Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2015

Ligebehandlingsnævnet har i marts truffet afgørelse i 19 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 4. marts 2015 om køn, alder og handicap

Køkkenmedarbejder afskediget fra efterskole

En køkkenmedarbejder blev afskediget fra en efterskole på grund af faldende elevtal. Afskedigelsen fandt sted 2,5 måned efter, at køkkenmedarbejderen var vendt tilbage fra barselsorlov. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at den afholdte barselsorlov havde betydning for afskedigelsen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Køkkenmedarbejder afskediget fra efterskole (J. nr. 2014-6810-43058)

Klage over afskedigelse var forældet

En fagchef blev afskediget i forbindelse med en større organisationsændring. Mere end fem år efter afskedigelsen klagede han til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet fandt, at kravet var forældet i henhold til forældelsesloven. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Klage over afskedigelse var forældet (I) (J. nr. 2014-6810-20769)

Klage over afskedigelse var forældet (II) (J. nr. 2014-6810-20774)

Dagplejer blev afskediget

En 60-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal gennem flere år. Klager, der var den ældste dagplejer i sit område, var en ud af to afskedigede dagplejere. Udvælgelsen af, hvilke dagplejere kommunen bedst kunne undvære, skete ud fra en samlet vurdering af dagplejernes kompetencer. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i klagen, der tydede på, at klagerens alder havde betydning for afskedigelsen. Afskedigelsen var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Dagplejer blev afskediget (J. nr. 2014-6810-19494)

Afslag på stilling

En 41-årig mand fik afslag på en ansøgning til en speditørvirksomhed. I afslaget henviste virksomheden blandt andet til hans alder. Speditørvirksomheden forklarede, at de i deres afslag havde anvendt et standardsvar, der passede til alle ansøgere, som ikke kom i betragtning til stillingen. Indklagede forklarede, at  det var klagers manglende speditøruddannelse, der var årsagen til, at han ikke kom i betragtning til jobbet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afslag på stilling (J. nr. 2014-6810-64731)

Kontaktperson sygemeldt og senere afskediget efter færdselsuheld

En kontaktperson for børn og unge blev afskediget fra sit job. Hun havde efter et trafikuheld fysiske og psykiske gener. Efter en længere periode med delvis sygemelding, hvor det ikke var lykkedes hende at vende til bage til arbejdet på fuld tid, blev hun opsagt. Nævnet fandt, at klagers begrænsninger ikke kunne afhjælpes ved brug af nedsat tid, en personlig assistent eller ved andre egnede tilpasningsforanstaltninger, der ikke var urimelige byrdefulde for arbejdsgiveren. Der blev lagt vægt på, at det ikke er pligt til fortsat ansættelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med den pågældende stilling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kontaktperson sygemeldt efter trafikuheld og herefter afskediget (J. nr. 2014-6810-21129)

Forskellige priser på datingside

En mand klagede over, at en datingside havde et gebyr på 200 kroner for mænd, mens det var gratis for kvinder. Datingsiden bestred dette, og påpegede at både mænd og kvinder kunne oprette sig gratis.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klager påberåbte sig også forskelsbehandling på grund af social status. Da klagen drejede sig om forhold udenfor arbejdsmarkedet, kunne nævnet ikke behandle denne del.

Forskellige priser på datingside (J. nr. 2014-6811-51721)

Møde den 11. marts 2015 om køn, alder og handicap

Specialkonsulent fik nedsat sin arbejdstid på grund af nakkeskade

En specialkonsulent fik en nakkeskade, som medførte, at han ikke kunne varetage sit arbejde som IT-arkitekt på fuld tid. Han blev derfor indstillet til afsked, men fik  i stedet tilbudt ansættelse 10 timer om ugen.  Kommunen havde bevilget fleksjob, men arbejdsgiveren ønskede ikke at ansætte klager i et fleksjob. Nævnet fandt, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, men at arbejdsgiveren havde foretaget de fornødne tilpasninger. Den ændrede ansættelse var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Specialkonsulent fik nedsat sin arbejdstid på grund af nakkeskade (J. nr. 2013-6810-42988)

Laborant med handicap blev afskediget.

En laborant blev afskediget i prøvetiden med den begrundelse, at han ikke havde de nødvendige kvalifikationer. Arbejdsgiver var ikke bekendt med, at laboranten led af kognitive udfordringer efter, at han som 5-årig havde viral meningitis. Et eventuelt handicap i forskelsbehandlingslovens forstand kunne derfor ikke have indgået i beslutningen om at afskedige laboranten. Laboranten led også af eksem på hænderne, men nævnet fandt, at dette ikke kunne anses for at være et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Laborant med handicap blev afskediget (J. nr. 2014-6810-37967)

Butiksassistent fik ikke flere vagter

En butiksassistent klagede over, at hun stoppede med at få tildelt vagter, da hun informerede sine chefer om sin graviditet. Der var en række modstridende oplysninger i sagen, heriblandt hvorvidt butiksassistenten selv havde opsagt sin stilling. Da dette spørgsmål kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Klagen blev derfor afvist.

Butiksassistent fik ikke flere vagter (J. nr. 2014-6810-43898)

Gratis entré for kvinder på galopbane

Det var i strid med ligestillingsloven, at en galopbane afholdt "Damernes dag", hvor kvinder fik gratis entré, mens mænd skulle betale 80 kroner.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Gratis entré for kvinder på galopbane (J. nr. 2014-6811-48880)

16-årig pige fik afslag på jobansøgning

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 16-årig pige fik afslag på en ansættelse som promoter med henvisning til hendes alder. Virksomheden søgte medarbejdere på mindst 20 år.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

16-årig pige fik afslag på jobansøgning (J. nr. 2014-6810-57230)

Møde den 25. marts 2015 om køn, alder, handicap, religion og etnisk oprindelse

Urinsyregigt var ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand

En procesmedarbejder blev afskediget efter han havde meddelt sin arbejdsgiver, at han led af urinsyregigt. Han havde på opsigelsestidspunktet haft et lettere anfald  i venstre storetå samt et større anfald i højre knæled. Det havde ikke været muligt for klagers læge, at oplyse nærmere om den mulige funktionsnedsættelse, herunder hyppigheden af anfald og sygdommens varighed. På den baggrund vurderede nævnet, at klagers sygdom ikke udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Urinsyregigt var ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand (J. nr. 2014-6810-16485)

Frisørpriser var ikke i strid med loven

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en frisør havde forskellige priser for en dameklip og en herreklip. Det blev slået fast i Østre Landsrets dom af 10. november 2014, at der er tale om to forskellige ydelser. Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at nå et andet resultat.

Klager fik derfor ikke medhold.

Frisørpriser var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6811-53423)

Marketingsassistent blev afskediget under graviditet

En gravid Trade Marketing Assistant blev afskediget under sin graviditet. I afskedigelsen blev der henvist til, at Trade Marketing Assistentens funktion faldt bort på grund af virksomhedens økonomiske situation og deraf følgende begrænsninger i virksomhedens aktiviteter. De aktiviteter, der skulle begrænses, var ikke den væsentligste del af hendes arbejdsområde. Nævnet fandt herefter, at virksomheden ikke havde godtgjort, at graviditeten ikke helt eller delvist var medvirkende til afskedigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 285.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Marketingsassistent blev afskediget under graviditet (J. nr. 2014-6810-38961)

Virksomhed søgte efter yngre mand

En virksomhed søgte efter en 'yngre mand' til en stilling som IT-medarbejder.

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at virksomheden søgte efter en yngre medarbejder.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Da klager selv var en mand, havde han ikke retlig interesse i at klage over, at der blev søgt efter en mand.

Denne del af klagen blev derfor afvist.

Virksomhed søgte efter yngre mand (J. nr. 2014-6811-50169)

Tyrkisk mand fik afslag på ph.d-ansøgning

En tyrkisk mand fik afslag på sin ansøgning om et ph.d.-studium på et dansk universitet på trods af, at han var blevet erklæret egnet af sin vejleder. Den studerende oplyste, at han havde hørt, at ph.d. skolelederen hellere ville ansætte danskere end udenlandske studerende. Universitetet oplyste, at afvisningen skyldtes, at der ikke var opnået finansiering til projektet. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at den tyrkiske studerende havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tyrkisk mand fik afslag på ph.d.-ansøgning (J. nr. 2014-6810-22314)

Sælger blev bedt om at fremstå mere soigneret

En sælger klagede over forskelsbehandling på grund af religion og etnicitet, efter han blandt andet blev bedt om at være mere soigneret, herunder trimme sit skæg, hvis han ville fortsætte i jobbet. Kommentarerne var fremkommet under et møde. Sælgeren sagde op efter mødet. Da der var uenighed mellem parterne om, hvad der egentlig var blevet sagt før og efter mødet, kunne sagen kun afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske for nævnet.

Klagen blev derfor afvist.

Sælger blev bedt om at fremstå mere soigneret (J. nr. 2014-6810-31121)

Læge blev forflyttet på grund af graviditet

En region havde ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven, da en gravid læge, der som led i introduktionsuddannelsen i almen medicin skulle være seks måneder i en introduktionsstilling, fik ændret tutorpraksis.  Det første praksissted havde meddelt regionen, at man ikke magtede at have klager, da hun kun kunne være i praksisstedet i to måneder, før hun skulle på barselsorlov.  Nævnet fandt, at klager ikke havde fået en mindre gunstig behandling fra regionens side ved at skulle  i tutorpraksis i en anden lægepraksis.

Klager fik derfor ikke medhold i, at regionen havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Læge blev forflyttet på grund af graviditet (J. nr. 2014-6810-21595)

Sidst opdateret 02.12.2015