Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2015

Ligebehandlingsnævnet har i juni truffet afgørelse i 26 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 3. juni 2015 om køn og alder

Afskediget overassistent havde ikke udnyttet administrative klagemuligheder

En 58-årig overassistent blev afskediget som led i en større afskedigelsesrunde. Hun havde ikke benyttet sig af muligheden for at klage til det relevante ministeries departement.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Afskediget overassistent havde ikke udnyttet administrative klagemuligheder (J. nr. 2014-6810-50156)

Kvinder nyder særlig beskyttelse under graviditet og barsel

En mand klagede over, at mødre har ret til længere barsel end mænd. De danske regler om afholdelse af barselsorlov implementerer graviditetsdirektivet, hvoraf det fremgår, at EU-domstolen har konsekvent anerkendt, at det er legitimt, at beskytte kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinder nyder særlig beskyttelse under graviditet og barsel (J. nr. 2014-6810-48392)

Synshandicappet mand afskediget

En synshandicappet mand blev afskediget fra sit job som butiksassistent efter flere kundeklager. Butiksassistenten fremlagde ikke dokumentation for sit synshandicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Synshandicappet mand afskediget (J. nr. 2014-6810-50160)

Kvinde afvist på stripklub

En kvinde blev afvist i døren på en stripklub. Der var uklarhed om årsagen til afvisningen, hvorfor sagen kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde afvist på stripklub (J. nr. 2015-6811-07801) (I)

Kvinde afvist på stripklub (J. nr. 2015-6811-04673) (II)

Kvinde afvist på stripklub (J. nr. 2015-6811-04672) (III)

Møde den 17. juni 2015 om køn, alder og handicap

59-årig børnehaveklasseleder afskediget

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 59-årig børnehaveklasseleder blev afskediget i  en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. På den pågældende skole blev der også afskediget en lærer på 59 år og en pædagog på 41 år. Der var flere ældre lærere, der ikke blev afskedigede. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klagers alder havde betydning for beslutningen om at afskedige hende.

Klager fik derfor ikke medhold.

59-årig børnehaveklasseleder afskediget (J. nr. 2013-6810-17584)

Afskedigelse af 55-årig lærer

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 55-årig lærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. På den pågældende skole var klager den eneste lærer, der blev afskediget, og der var flere ældre lærere, der ikke blev afskedigede. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klagers alder havde haft betydning for beslutningen om at afskedige hende.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af 55-årig lærer (J. nr. 2013-6810-17589)

Afskedigelse af skolens ældste lærer var ikke i strid med loven

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 59-årig overlærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Klager var den eneste lærer på skolen, der blev afskediget. Det faktum, at han var skolens ældste lærer, var ikke i sig selv nok til, at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav  anledning til at formode, at hans alder havde betydning for beslutningen om at afskedige ham.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af skolens ældste lærer var ikke i strid med loven (J. nr. 2013-6810-17595)

Skole afskedigede primært lærere over 50 år i afskedigelsesrunde (I)

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at en 54-årig lærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Efter at han blev indstillet til afskedigelse, sagde han op og fandt et nyt job. Skolen skulle i alt afskedige fem lærere og en pædagog, og der var en markant større procentdel af lærerne over 50 år, der blev indstillet til afskedigelse, end af lærerne under 50 år. Nævnet fandt derfor, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at skolen havde lagt vægt på klagers alder ved beslutningen om at afskedige ham. Indklagede kunne ikke løfte bevisbyrden for, at lærerens alder ikke havde spillet ind i på beslutningen om at afskedige ham.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 330.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Skole afskedigede primært lærere over 50 år i afskedigelsesrunde (J. nr. 2013-6810-17601)

Skole afskedigede primært lærere over 50 år i afskedigelsesrunde (II)

Det var forskelsbehandling på grund af alder, at en 57-årig lærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Skolen skulle i alt afskedige fem lærere og en pædagog, og der var en markant større procentdel af lærerne over 50 år, der blev indstillet til afskedigelse, end af lærerne under 50 år. Nævnet fandt derfor, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at skolen havde lagt vægt på klagers alder ved afskedigelsen. Indklagede kunne ikke løfte bevisbyrden for, at lærerens alder ikke havde spillet ind afskedigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 330.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Skole afskedigede primært lærere over 50 år i afskedigelsesrunde (J. nr. 2013-6810-17605)

Lærere afskediget på grund af faldende børnetal (I)

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 55-årig lærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Før opsigelsesperioden udløb fik hun et barselsvikariat for det kommende skoleår. Der blev også afskediget en lærer på 50 år. Der var flere ældre lærere, der ikke blev afskedigede.  Der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder havde indflydelse på beslutningen om at afskedige hende, og der var derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav  anledning til at formode, at der var lagt vægt på hendes alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

55-årig lærer afskediget på grund af faldende børnetal (J. nr. 2013-6810-17607)

Lærere afskediget på grund af faldende børnetal (II)

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder eller handicap, at en 54-årig lærer blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Klager var den eneste lærer, der blev afskediget, og der var flere ældre lærere, der ikke blev afskedigede. Klager havde et handicap, men nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skolens vurdering om, at klager ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i jobbet som lærer.

Klager fik derfor ikke medhold.

54-årig lærer afskediget på grund af faldende børnetal (J. nr. 2013-6810-17610)

Afskedigelse af 60-årig børnehaveklasseleder var ikke i strid med loven

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 60-årig børnehaveklasseleder blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge faldende børnetal i kommunen. Udover klager blev der afskediget tre lærere på henholdsvis 34, 46 og 52 år. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klagers alder havde betydning for beslutningen om at afskedige hende.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af 60-årig børnehaveklasseleder var ikke i strid med loven (J. nr. 2013-6810-17613)

Afskedigelse af 52-årig lærer var ikke i strid med loven

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en  52-årig lærer blev afskediget i  en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Han fik efterfølgende en ny stilling på en af kommunens andre skoler. Der blev afskediget tre andre lærere på henholdsvis 34, 46 og 60 år. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at lærerens alder havde betydning for beslutningen om at afskedige ham.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af 52-årig børnehaveklasseleder var ikke i strid med loven (J. nr. 2013-6810-17617)

Nævnet kunne ikke behandle klage om afskedigelse af lærer (I)

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om afskedigelsen af en  55-årig lærer var forskelsbehandling på grund af alder.  Klager blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Udover klager blev der afskediget tre lærere på henholdsvis 35, 46 og 62 år. Læreren hævdede, at skolen havde tilkendegivet, at der skulle afskediges en lærer i 40'erne, en lærer i 50'erne og en lærer i 60'erne. Indklagede hverken bestred eller bekræftede denne oplysning. Nævnet fandt derfor, at sagen kun kunne afgøres ved mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Nævnet kunne ikke behandle klage om afskedigelse af lærer (J. nr. 2013-6810-17625)

Nævnet kunne ikke behandle klage om afskedigelse af lærer (II)

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om afskedigelsen af en 62-årig lærer var forskelsbehandling på grund af alder eller køn. Klager blev afskediget i en større afskedigelsesrunde som følge af faldende børnetal i kommunen. Udover klager blev der afskediget tre lærere på henholdsvis 35, 46 og 55 år. Læreren hævdede, at skolen havde tilkendegivet, at der skulle afskediges en lærer i 40'erne, en lærer i 50'erne og en lærer i 60'erne. Skolen skulle også have tilkendegivet, at klager blev afskediget, fordi hun var en kvinde. Indklagede hverken bestred eller bekræftede disse oplysninger.

Nævnet fandt derfor, at sagen kun kunne afgøres ved mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne ikke behandle klage om afskedigelse af lærer (J. nr. 2013-6810-17655)

Far klagede over statsforvaltningens sagsbehandling

En mand klagede over statsforvaltningens sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om børnepenge og en sag om ændring af barnets bopæl. Han mente, at statsforvaltningen favoriserer kvinder. Det var nævnets vurdering, at statsforvaltningens behandling af sagerne ikke relaterede sig til klagers køn. Der var heller ikke i øvrigt oplysninger, der underbyggede, at klager havde fået en ringere behandling, fordi han er en mand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Far klagede over statsforvaltningens sagsbehandling (J. nr. 2014-6811-44579)

Børnehave trak jobtilbud tilbage da de hørte, at ansøgeren var gravid

En børnehave trak et jobtilbud tilbage, da de fandt ud af at kandidaten var gravid. Det drejede sig om et fem måneders ansættelsesforhold, hvor kvinden skulle gå på barsel undervejs. Ansættelsesforholdet blev aldrig begyndt, hvorfor det måtte sidestilles med en afskedigelse i ligebehandlingslovens forstand. Graviditeten var den reelle årsag til, at jobtilbuddet blev trukket tilbage, fordi den betød, at kvinden ikke kunne arbejde i alle fem måneder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 65.000 kr., svarende til tre måneders løn.

Børnehave trak jobtilbud tilbage de hørte, at ansøgeren var gravid (J. nr. 2014-6810-44232)

Møde den 24. juni 2015 om køn, alder, handicap, etnisk oprindelse og religion og tro

Muslimsk mand klagede over jobcentrets behandling (I)

En muslimsk mand, der var uddannet læge/tandlæge i udlandet, klagede over sagsbehandlingen på et jobcenter. Klager mente, at jobcenteret udsatte ham for forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Jobcenteret havde meddelt ham, at det kunne blive vanskeligt for ham at få et arbejde som tandlæge i Danmark, når han ikke kunne give hånd til kvinder og ikke ville se kvinder, der ikke er tildækkede direkte i øjnene. Jobcenteret meddelte også klager, at det var deres vurdering, at han ville få svært ved at begå sig på det danske arbejdsmarked, når han direkte gav udtryk for disse arbejdsmæssige forbehold.  Nævnet fandt, at det måtte være en naturlig og nødvendig del af vejledningen, at jobcenteret orienterede om forholdene på det danske arbejdsmarked, og at klager ikke var blevet behandlet anderledes end andre ledige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Muslimsk mand klagede over jobcentrets behandling (J. nr. 2014-6810-18027)

Muslimsk mand klagede over jobcentrets behandling (II)

En muslimsk mand, der var uddannet læge/tandlæge i udlandet, klagede over sagsbehandlingen på et jobcenter. Klager mente, at jobcenteret udsatte ham for forskelsbehandling på grund af religion eller tro i forbindelse med de krav, de stillede til ham om at søge relevante jobs. Klager lagde i sin jobsøgning vægt på, at der var en række opgaver, han ikke kunne arbejde med på grund af sin kultur og religion. Det forhold, at klagers begrænsninger i forhold til at påtage sig et arbejde blev drøftet af parterne, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Nævnet fandt, at jobcenteret var forpligtet til at følge og vejlede om de regler, der gjaldt omkring ledige kontanthjælpsmodtageres pligt til at overholde rådighedsreglerne, og at klager ikke var blevet behandlet anderledes end andre ledige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Muslimsk mand klagede over jobcentrets behandling (J. nr. 2014-6810-25096) 

Skole overholdt ikke tilpasningsforpligtelsen over for sekretær

En skolesekretær ansat i fleksjob blev afskediget, fordi stillingen krævede et højere timetal. Da hun blev afskediget arbejdede hun 15 timer om ugen. Skolen ønskede en medarbejder, der kunne arbejde 25-30 timer om ugen. Nævnet fandt, at skolen ikke havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse over for sekretæren. Nævnet lagde vægt på, at sekretæren efter skolens egne oplysninger var en dygtig og pligtopfyldende medarbejder. Skolen havde heller ikke godtgjort, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde at ansætte endnu en medarbejder på nedsat tid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 250.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Skole overholdt ikke tilpasningsforpligtelsen over for sekretær (J. nr. 2014-6810-41667)

Depression var ikke et handicap i lovens forstand

En fysioterapeut mente, at hendes depression var et handicap og årsagen til, at hun blev afskediget. Nævnet fandt, at klagers depression og kroniske belastningsreaktion ikke havde et sådan omfang og karakter, at hun i en længere periode var begrænset i fuld og effektivt at kunne udføre sit arbejde som fysioterapeut på lige fod med hendes kolleger. Klagers depression var ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Depression var ikke et handicap i lovens forstand (J. nr. 2014-6810-31196)

Vagtassistent klagede for sent

En 58-årig vagtassistent med helbredsproblemer følte sig mobbet væk fra sin arbejdsplads. Der gik næsten tre år fra vagtassistentens opsigelse, indtil han indgav en klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet fandt, at klager havde udvist passivitet.

Klagen blev derfor afvist.

Vagtassistent klagede for sent (J. nr. 2014-6811-50163)

Guldsmed søgte efter piger i jobopslag

En guldsmedforretning annoncerede efter en pige til et fritidsjob. Dette var i strid med loven.

En mand søgte jobbet og indsendte samtidig en klage over forretningen til Ligebehandlingsnævnet. Forretningen havde dermed ikke haft mulighed for at vurdere ansøgningen før klagen blev indgivet. Forretningen bad senere manden om, at sende nogle anbefalingerne med til ansøgningen. Disse anbefalinger havde forretningen ikke modtaget. Der var derfor ikke påvist faktisk omstændigheder i sagen, der gav anledning til at formode, at ansøgeren havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Guldsmed søgte efter piger i jobopslag (J. nr. 2015-6810-22675)

Asylafslag skyldtes ikke nationalitet eller køn

En pakistansk statsborger klagede over Flygtningenævnets afgørelse i hans asylsag. Han mente, at afslaget skyldtes, at han var pakistaner og mand. Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet afviste i første omgang klagen, da det måtte anses for åbenbart, at han ikke kunne få medhold i klagen. Sagen blev efterfølgende indbragt for Ligebehandlingsnævnet, der vurderede, at de ikke havde kompetence til at behandle spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.  Nævnet fandt i øvrigt ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Asylafslag skyldtes ikke nationalitet eller køn (J. nr. 2015-6811-27727)


Sidst opdateret 27.08.2015