ældste piloter i et rekrutteringsår fik tilbudt omskoling før de yngre. Piloten blev i første omgang udvalgt til omskoling, men blev efterfølgende taget af den planlagte omskoling på grund af opdaterede ressourceplaner. Ligebehandlingsnævnet fandt, at det måtte lægges til grund, at de piloter der blev taget af den planlagte omskoling, var de piloter, der var yngst inden for rekrutteringsåret. Dette var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i forhold til erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 15.000 kr.

Piloter valgt til omskoling efter senioritetsliste (J. nr. 2014-6810-32329)

Møde den 18. november 2015 om køn, social oprindelse og handicap

Socialpædagog afskediget efter mobning og depression

En socialpædagog blev omplaceret og senere afskediget. Hun havde gennem en periode lidt af en depression som følge af mobning på arbejdspladsen. Mobningen relaterede sig til hendes uddannelse. Hun blev omplaceret til en stilling ved et botilbud, da hendes oprindelige stilling som støttekontaktperson blev nedlagt. Hun blev herefter afskediget på grund af sit høje sygefravær, der ikke var foreneligt med kommunens daglige drift. Hun søgte herefter en myndighedsstilling i kommunen, men fik ikke jobbet.

Nævnet fandt, at forskelsbehandling på grund af uddannelsesmæssig baggrund ikke kan anses for at være forskelsbehandling på grund af social oprindelse. På opsigelsestidspunktet havde socialpædagogens sygefravær ikke været langvarigt, ligesom prognosen i en speciallægeerklæring på lang sigt blev vurderet til at være god. På den baggrund fandt nævnet, at det ikke var dokumenteret, at socialpædagogen på afskedigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Socialpædagog afskediget efter mobning og depression (J. nr. 2015-6810-00531)

Gravid smykkegrossist blev afskediget

En gravid kvinde blev afskediget i prøvetiden hos en smykkegrossist. Arbejdspladsen afskedigede kvinden på grund af mangel på rettidig omhu omkring store kunder. Der var for nævnet tvivl om, hvorvidt virksomheden kendte til kvinden graviditet, da de besluttede at afskedige hende, ligesom der var tvivl om forløbet af prøvetiden. Sagen kunne derfor kun afgøres på baggrund af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Gravid smykkegrossist blev afskediget (J. nr. 2015-6810-09584)

Arbejdsplads kendte ikke til medarbejders handicap ved afskedigelse

En SOSU-assistent havde i flere år haft problemer med sine skuldre, og blev afskediget på grund af sit sygefravær.. Nævnet fandt, at SOSU-assistenten på opsigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ud fra de lægelige oplysninger om klagers helbredsmæssige forhold og de lægelige vurderinger om klagers prognose på opsigelsestidspunktet, kom nævnet frem til, at indklagede ikke var klar over, at klager havde et handicap. Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, hvorvidt SOSU-assistentens arbejdsgiver havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Arbejdsplads kendte ikke til medarbejders handicap ved afskedigelse (J. nr. 2014-6810-59389)

Mand fik afslag på stilling på grund af køn

En mand fik afslag på sin ansøgning til en piccolinestilling i en bank, med henvisning til at der i forvejen var en overvægt af mænd i afdelingen. Han klagede ligeledes over, at piccolinebegrebet henvender sig til kvinder.

Nævnet fandt, at afslaget var i strid med ligebehandlingsloven, og i øvrigt at ordet piccoline i dag ikke er kønsbestemt.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Mand fik afslag på stilling på grund af køn (J. nr. 2015-6811-29150)

Jordemoder afskediget fordi hun ikke kunne arbejde om natten

En jordemoder blev afskediget, fordi hun kun kunne tage dagvagter på grund af sin søns helbredsmæssige forhold. Ved afskedigelsen blev parterne enige om en godtgørelse svarende til tre måneders løn efter funktionærlovens § 2b. Dette afskar ikke jordemoderen fra at klage til Ligebehandlingsnævnet. Jordemoderen fremlagde ikke dokumentation for sønnens handicap på trods af, at hun blev opfordret til det. Nævnet fandt derfor, at jordemoderen ikke havde dokumenteret, at hendes søn havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Jordemoder afskediget fordi hun ikke kunne arbejde om natten (J. nr. 2014-6810-61035)

Sidst opdateret 13.01.2016