Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2014

Ligebehandlingsnævnet har i februar truffet afgørelse i 17 sager. I nyhedsbrevet kan du læse et resume af sagerne.

Møde den 5. februar om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

J. nr. 2013-6810-16261

En journalist blev afskediget kort tid efter, at hun var vendt tilbage fra barselsorlov. Det avistillæg, som klager havde skrevet for, var under barselsorloven ændret fra at være et redaktionelt brand til at være et kommercielt brand. Klager afslog tilbud om en anden stilling på avisen. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers afskedigelse skyldtes, at hun havde været fraværende på grund af barselsorlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-11500

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en handicaphjælper i et botilbud blev afskediget, mens hun var på forældreorlov. Indklagede havde ikke godtgjordt, at det ikke var muligt at omplacere klager til en anden stilling.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 220.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-18281

En salgs- og marketingsmanager fik ikke forlænget sin tidsbegrænsede kontrakt. Under ansættelsen var der ifølge klager aftale om at forlænge kontrakten med yderligere tolv måneder. Denne aftale blev brudt efter, at klager oplyste indklagede om, at hun var gravid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-07227

En gravid tandlæge fik ikke forlænget sin tidsbegrænsede ansættelse. Parterne var uenige om, hvorvidt indklagede havde tilkendegivet, at klager ville blive fastansat, samt om indklagedes faldende omsætning og klagers faglige niveau havde betydning for, at hun ikke blev fastansat. Da et svar på disse spørgsmål krævede mundtlige parts- og vidneforklaring, kunne sagen ikke afgøres ved nævnet.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-11377

En mand klagede over, at det kun var hans kone, der kunne udmelde deres barn af den kommunale dagpleje via nettet. Under sagens behandling ændrede indklagede proceduren sådan, at man nu ikke længere behøvede NemID for at logge ind. Indklagede godtgjorde, at det var den forælder, der i første omgang lavede ansøgningen, der også kunne udmelde barnet. Dette kunne både være faderen og moderen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-31985

En kvinde blev ansat i et tidsbegrænset vikariat som receptionist. Efter nogle måneder blev det klart, at den person, som klager afløste, ikke vendte tilbage til arbejdet, og klager søgte herefter den ledige fuldtidsstilling. Klager fik ifølge egne oplysninger senere at vide, at afslaget skyldtes, at indklagede foretrak en mand. Indklagede bestred, at klagers køn skulle have haft indflydelse på, hvem de valgte til jobbet. En afklaring af disse forhold krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaring, hvilket ikke kan finde sted for nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-11423

En kvinde blev opsagt fra sit fleksjob på en café to dage efter, at hun havde mindet indklagede om hvilke skånehensyn hun havde. Indklagede oplyste, at klager ikke passede ind i branchen, og at hun ikke ville modtage og følge simple ordrer. Klager havde ikke kommenteret på dette. Der blev opsagt flere andre medarbejdere omkring samme tidspunkt som led i en omstrukturering.

Klager fik ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-20583

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en norsk mand fik afslag på en jobansøgning. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder, national eller etnisk oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Møde den 19. februar om køn, alder og handicap

J. nr. 2013-6811-27658

Klagen drejede sig om, at der på toiletterne hos en statsforvaltning var skiltet med henholdsvis dametoilet og gæstetoilet. Klager fandt dette kønsdiskriminerende. Indklagede ændrede under sagens behandling skiltningen. Sekretariatet afvist klagen med den begrundelse, at det var åbenbart, at klager ikke kunne få medhold ved nævnet. Klager fandt sekretariatets afvisning uacceptabel og indbragte sagen for nævnet. Nævnet mente ikke at skulle tage stilling til, hvordan skiltningen blev opfattet af de interesserede, og at ændringen af skiltningen heller ikke kunne anses for at være diskrimination.

Nævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning af klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-09848

En sygeplejerske med kronisk håndeksem blev omplaceret til sengeafdelingen på sin arbejdsplads. Hendes egen læge frarådede kvinden at arbejde i denne afdeling på grund af hendes lidelse. Lidelsen betød, at kvindens hænder var overfølsomme over for fugt, hvilket hun ville arbejde meget med, hvis hun blev omplaceret. Klager opsagde sin stilling på grund af omplaceringen. Der var hos nævnet tvivl om i hvilket omfang, klager tidligere havde arbejdet på en sengeafdeling og således i hvilket omfang, klagers eksem udgjorde en relevant begrænsning i funktionsevnen. Samtidig var der også tvivl om, i hvilket omfang indklagede kunne imødekomme klagers skånebehov efter en omplacering. Endelig var det omtvistet, hvorvidt omplacering til en anden afdeling ville medføre en stor byrde for indklagede.

Da disse forhold kun kunne afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-18021

En socialpædagog med en fremadskridende muskelsygdom indgik sammen med sin fagforening en fratrædelsesaftale med sin arbejdsgiver, da hun ikke længere kunne klare det fysisk hårde arbejde på et bosted. I fratrædelsesaftalen fremgik, at indklagede ville forsøge at omplacere klager til et fleksjob. Dette lykkedes ikke for indklagede. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at de havde truffet de nødvendige hjælpeforanstaltninger for at omplacere klager. Nævnet lagde vægt på, at der var tvivl om kvaliteten af den hjælp, som klager modtog fra sine personlige assistenter, ligesom der var tvivl om, hvorvidt muligheden for at afhjælpe klager var udtømte på opsigelsestidspunktet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 270.000 kroner, svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-18657

En pædagog med diabetes blev afskediget fra sin stilling på et kommunalt bosted. Der havde været flere uheldige episoder med klager, og afskedigelsen var udløst af, at klager havde brugt unødig magtanvendelse over for en beboer. Klagers diabetes var dårligt reguleret og medførte hypoglykæmi, som kunne udløse uhensigtsmæssige irritationsudbrud. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at ansættelsesforholdet måtte ophøre, fordi klagers adfærd ikke var forenelig med indklagedes pædagogiske praksis.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-17674

En 25-årig lærer oplyste, at han til en jobsamtale blev spurgt om sin alder, og at en af de personer, der deltog i samtalen, ikke mente, at en lærer på 25 år kunne varetage jobbet lige så godt som en ældre lærer. Indklagede huskede ikke, at klagers alder var et emne ved samtalen. Der var forskellige opfattelser af, hvad der var blevet sagt til jobsamtalen, og spørgsmålet kunne derfor kun afklares ved parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen


J. nr. 2013-6810-17055

En opsagt rengøringsleder, der overgik til efterløn og herefter folkepension, fik ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Nævnet henviste til, at Højesteret ved dom af 17. januar 2014 har fastslået, at en opsagt medarbejder, der umiddelbart efter sin fratræden overgår til efterløn, og som ikke har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, ikke har ret til fratrædelsesgodtgørelses efter funktionærlovens § 2a.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-10056

En receptionist på et hotel blev afskediget, mens hun var på barsel. Her var tale om to indklagede, idet der skete en virksomhedsoverdragelse mellem indklagede 1 og indklagede 2. Der var tvivl om, hvem af de indklagede, der var klagers arbejdsgiver på afskedigelsestidspunktet. En afklaring af dette kunne kun ske ved parts- og vidneforklaring.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-42276

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klager blev bedt om, at identificere sig som barnets far, da han var til lægen med sin datter. Klager var ikke kendt af lægen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-42275

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klager blev spurgt, om han var faderen, da han sammen med sin søn og dennes mor ankom til en hospital, hvor sønnen skulle opereres. Faderen var oplyst som personen, der skulle ringes til efter operationen, og receptionisten hos indklagede ville blot sikre, at det var klager, der skulle ringes til.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015